Исторически речник
сътѧжат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
сътѧжатсътѧжѫ, сътѧжѹсътѧжшсътѧжтъ, сътѧжть, сътѧжтсътѧжмъ, сътѧжмь, сътѧжм, сътѧжмосътѧжте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
сътѧжѧтъ, сътѧжѧть, сътѧжѧтсътѧжвѣсътѧжтасътѧжтесътѧжсътѧж
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
сътѧжмъ, сътѧжмь, сътѧжмсътѧжтесътѧжвѣсътѧжтасътѧжахъ, сътѧжахь, сътѧжахсътѧжа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
сътѧжасътѧжахомъ, сътѧжахомь, сътѧжахом, сътѧжахмꙑсътѧжастесътѧжашѧ, сътѧжашѫ, сътѧжаша, сътѧжаше, сътѧжахѫсътѧжаховѣсътѧжаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
сътѧжастесътѧжаахъ, сътѧжахъ, сътѧжаахь, сътѧжахь, сътѧжаах, сътѧжахсътѧжааше, сътѧжашесътѧжааше, сътѧжашесътѧжаахомъ, сътѧжахомъ, сътѧжаахомь, сътѧжахомь, сътѧжаахом, сътѧжахомсътѧжаашете, сътѧжашете, сътѧжаасте, сътѧжасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
сътѧжаахѫ, сътѧжахѫ, сътѧжаахѹ, сътѧжахѹсътѧжааховѣ, сътѧжаховѣсътѧжаашета, сътѧжашета, сътѧжааста, сътѧжастасътѧжаашете, сътѧжашете, сътѧжаасте, сътѧжасте
сътѧжат -сътѧжѫ -сътѧжш св 1. Придобия, спечеля въ тръпѣн своемъ стѧжалъ ес мъꙁдѫ своѫ ое прѣпдⷪбне Е 23б 8—9 помѣні сънемъ твоі їже сътѩжа їспръва СП 73.2 Срв. А16b 20 Е32а 4—5 тѣмьже не порабощамъ сѧ. рѣвънꙑмъ похотемъ. нъ дшевънꙑѩ подвгꙑ. ꙇ плодꙑ сътѧжмъ СЕ 69а 23 сътѧжавꙑ м ед ὁ κτησάμενος Този, който е придобил; придобилият, спечелилият съблюд е стꙑм аћлꙑ свом. ꙇ съподоб сътѧжавъшаго е. неꙁавдьлвомь окомь. наслаждат сѧ. отъ него. ꙇ хвалѫ тебѣ прност СЕ 15а 19 2. Получа, взема, приема како бо не богатъ вьсемѹ мрѹ жіꙁнь. ꙇ съпсенье сътѧжавъ К 14b 29 Срв. С453.18 3. Държа у себе си, нося със себе си не сътѧжте ꙁлата н съребра. н мѣд пр поѣсѣхъ вашхъ М Мт 10.9 З.Срв. К 4а 28—29 4. Запазя, съхраня въ тръпѣн вашемъ сътѧжте дшѧ вашѧ М Лк 21.19 З А СК ѣко бескврънъно тѣло сътѧжавъш. кръвѫ мастъ стааеш. прѣславнаѣ Е 34б 6 ї въведе ѩ въ горѫ стꙑнѩ своеѩ. горѫ сіѭже сътѩжа десніца его СП 77.54 мꙑ же ѧда добраа дѣла сътѧжѧще. поревънѹмъ. древльнюмѹ блѫдънѹмѹ. снѹ. ꙇже покаанемь отвръꙁе двьр црства СЕ 70а 14 пае же вь схъ мѣсто. да сътѧжмъ подобаѭщаа стꙑмъ. братролюбе. беꙁмⷧъве. съмотрене СЕ 91b 25—26 хъ бо нꙑ ꙁоветъ прсно. въꙁъмѣмъ орѫже съмꙑслъно. сътѧжмъ добродѣане. сътърмъ протвънꙑѩ слꙑ СЕ 98а 8 М З А СК Е СП СЕ К С Х Р Гр κτάομαι стѧжат сътѩжат сътꙙжат Нвб Срв [при]тежавам несв