Исторически речник
съхрант  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съхрантсъхранѭ, съхранѧ, съхранюсъхраншсъхрантъ, съхранть, съхрантсъхранмъ, съхранмь, съхранм, съхранмосъхранте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съхранѧтъ, съхранѧть, съхранѧтсъхранвѣсъхрантасъхрантесъхрансъхран
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съхранмъ, съхранмь, съхранмсъхрантесъхранвѣсъхрантасъхранхъ, съхранхь, съхранхсъхран
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съхрансъхранхомъ, съхранхомь, съхранхом, съхранхмꙑсъхранстесъхраншѧ, съхраншѫ, съхранша, съхранше, съхранхѫсъхранховѣсъхранста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съхранстесъхранꙗахъ, съхранѣахъ, съхранаахъ, съхранѣхъ, съхранꙗхъ, съхранѧахъ, съхранѧхъ, съхранꙗахь, съхранѣахь, съхранаахь, съхранѣхь, съхранꙗхь, съхранѧахь, съхранѧхь, съхранꙗах, съхранѣах, съхранаах, съхранѣх, съхранꙗх, съхранѧах, съхранѧхсъхранꙗаше, съхранѣаше, съхранааше, съхранѣше, съхранꙗше, съхранѧаше, съхранѧшесъхранꙗаше, съхранѣаше, съхранааше, съхранѣше, съхранꙗше, съхранѧаше, съхранѧшесъхранꙗахомъ, съхранѣахомъ, съхранаахомъ, съхранѣхомъ, съхранꙗхомъ, съхранѧахомъ, съхранѧхомъ, съхранꙗахомь, съхранѣахомь, съхранаахомь, съхранѣхомь, съхранꙗхомь, съхранѧахомь, съхранѧхомь, съхранꙗахом, съхранѣахом, съхранаахом, съхранѣхом, съхранꙗхом, съхранѧахом, съхранѧхомсъхранꙗашете, съхранѣашете, съхранаашете, съхранѣшете, съхранꙗшете, съхранꙗасте, съхранѣасте, съхранаасте, съхранѣсте, съхранꙗсте, съхранѧасте, съхранѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съхранꙗахѫ, съхранѣахѫ, съхранаахѫ, съхранѣхѫ, съхранꙗхѫ, съхранꙗахѹ, съхранѣахѹ, съхранаахѹ, съхранѣхѹ, съхранꙗхѹ, съхранѧахѹ, съхранѧхѹсъхранꙗаховѣ, съхранѣаховѣ, съхранааховѣ, съхранѣховѣ, съхранꙗховѣ, съхранѧаховѣ, съхранѧховѣсъхранꙗашета, съхранѣашета, съхранаашета, съхранѣшета, съхранꙗшета, съхранꙗаста, съхранѣаста, съхранааста, съхранѣста, съхранꙗста, съхранѧаста, съхранѧстасъхранꙗашете, съхранѣашете, съхранаашете, съхранѣшете, съхранꙗшете, съхранꙗасте, съхранѣасте, съхранаасте, съхранѣсте, съхранꙗсте, съхранѧасте, съхранѧсте
съхрант -съхранѭ -съхранш св 1. Съхраня, запазя непокътнато псано бо естъ. ѣко анћлмъ свомъ ꙁаповѣстъ о тебѣ съхрант тѧ М Лк 4.10 Срв. СП90.11 любѧ дшѫ своѭ погѹбтъ ѭ. ꙇ ненавдѧ дшѧ своеѩ. вь мрѣ семь. въ жвотѣ вѣънѣемь съхрантъ ѭ М Йо 12.25 З А СК съхрані дшѫ моѭ ꙁбаві мѩ да не постꙑждѫ сѩ ѣко ѹпъвахъ на тѩ СП 24.20 Срв. СЕ75b 1 ѣко гь любтъ сѫдъ. ї не оставтъ прⷣ҇нꙑхъ своіхъ. вь вѣкъ съхранѩтъ сѩ СП 36.28 ꙇ дажд ꙇмъ ... хвалѧщемъ мѧ твое стое. ꙇ неосѫжденъно съхрант сѧ. прѣдъ тобоѭ СЕ 20а 15 аште бо своѧ вѣрꙑ не съхран. то н нашеѧ матъ съхрант С 66.9, 9—10 Образно.  въꙁдастъ мі гь по правъдѣ моеі. і по істотѣ рѫкѹ моею въꙁдастъ мі. ѣко съхраніхъ пѫті гнѩ СП 17.22 Предпазя, спася. съхран мѧ отъ жвота немощьнааго. ꙇ наѹ мѧ на вꙿсѧ ꙁаповѣд твоѩ ходт СЕ 36а 21—22 ꙁастѫп сп помлѹ съхран нъ СЕ 57а 14 Срв. СЕ61а 23 СЕ63а 10 се съхранлъ тꙙ стъ богъ отъ ратьнъска прхожденꙗ С 293.10 2. Спазя; изпълня [закон, заповед, завет и др.] ѣвхъ мѧ твое лвкмъ. ѩже далъ ес мьнѣ отъ мра. тво бѣшѧ  мьнѣ ѩ далъ ес. ꙇ слово твое съхраншѧ М Йо 17.6 З А СК  аще л хощеш вь жꙁнь вьнт. то съхран ꙁаповѣд СК Мт 19.17 не съхранішѩ ꙁавѣта бжѣ.  въ ꙁаконѣ его не іꙁволшѩ ходіті СП 77.10 їскѹсішѩ і прогнѣвашѩ ба въшьнѣго. і съвѣдѣніѣ его не съхранішѩ СП 77.56 ї дастъ імъ странънꙑ ѩꙁꙑкꙑ.  трѹдъ людеі наслѣдовашѩ. да съхранѩтъ оправьданьѣ его СП 104.45 не съхранішѩ съвѣта его.  вьсхотѣшѩ хотѣнъю въ пѹстꙑні. ї скѹсішѩ ба въ беꙁводьнѣ СП 105.13 ꙁакона твоего раді съхраніхъ правъдꙑ твоѩ К 2а 6 не сътворь волѧ твоеѩ. ꙇ не съхрань повелѣне твохъ СЕ 78а 18—19 нъ се ꙿто сътвормъ ꙗко ꙁавѣтъ бож прѣстѫпхомъ. ꙗко ꙁакона данааго намъ не съхранхомъ С 386.30—387.1 3. Наблюдавам, дебна слава. вь концъ не істълі дадові. въ тѣло псанье егда посъла саѹлъ і съхран домъ его ѹбті ї СП 58.1 съхрант ꙁаконъ νομοφυλακέω Спазя закона  шротоѭ подрагъ мьнꙙште сꙙ ꙁаконъ съхранꙙште велаѭтъ С 339.23—24 съхрант сѧ М З А СК СП СЕ К С Р Гр διαφυλάσσω φυλάσσω τηρέω ὑπομένω κατασκευάζω διατηρέω παραφυλάσσω съхраніт съхраніті Нвб съхраня ОА ВА АК НТ ЕтМл БТР АР