Исторически речник
сътѫжт с  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
сътѫжт ссътѫжѫ, сътѫжѹсътѫжшсътѫжтъ, сътѫжть, сътѫжтсътѫжмъ, сътѫжмь, сътѫжм, сътѫжмосътѫжте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
сътѫжѧтъ, сътѫжѧть, сътѫжѧтсътѫжвѣсътѫжтасътѫжтесътѫжсътѫж
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
сътѫжмъ, сътѫжмь, сътѫжмсътѫжтесътѫжвѣсътѫжтасътѫжхъ, сътѫжхь, сътѫжхсътѫж
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
сътѫжсътѫжхомъ, сътѫжхомь, сътѫжхом, сътѫжхмꙑсътѫжстесътѫжшѧ, сътѫжшѫ, сътѫжша, сътѫжше, сътѫжхѫсътѫжховѣсътѫжста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
сътѫжстесътѫжаахъ, сътѫжахъ, сътѫжаахь, сътѫжахь, сътѫжаах, сътѫжахсътѫжааше, сътѫжашесътѫжааше, сътѫжашесътѫжаахомъ, сътѫжахомъ, сътѫжаахомь, сътѫжахомь, сътѫжаахом, сътѫжахомсътѫжаашете, сътѫжашете, сътѫжаасте, сътѫжасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
сътѫжаахѫ, сътѫжахѫ, сътѫжаахѹ, сътѫжахѹсътѫжааховѣ, сътѫжаховѣсътѫжаашета, сътѫжашета, сътѫжааста, сътѫжастасътѫжаашете, сътѫжашете, сътѫжаасте, сътѫжасте
сътѫжт с -сътѫжѫ с -сътѫжш с св 1. Опечаля се, наскърбя се, разстроя се  ꙗкоже на мноꙁѣ кажꙙ. молꙙ прпадаѧ. кланꙗѧ сꙙ. ѹвѣштат го не вьꙁможе. сътѫжвъ с стꙑ.  въꙁдъхнѫвъ дхомъ. прлежно молтвѫ сътворвъ. отꙿпѹст го пѫтемъ свомъ т благословестввъ С 527.15 2. Падна духом, изпадна в униние, обезсърча се рее бо гь. бѫдѣте прсно готов. ѣко не вѣсте дьн ꙇ аса. вь ньже прдетъ коньна. тѣмьже ѧда не сътѫжмъ с СЕ 71а 1 ѡ окан  вьсѣко окаан. то пострадавꙿше толь скоро сътѫжвъше с отъвръгосте сꙙ влдкꙑ хса.  сам сꙙ діꙗволѹ прѣдасте С 107.15—16 л кто отъ васъ прмъ господа сътѫж с. со стъштвьше сꙙ плаете сꙙ С 388.14 Разколебая се, поколебая се. не сътѫж с вѣроѭ. не вьꙁьрѣ на хѹлꙑ н ꙗꙁвꙑ С 427.6 3. Измъча се, изтормозя се же сътѫжвъ с отъ наслꙗѭштааго томꙋ бѣса. мѫꙙштааго .  аб къ тхѹѹмѹ прстанштѹ стьцѹ бжью ѹстрьм сꙙ С 567.8 Изч СЕ С Гр στενοχωρέομαι λειποτακτέω βαρύνομαι ὀκλάζω Вж. при сътѫжат с [сѧ] Нвб