Исторически речник
сътещ сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
сътещ сѧсътекѫ, сътекѹсътеешсътеетъ, сътееть, сътеетсътеемъ, сътеемь, сътеем, сътеемосътеете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
сътекѫтъ, сътекѹтъ, сътекѫть, сътекѹть, сътекѫт, сътекѹтсътеевѣсътеетасътеетесътьц, сътъцсътьц, сътъц
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
сътьцѣмъ, сътъцѣмъ, сътьцѣмь, сътъцѣмь, сътьцѣм, сътъцѣмсътьцѣте, сътъцѣтесътьцѣвѣ, сътъцѣвѣсътьцѣта, сътъцѣтасътѣхъ, сътекохъ, сътѣхь, сътекохь, сътѣх, сътекохсътее
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
сътеесътѣхомъ, сътекохомъ, сътѣхомь, сътекохомь, сътѣхом, сътекохом, сътекохмꙑсътѣсте, сътекостесътѣшѧ, сътекошѧ, сътѣшѫ, сътекошѫ, сътѣша, сътекоша, сътѣше, сътекоше, сътекохѫсътѣховѣ, сътекоховѣсътѣста, сътекоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
сътѣсте, сътекостесътеаахъ, сътеахъ, сътеѣхъ, сътеаахь, сътеахь, сътеѣхь, сътеаах, сътеах, сътеѣх, сътеѧхъ, сътеѧхь, сътеѧхсътеааше, сътеаше, сътеѣше, сътеѧшесътеааше, сътеаше, сътеѣше, сътеѧшесътеаахомъ, сътеахомъ, сътеѣхомъ, сътеаахомь, сътеахомь, сътеѣхомь, сътеаахом, сътеахом, сътеѣхом, сътеѧхомъ, сътеѧхомь, сътеѧхомсътеаашете, сътеашете, сътеѣшете, сътеаасте, сътеасте, сътеѣсте, сътеѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
сътеаахѫ, сътеахѫ, сътеѣхѫ, сътеаахѹ, сътеахѹ, сътеѣхѹ, сътеѧхѹсътеааховѣ, сътеаховѣ, сътеѣховѣ, сътеѧховѣсътеаашета, сътеашета, сътеѣшета, сътеааста, сътеаста, сътеѣста, сътеѧстасътеаашете, сътеашете, сътеѣшете, сътеаасте, сътеасте, сътеѣсте, сътеѧсте
сътещ сѧ -сътекѫ сѧ -сътееш сѧ св 1. За мнозина — стечем се, съберем се на едно място вьнеꙁаапъ бѣсомъ многомъ сътекъшемъ сꙙ. прдошꙙ тъштанмъ стааго мѫенка конона С 38.27—28  се ѹвѣдѣвъше сътекошꙙ сꙙ. плаѫште стааго.  погребъше го С 52.1—2  сътекошꙙ сꙙ м(..)ꙁ.  раꙁльно къждо бꙗхѫ  С 193.4 многѹ же народꙋ сътекъшѹ сꙙ.  мꙑслꙙштемъ въсꙿхватт правьднка мошт.  ѹенкѹ го. въспрѣтшꙙ мъ. ꙗко крамольнкомъ С 219.12 слꙑшавъше же сѫшт въ градѣ кръстꙗн сътекошꙙ сꙙ въ цръкъве божѭ С 220.29 2. Случа се, изпълня се, осъществя се, реализирам се  двьр не раꙁъвръже. вьлѣꙁе бо въꙁбранꙗѧ.  нктоже вьсхотѣ да вьсе сꙙ сьтее С 501.15 Изч С Гр συντρέχω καταφεύγω συνδρομή сьтещ сꙙ Нвб стека [се] ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА