Исторически речник
сътѧꙃат сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
сътѧꙃат сѧсътѧжѫ, сътѧꙃаѭ, сътѧꙁаѭ, сътѧꙁаѫ, сътѧꙃаѫ, сътѧꙃаѧ, сътѧꙁаѧ, сътѧжѹ, сътѧꙃаю, сътѧꙁаюсътѧжеш, сътѧжꙃаш, сътѧꙃаеш, сътѧꙃааш, сътѧꙁаш, сътѧꙁаеш, сътѧꙁаашсътѧжетъ, сътѧꙃатъ, сътѧꙃаетъ, сътѧꙃаатъ, сътѧꙁатъ, сътѧꙁаетъ, сътѧꙁаатъ, сътѧжеть, сътѧꙃать, сътѧꙃаеть, сътѧꙃаать, сътѧꙁать, сътѧꙁаеть, сътѧꙁаать, сътѧжет, сътѧꙃат, сътѧꙃает, сътѧꙃаат, сътѧꙁат, сътѧꙁает, сътѧꙁаатсътѧжемъ, сътѧꙃамъ, сътѧꙃаемъ, сътѧꙃаамъ, сътѧꙁамъ, сътѧꙁаемъ, сътѧꙁаамъ, сътѧжемь, сътѧꙃамь, сътѧꙃаемь, сътѧꙃаамь, сътѧꙁамь, сътѧꙁаемь, сътѧꙁаамь, сътѧжем, сътѧꙃам, сътѧꙃаем, сътѧꙃаам, сътѧꙁам, сътѧꙁаем, сътѧꙁаам, сътѧжемо, сътѧꙃамо, сътѧꙃаемо, сътѧꙃаамо, сътѧꙁамо, сътѧꙁаемо, сътѧꙁаамосътѧжете, сътѧꙃате, сътѧꙃаете, сътѧꙃаате, сътѧꙁате, сътѧꙁаете, сътѧꙁаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
сътѧжѫтъ, сътѧꙃаѭтъ, сътѧꙁаѭтъ, сътѧꙃаѫтъ, сътѧꙁаѫтъ, сътѧꙃаѧтъ, сътѧꙁаѧтъ, сътѧжѹтъ, сътѧꙃаютъ, сътѧꙁаютъ, сътѧжѫть, сътѧꙃаѭть, сътѧꙁаѭть, сътѧꙃаѫть, сътѧꙁаѫть, сътѧꙃаѧть, сътѧꙁаѧть, сътѧжѹть, сътѧꙃають, сътѧꙁають, сътѧжѫт, сътѧꙃаѭт, сътѧꙁаѭт, сътѧꙃаѫт, сътѧꙁаѫт, сътѧꙃаѧт, сътѧꙁаѧт, сътѧжѹт, сътѧꙃают, сътѧꙁаютсътѧжевѣ, сътѧꙃавѣ, сътѧꙃаевѣ, сътѧꙃаавѣ, сътѧꙁавѣ, сътѧꙁаевѣ, сътѧꙁаавѣсътѧжета, сътѧꙃата, сътѧꙃаета, сътѧꙃаата, сътѧꙁата, сътѧꙁаета, сътѧꙁаатасътѧжете, сътѧꙃате, сътѧꙃаете, сътѧꙃаате, сътѧꙁате, сътѧꙁаете, сътѧꙁаатесътѧж, сътѧꙃа, сътѧꙁасътѧж, сътѧꙃа, сътѧꙁа
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
сътѧжмъ, сътѧꙃамъ, сътѧꙁамъ, сътѧжѣмъ, сътѧжамъ, сътѧжмь, сътѧꙃамь, сътѧꙁамь, сътѧжѣмь, сътѧжамь, сътѧжм, сътѧꙃам, сътѧꙁам, сътѧжѣм, сътѧжамсътѧжте, сътѧꙃате, сътѧꙁате, сътѧжѣте, сътѧжатесътѧжвѣ, сътѧꙃавѣ, сътѧꙁавѣ, сътѧжѣвѣ, сътѧжавѣсътѧжта, сътѧꙃата, сътѧꙁата, сътѧжѣта, сътѧжатасътѧꙃахъ, сътѧꙁахъ, сътѧꙃахь, сътѧꙁахьсътѧꙃа, сътѧꙁа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
сътѧꙃа, сътѧꙁасътѧꙃахомъ, сътѧꙁахомъ, сътѧꙃахомь, сътѧꙁахомь, сътѧꙃахом, сътѧꙁахом, сътѧꙃахмꙑ, сътѧꙁахмꙑсътѧꙃасте, сътѧꙁастесътѧꙃашѧ, сътѧꙁашѧ, сътѧꙃашѫ, сътѧꙁашѫ, сътѧꙃаша, сътѧꙁаша, сътѧꙃаше, сътѧꙁаше, сътѧꙃахѫ, сътѧꙁахѫсътѧꙃаховѣ, сътѧꙁаховѣсътѧꙃаста, сътѧꙁаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
сътѧꙃасте, сътѧꙁастесътѧꙃаахъ, сътѧꙁаахъ, сътѧꙁахъ, сътѧꙃаахь, сътѧꙁаахь, сътѧꙁахь, сътѧꙃаах, сътѧꙁаах, сътѧꙁахсътѧꙃааше, сътѧꙁааше, сътѧꙁашесътѧꙃааше, сътѧꙁааше, сътѧꙁашесътѧꙃаахомъ, сътѧꙁаахомъ, сътѧꙁахомъ, сътѧꙃаахомь, сътѧꙁаахомь, сътѧꙁахомь, сътѧꙃаахом, сътѧꙁаахом, сътѧꙁахомсътѧꙃаашете, сътѧꙁаашете, сътѧꙁашете, сътѧꙃаасте, сътѧꙁаасте, сътѧꙁасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
сътѧꙃаахѫ, сътѧꙁаахѫ, сътѧꙁахѫ, сътѧꙃаахѹ, сътѧꙁаахѹ, сътѧꙁахѹсътѧꙃааховѣ, сътѧꙁааховѣ, сътѧꙁаховѣсътѧꙃаашета, сътѧꙁаашета, сътѧꙁашета, сътѧꙃааста, сътѧꙁааста, сътѧꙁастасътѧꙃаашете, сътѧꙁаашете, сътѧꙁашете, сътѧꙃаасте, сътѧꙁаасте, сътѧꙁасте
сътѧꙃат сѧ -сътѧꙃаѭ сѧ -сътѧꙃаш сѧ несв 1. Разговарям, беседвам, разисквам, обсъждам ꙇ ѹдръжашѧ слово вь себѣ. сътѧꙁаѭште сѧ то естъ еже ꙁ мрътвꙑхъ въскръснѫт М Мк 9.10 З ꙇ сътѧꙁаахѫ сѧ дрѹгъ къ дрѹгѹ глѭште. то естъ слово се М Лк 4.36 З А рее же къ нма. то сѫтъ словеса с о нхъже сътѧѕаата сѧ къ себѣ дѫща М Лк 24.17 З А раꙁѹмѣ же с. ѣко хотѣхѫ  въпрашат.  рее мъ о семь л сътѧѕаете сѧ М Йо 16.19 З А 2. Споря, препирам се ꙇ ꙁдѫ фарсѣ  наѧсѧ сътѧꙁат сѧ съ нмь. ꙇскѫште отъ него ꙁнаменѣ съ небсе М Мк 8.11 З ꙇ пршедъ къ ѹенкомъ. вдѣ народъ мъногъ о нхъ. ꙇ кънжьнкꙑ сътѧꙁаѭштѧ сѧ съ нм М Мк 9.14 З ꙇ въпрос кънжънкꙑ. ъто сътѧѕаате сѧ вь себѣ М Мк 9.16 З ꙇ прстѫпь еднъ отъ кънжьнкъ. слꙑшавъ ѩ сътѧѕаѭштѧ сѧ. вдѣвъ ѣко добрѣ отъвѣшта мъ. въпрос  каѣ естъ ꙁаповѣдъ пръва вьсѣхъ М Мк 12.28 З дрѹгъ къ дрѹгѹ бо сьтѧꙁааше сѧ на пѫт. къто естъ бол҄і З Мк 9.34А сътѧꙃаѭще сѧ м мн οἱ φιλονεικήσαντες Спорещите, препиращите се о сътѧѕаѭштхъ сѧ кто боле М 77а 25 3. Изумявам се, недоумявам  поѭтъ владꙑьствꙗ.  трепештѫтъ нове.  двꙙтъ сꙙ ѹжасаѭште сꙙ къ себѣ  сътꙙꙁаѭште сꙙ глагол҄ѫтъ. то се страшно слово  боꙗꙁнь.  трепетъ  ѹжасъ. ꙿто се велко  двъно ѹдо С 458.19 сътѧꙃат сѧ о словес συναίρω λόγον Поисквам сметка от някого; разчиствам, уреждам си сметките с някого сего рад ѹподобло сѧ естъ цсрстве нбское лвкѹ цсрю. ꙇже въсхотѣ сътѧꙁат сѧ о словес. съ рабꙑ свом М Мт 18.23 ЗI А наенъшю же емѹ сътѧꙁат сѧ о словес. првѣсѧ емѹ длъжънкъ еднъ. тъмоѭ таланътъ М Мт 18.24 ЗI А по мьноꙁѣхъ же врѣменехъ прде гь рабъ тѣхъ. ꙇ сътѧꙁа сѧ съ нм о словес М Мт 25.19 З А СК М З А СК Е С Гр συζητέω ζητέω διαλέγομαι συλλαλέω ἀντιβάλλω διαπορέω сътѧꙁат сѧ сътѧѕат сѧ сътꙙꙁат сꙙ сьтꙙꙁат сꙙ Нвб Срв състезавам се