Исторически речник
съшьствь  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
съшьств, съшеств, съшъств, съшств, съшьствь, съшествь, съшъствь, съшствьсъшьствꙗ, съшествꙗ, съшъствꙗ, съшствꙗ, съшьства, съшества, съшъства, съшства, съшьствьꙗ, съшествьꙗ, съшъствьꙗ, съшствьꙗсъшьствю, съшествю, съшъствю, съшствю, съшьствѹ, съшествѹ, съшъствѹ, съшствѹ, съшьствью, съшествью, съшъствью, съшствьюсъшьствмь, съшъствмь, съшствмь, съшьствьмь, съшъствьмь, съшствьмь, съшьствмъ, съшъствмъ, съшствмъ, съшьствьмъ, съшъствьмъ, съшствьмъ, съшьствмь, съшъствмь, съшствмь, съшьствмъ, съшъствмъ, съшствмъсъшьств, съшъств, съшств, съшьствь, съшъствь, съшствь, съшьств, съшъств, съшствсъшьствꙗ, съшествꙗ, съшъствꙗ, съшствꙗ, съшьства, съшества, съшъства, съшства, съшьствьꙗ, съшествьꙗ, съшъствьꙗ, съшствьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
съшьств, съшъств, съшств, съшьствь, съшъствь, съшствь, съшьстве, съшъстве, съшстве, съшствсъшьствмъ, съшъствмъ, съшствмъ, съшьствьмъ, съшъствьмъ, съшствьмъ, съшьствмь, съшъствмь, съшствмь, съшьствьмь, съшъствьмь, съшствьмь, съшьствмъ, съшъствмъ, съшствмъ, съшьствмь, съшъствмь, съшствмьсъшьств, съшъств, съшств, съшьствь, съшъствь, съшствь, съшьств, съшъств, съшствсъшьствхъ, съшъствхъ, съшствхъ, съшьствьхъ, съшъствьхъ, съшствьхъ, съшьствхь, съшъствхь, съшствхь, съшьствьхь, съшъствьхь, съшствьхь, съшьствхъ, съшъствхъ, съшствхъ, съшьствхь, съшъствхь, съшствхьсъшьств, съшъств, съшств, съшьствь, съшъствь, съшствь, съшьств, съшъств, съшствсъшьствю, съшествю, съшъствю, съшствю, съшьствѹ, съшествѹ, съшъствѹ, съшствѹ, съшьствью, съшествью, съшъствью, съшствью
NnDu
съшьствма, съшъствма, съшствма, съшьствма, съшъствма, съшствма, съшьствма, съшъствма, съшствма
съшьствь -ꙗ ср Посещаване, посещение; съшествие мол нѣкꙿто фарсе га да ꙗстъ сь н҄мъ  вьлѣꙁъ въ домъ фарсеѡвъ вьꙁлеже. вдш л съшествꙗ ѹжасть ... вдш л ловѣколюбьства лхотъкъ С 390.28 даѧ пштѫ вьсе пльт.  ꙁъванъ на обѣдъ робомъ свомъ. не подражвъ сꙙ прде к н҄емѹ. да ꙁъванмъ покажетъ свого съшьствꙗ вꙑсотѫ С 391.3—4 пото клевештеш о момъ съшеств. пото л ꙁълобш мо ловѣколюбьств. гоже прѣжде тꙑ сꙙ насꙑт С 394.6—7 съшьствь свѧтаго дѹха κατάβασις τοῦ ἁγίου πνεύματος Съшествие [слизане, проявление] на Светия Дух [едно от лицата на Светата Троица според християнското учение за троичността на Бога] егдаже беꙁнаѧльнꙑ оць. беꙁнаѧльное рождьство. снѹ своемѹ ѡтъкрꙑ. ꙇ стааго дха съшестве. троьское съвъкѹплене съвѣстьствова СЕ 53а 12—13 ѡ бꙑть намъ ѣко не бꙑт. въ гроꙁъное правьдвое съшестве. стааго емѹ дха. гю по СЕ 60b 2 ѡ оделѣнь намъ. льст кѹмръсцѣ. съшествемь стааго емѹ дха гю СЕ 60b 5 Изч СЕ С Гр συγκατάβασις съшеств съшестве съшьств Нвб съшествие остар ЕтМл