Исторически речник
съхранꙗт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съхранꙗтсъхранꙗѭ, съхранѣѭ, съхранꙗѫ, съхранѣѫ, съхранꙗѧ, съхранѣѧ, съхранꙗю, съхранѣю, съхранѧю, съхранаѫ, съхранаѧсъхранꙗш, съхранꙗеш, съхранѣш, съхранѣеш, съхранѣаш, съхранѧеш, съхранаешсъхранꙗтъ, съхранꙗетъ, съхранѣтъ, съхранѣетъ, съхранѣатъ, съхранꙗть, съхранꙗеть, съхранѣть, съхранѣеть, съхранѣать, съхранꙗт, съхранꙗет, съхранѣт, съхранѣет, съхранѣат, съхранѧетъ, съхранѧеть, съхранѧет, съхранаетъ, съхранаеть, съхранаетсъхранꙗмъ, съхранꙗемъ, съхранѣмъ, съхранѣемъ, съхранѣамъ, съхранꙗмь, съхранꙗемь, съхранѣмь, съхранѣемь, съхранѣамь, съхранꙗм, съхранꙗем, съхранѣм, съхранѣем, съхранѣам, съхранꙗмо, съхранꙗемо, съхранѣмо, съхранѣемо, съхранѣамо, съхранѧемъ, съхранѧемь, съхранѧем, съхранаемъ, съхранаемь, съхранаем, съхранаемосъхранꙗте, съхранꙗете, съхранѣте, съхранѣете, съхранѣате, съхранѧете, съхранаете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съхранꙗѭтъ, съхранѣѭтъ, съхранѣѫтъ, съхранꙗѫтъ, съхранѣѧтъ, съхранꙗѧтъ, съхранѣютъ, съхранꙗютъ, съхранꙗѭть, съхранѣѭть, съхранѣѫть, съхранꙗѫть, съхранѣѧть, съхранꙗѧть, съхранѣють, съхранꙗють, съхранꙗѭт, съхранѣѭт, съхранѣѫт, съхранꙗѫт, съхранѣѧт, съхранꙗѧт, съхранѣют, съхранꙗют, съхранѧютъ, съхранѧють, съхранѧют, съхранаѫтъ, съхранаѧтъ, съхранаѫть, съхранаѧть, съхранаѫт, съхранаѧтсъхранꙗвѣ, съхранꙗевѣ, съхранѣвѣ, съхранѣевѣ, съхранѣавѣ, съхранѧевѣсъхранꙗта, съхранꙗета, съхранѣта, съхранѣета, съхранѣата, съхранѧетасъхранꙗте, съхранꙗете, съхранѣте, съхранѣете, съхранѣате, съхранѧетесъхранꙗ, съхранѣ, съхранѧ, съхранасъхранꙗ, съхранѣ, съхранѧ, съхрана
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съхранꙗмъ, съхранѣмъ, съхранꙗмь, съхранѣмь, съхранꙗм, съхранѣм, съхранѧмъ, съхранѧмь, съхранѧм, съхранамъ, съхранамь, съхранамсъхранꙗте, съхранѣте, съхранѧте, съхранатесъхранꙗвѣ, съхранѣвѣ, съхранѧвѣ, съхранавѣсъхранꙗта, съхранѣта, съхранѧта, съхранатасъхранꙗхъ, съхранѣхъ, съхранꙗхь, съхранѣхь, съхранꙗх, съхранѣх, съхранѧхъ, съхранѧхь, съхранѧх, съхранахъ, съхранахь, съхранахсъхранꙗ, съхранѣ, съхранѧ, съхрана
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съхранꙗ, съхранѣ, съхранѧ, съхранасъхранꙗхомъ, съхранѣхомъ, съхранꙗхомь, съхранѣхомь, съхранꙗхом, съхранѣхом, съхранꙗхмꙑ, съхранѣхмꙑ, съхранѧхомъ, съхранѧхомь, съхранѧхом, съхранахомъ, съхранахомь, съхранахом, съхранахмꙑсъхранꙗсте, съхранѣсте, съхранѧсте, съхранастесъхранꙗшѧ, съхранашѧ, съхранѣшѧ, съхранꙗшѫ, съхранашѫ, съхранѣшѫ, съхранꙗша, съхранѣша, съхранꙗше, съхранаше, съхранѣше, съхранꙗхѫ, съхранѣхѫ, съхранахѫ, съхранѧшасъхранꙗховѣ, съхранѣховѣ, съхранѧховѣ, съхранаховѣсъхранꙗста, съхранѣста, съхранѧста, съхранаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съхранꙗсте, съхранѣсте, съхранѧсте, съхранастесъхранꙗахъ, съхранꙗхъ, съхранꙗах, съхранаахъ, съхранахъ, съхранаахь, съхранахь, съхранꙗхь, съхранꙗх, съхранаах, съхранѧхъ, съхранѧхь, съхранѧхсъхранꙗаше, съхранꙗше, съхранааше, съхранаше, съхранѧшесъхранꙗаше, съхранꙗше, съхранааше, съхранаше, съхранѧшесъхранꙗахомъ, съхранꙗхомъ, съхранаахомъ, съхранахомъ, съхранꙗахомь, съхранꙗхомь, съхранаахомь, съхранахомь, съхранꙗахом, съхранꙗхом, съхранаахом, съхранахом, съхранѧхомъ, съхранѧхомь, съхранѧхомсъхранꙗашете, съхранꙗшете, съхранꙗасте, съхранꙗсте, съхранаашете, съхранашете, съхранаасте, съхранасте, съхранѧшете, съхранѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съхранꙗахѫ, съхранꙗхѫ, съхранꙗахѹ, съхранꙗхѹ, съхранаахѫ, съхранахѫ, съхранаахѹ, съхранахѹ, съхранѧхѹсъхранꙗаховѣ, съхранꙗховѣ, съхранааховѣ, съхранаховѣ, съхранѧховѣсъхранꙗашета, съхранꙗшета, съхранꙗаста, съхранꙗста, съхранѧшета, съхранѧста, съхранаашета, съхранашета, съхранааста, съхранастасъхранꙗашете, съхранꙗшете, съхранꙗасте, съхранꙗсте, съхранѧшете, съхранѧсте, съхранаашете, съхранашете, съхранаасте, съхранасте
съхранꙗт -съхранꙗѭ -съхранꙗш несв 1. Съхранявам; пазя непокътнат, запазвам невредим съхранѣетъ гь вьсѩ кост іхъ. н една отъ нхъ не съкрѹшітъ сѩ СП 33.21  двьр пр омѣ не отвръꙁъ. нъ врата цѣсарьствꙗ ловѣкомъ отвръꙁъ. а врата гроба  пеат неврѣжденꙑ съхранꙗѧ С 459.15 вь ꙁемьѭ же въдрѫжено коп въкорен сꙙ. облень сꙑ съгрѣшеню нестрьгномо. на мѣстѣ съхранꙗмо. до дꙿнешьнꙗаго дьне С 560.25 Пазя, запазвам, опазвам. ꙇ оходѧщхъ нашхъ братъ ... ꙇл съ нмь въхождене. ꙇ схождене хъ. въ мрѣ съхранѣѩ. стопꙑ  хъ справ СЕ 18b 12 Предпазвам, защитавам от нещо лошо. съхранѣ отъ всего дѣѣнѣ  кова. ꙇ дха неста СЕ 18b 14 2. Спазвам, изпълнявам, съблюдавам, придържам се въпрⷭ҇о. съхранѣеш л до съмрът. послѹшане старѣшнꙑ. ꙇ вꙿсеѩ братрѩ ѣже о хѣ. ѿ҇вⷮ҇ѣ съхранѣѭ ха рад СЕ 87а 15—16, 18 Изч СП СЕ С Гр φυλάσσω σῴζω съхранѣт Нвб съхранявам ОА ВА АК ЕтМл БТР АР ДА