Исторически речник
съто  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
сътосътасътѹсътомь, сътомъсътѣсъта
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
сътъ, сътьсътомъ, сътомьсътꙑсътѣхъ, сътѣхь, сътохъ, сътохьсътѣсътѹ
NnDu
сътома
съто ср числ бр Сто ꙇ даѣхѫ плодъ. ово съто. ово шесть десѧтъ М Мт 13.8 З ꙇшъдъ же работъ. обрѣте едного отъ клеврѣтъ свохъ. ꙇже бѣ длъженъ емѹ сътомъ пѣнѧѕъ М Мт 18.28А рее. тꙑ же колцѣмь длъженъ ес. онъ же рее сътомь корецъ пьшенцѧ М Лк 16.7 З о сътѣ овецъ пртъа М 77а 4 девѧть сътъ ἐννακόσιοι Деветстотин  трѹдно жт вьспрїмъша. жста девꙙть сътъ.  л҃ лѣтъ С 9.21 дъвѣ сътѣ διακόσιοι Двеста дьвѣма сътома пѣнѧѕъ хлѣбъ не довьлѫтъ мъ М Йо 6.7 З А не бѣшѧ бо далее отъ ꙁемлѧ. нъ ѣко дъвѣ сътѣ лактъ М Йо 21.8 З А пѧть сътъ πεντακόσιοι Петстотин еднъ бѣ длъженъ пѧтѭ сотъ днарь М Лк 7.41 З, А. Срв. С393.21 црь обрадова сꙙ.  дастъ мъ еппа менемь каптона. давъ мѹ вонъ вѣрьнъ мѫжъ. сломъ пꙙть сьтъ С 539.29 тр съта τριακόσιοι Триста можааше бо с хрꙁма продана бꙑт. вѧште тр сотъ пѣнѧѕъ М Мк 14.5 З пото се муро не бꙑстъ продано на трехъ сьтѣхъ днархъ С 425.21  тъгда пꙋстшꙙ мѹ тр сьта ꙁлатцъ С 518.12 шесть сътъ тꙑсѫщъ ἑξακόσιοι χιλιάδες Шестстотин хиляди помльмъ брате  вѣрѹмъ. ꙗко же въ пѹстꙑн҄ шесть сътъ тꙑсѫштъ прѣкръмвꙑ. вь етꙑрехъ десꙙтехꙿ лѣтѣхъ. тъ  насъ. не тъьѭ потрѣбънꙑхъ. нъ ꙁобльнꙑхъ накръмтъ С 290.14 М З А СК С Гр ἑκατόν сьто сото Нвб сто ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв двеста, триста, петстотин, шестстотин, деветстотин