Исторически речник
съхнѫт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съхнѫтсъхнѫ, сьхнѫ, съхнѹ, сьхнѹсъхнеш, сьхнешсъхнетъ, сьхнетъ, съхнеть, сьхнеть, съхнет, сьхнетсъхнемъ, сьхнемъ, съхнемь, сьхнемь, съхнем, сьхнемсъхнете, сьхнете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съхнѫтъ, сьхнѫтъ, съхнѹтъ, сьхнѹтъ, съхнѫть, сьхнѫть, съхнѹть, сьхнѹть, съхнѫт, сьхнѫт, съхнѹт, сьхнѹтсъхневѣ, сьхневѣсъхнета, сьхнетасъхнете, сьхнетесъхн, сьхнсъхн, сьхн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съхнѣмъ, сьхнѣмъ, съхнѣмь, сьхнѣмь, съхнѣм, сьхнѣмсъхнѣте, сьхнѣтесъхнѣвѣ, сьхнѣвѣсъхнѣта, сьхнѣтасъхъ, съхнѫхъ, съхнѹхъ, съхохъ, сьхъ, сьхнѫхъ, сьхнѹхъ, сьхохъ, съхь, съхнѫхь, съхнѹхь, съхохь, сьхь, сьхнѫхь, сьхнѹхь, сьхохь, съхнѫх, съхнѹх, съхох, сьхнѫх, сьхнѹх, сьхохсъше, съхнѫ, съхнѹ, сьше, сьхнѫ, сьхнѹ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съше, съхнѫ, съхнѹ, сьше, сьхнѫ, сьхнѹсъхомъ, съхнѫхомъ, съхнѹхомъ, съхохомъ, сьхомъ, сьхнѫхомъ, сьхнѹхомъ, сьхохомъ, съхомь, съхнѫхомь, съхнѹхомь, съхохомь, сьхомь, сьхнѫхомь, сьхнѹхомь, сьхохомь, съхнѫхом, съхнѹхом, съхохом, сьхнѫхом, сьхнѹхом, сьхохом, съхнѫхмꙑ, сьхнѫхмꙑсъшете, съхнѫсте, съхнѹсте, съхосте, сьшете, сьхнѫсте, сьхнѹсте, сьхостесъхѫ, съхнѫшѧ, съхнѹшѧ, съхошѧ, сьхѫ, сьхнѫшѧ, сьхнѹшѧ, сьхошѧ, съхнѫшѫ, съхошѫ, сьхнѫшѫ, сьхошѫ, съхнѫша, съхнѹша, съхоша, сьхнѫша, сьхнѹша, сьхоша, съхнѫше, съхнѹше, съхоше, сьхнѫше, сьхнѹше, сьхоше, съхнѫхѫ, сьхнѫхѫсъховѣ, съхнѫховѣ, съхнѹховѣ, съхоховѣ, сьховѣ, сьхнѫховѣ, сьхнѹховѣ, сьхоховѣсъшета, съхнѫста, съхнѹста, съхоста, сьшета, сьхнѫста, сьхнѹста, сьхоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съшете, съхнѫсте, съхнѹсте, съхосте, сьшете, сьхнѫсте, сьхнѹсте, сьхостесъхнѣахъ, сьхнѣахъ, съхнѣахь, сьхнѣахь, съхнѣах, сьхнѣахсъхнѣаше, сьхнѣашесъхнѣаше, сьхнѣашесъхнѣахомъ, сьхнѣахомъ, съхнѣахомь, сьхнѣахомь, съхнѣахом, сьхнѣахомсъхнѣашете, сьхнѣашете, съхнѣасте, сьхнѣасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съхнѣахѫ, сьхнѣахѫ, съхнѣахѹсъхнѣаховѣ, сьхнѣаховѣсъхнѣашета, сьхнѣашета, съхнѣаста, сьхнѣастасъхнѣашете, сьхнѣашете, съхнѣасте, сьхнѣасте
съхнѫт -съхнѫ -съхнеш несв За растение — съхна, постепенно вехна  дѣло вь слѣдъ дѣаше.  тѹ аб смокꙑ сьхнѣаше С 345.11 Изч С Гр ξηραίνομαι сьхнѫт Нвб съхна ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв [из]съхна, [пре]съхна, [до]съхна, [за]съхна