Исторически речник
съхрант сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съхрант сѧсъхранѭ, съхранѧ, съхранюсъхраншсъхрантъ, съхранть, съхрантсъхранмъ, съхранмь, съхранм, съхранмосъхранте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съхранѧтъ, съхранѧть, съхранѧтсъхранвѣсъхрантасъхрантесъхрансъхран
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съхранмъ, съхранмь, съхранмсъхрантесъхранвѣсъхрантасъхранхъ, съхранхь, съхранхсъхран
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съхрансъхранхомъ, съхранхомь, съхранхом, съхранхмꙑсъхранстесъхраншѧ, съхраншѫ, съхранша, съхранше, съхранхѫсъхранховѣсъхранста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съхранстесъхранꙗахъ, съхранѣахъ, съхранаахъ, съхранѣхъ, съхранꙗхъ, съхранѧахъ, съхранѧхъ, съхранꙗахь, съхранѣахь, съхранаахь, съхранѣхь, съхранꙗхь, съхранѧахь, съхранѧхь, съхранꙗах, съхранѣах, съхранаах, съхранѣх, съхранꙗх, съхранѧах, съхранѧхсъхранꙗаше, съхранѣаше, съхранааше, съхранѣше, съхранꙗше, съхранѧаше, съхранѧшесъхранꙗаше, съхранѣаше, съхранааше, съхранѣше, съхранꙗше, съхранѧаше, съхранѧшесъхранꙗахомъ, съхранѣахомъ, съхранаахомъ, съхранѣхомъ, съхранꙗхомъ, съхранѧахомъ, съхранѧхомъ, съхранꙗахомь, съхранѣахомь, съхранаахомь, съхранѣхомь, съхранꙗхомь, съхранѧахомь, съхранѧхомь, съхранꙗахом, съхранѣахом, съхранаахом, съхранѣхом, съхранꙗхом, съхранѧахом, съхранѧхомсъхранꙗашете, съхранѣашете, съхранаашете, съхранѣшете, съхранꙗшете, съхранꙗасте, съхранѣасте, съхранаасте, съхранѣсте, съхранꙗсте, съхранѧасте, съхранѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съхранꙗахѫ, съхранѣахѫ, съхранаахѫ, съхранѣхѫ, съхранꙗхѫ, съхранꙗахѹ, съхранѣахѹ, съхранаахѹ, съхранѣхѹ, съхранꙗхѹ, съхранѧахѹ, съхранѧхѹсъхранꙗаховѣ, съхранѣаховѣ, съхранааховѣ, съхранѣховѣ, съхранꙗховѣ, съхранѧаховѣ, съхранѧховѣсъхранꙗашета, съхранѣашета, съхранаашета, съхранѣшета, съхранꙗшета, съхранꙗаста, съхранѣаста, съхранааста, съхранѣста, съхранꙗста, съхранѧаста, съхранѧстасъхранꙗашете, съхранѣашете, съхранаашете, съхранѣшете, съхранꙗшете, съхранꙗасте, съхранѣасте, съхранаасте, съхранѣсте, съхранꙗсте, съхранѧасте, съхранѧсте
съхрант сѧ -съхранѭ сѧ -съхранш сѧ св 1. Съхраня се; запазя се в определен вид, с определени качества ѡблъкъше сѧ въ обраꙁъ нестьлѣнꙿна. ꙇ вѣръна женха. съхранте сѧ. въ кротост. ꙇ цѣломѫдрь СЕ 97b 2—3  достотъ мѣсто мѹ подат. о себѣ прѣбꙑват. ꙗко да бѫдетъ.  самомѹ беꙁ врѣда съблюст сꙙ. не слѹгѹмѹ отъ бꙑвъшааго бол҄ьша благꙑм дѣлꙑ.  юнꙑ съхрантъ сꙙ бе ꙁапꙙтꙗ С 548.20—21 2. Предпазя се, спася се от нещо лошо ї бѫдѫ непоенъ (!) съ німъ.  съхранⱔ (погр. вм. съхранⱙ, Север., с. 19а, бел. под линия) сѩ отъ беꙁаконеньѣ моего СП 17.24 отъ маст же вьсѣкоѧ добь съхран сꙙ. по вьсꙙ же асꙑ. съмрьть помꙑшл҄ѣѧ дѹшѫ своѭ въстав на бол҄ьшꙙ трѹдꙑ С 274.10 СП СЕ С Гр φυλάσσομαι διαφεύγω Нвб съхраня се ВА АК ЕтМл