Исторически речник
сътворт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
сътворт сѧсътворѭ, сътворѧ, сътворюсътворшсътвортъ, сътворть, сътвортсътвормъ, сътвормь, сътворм, сътвормосътворте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
сътворѧтъ, сътворѧть, сътворѧтсътворвѣсътвортасътвортесътворсътвор
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
сътвормъ, сътвормь, сътвормсътвортесътворвѣсътвортасътворхъ, сътворхь, сътворхсътвор
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
сътворсътворхомъ, сътворхомь, сътворхом, сътворхмꙑсътворстесътворшѧ, сътворшѫ, сътворша, сътворше, сътворхѫсътворховѣсътворста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
сътворстесътворѣѣхъ, сътворꙗѣхъ, сътворꙗꙗхъ, сътвораахъ, сътворꙗхъ, сътворѣхъ, сътворахъ, сътворѧахъ, сътворѧхъ, сътворꙗѣхь, сътворꙗꙗхь, сътворѣѣхь, сътвораахь, сътворꙗхь, сътворѣхь, сътворахь, сътворѧахь, сътворѧхь, сътворꙗѣх, сътворꙗꙗх, сътворѣѣх, сътвораах, сътворꙗх, сътворѣх, сътворах, сътворѧах, сътворѧхсътворѣѣше, сътворꙗѣше, сътворꙗꙗше, сътворааше, сътворꙗше, сътворѣше, сътвораше, сътворѧаше, сътворѧшесътворѣѣше, сътворꙗѣше, сътворꙗꙗше, сътворааше, сътворꙗше, сътворѣше, сътвораше, сътворѧаше, сътворѧшесътворѣѣхомъ, сътворꙗѣхомъ, сътворꙗꙗхомъ, сътвораахомъ, сътворꙗхомъ, сътворѣхомъ, сътворахомъ, сътворѧахомъ, сътворѧхомъ, сътворꙗѣхомь, сътворꙗꙗхомь, сътворѣѣхомь, сътвораахомь, сътворꙗхомь, сътворѣхомь, сътворахомь, сътворѧахомь, сътворѧхомь, сътворꙗѣхом, сътворꙗꙗхом, сътворѣѣхом, сътвораахом, сътворꙗхом, сътворѣхом, сътворахом, сътворѧахом, сътворѧхомсътворѣѣшете, сътворꙗѣшете, сътворꙗꙗшете, сътвораашете, сътворꙗшете, сътворѣшете, сътворашете, сътворꙗѣсте, сътворꙗꙗсте, сътворѣѣсте, сътвораасте, сътворꙗсте, сътворѣсте, сътворасте, сътворѧасте, сътворѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
сътворѣѣхѫ, сътворꙗѣхѫ, сътворꙗꙗхѫ, сътвораахѫ, сътворꙗхѫ, сътворѣхѫ, сътворахѫ, сътворꙗѣхѹ, сътворꙗꙗхѹ, сътворѣѣхѹ, сътвораахѹ, сътворꙗхѹ, сътворѣхѹ, сътворахѹ, сътворѧахѹ, сътворѧхѹсътворѣѣховѣ, сътворꙗѣховѣ, сътворꙗꙗховѣ, сътворааховѣ, сътворꙗховѣ, сътворѣховѣ, сътвораховѣ, сътворѧаховѣ, сътворѧховѣсътворѣѣшета, сътворꙗѣшета, сътворꙗꙗшета, сътвораашета, сътворꙗшета, сътворѣшета, сътворашета, сътворꙗѣста, сътворꙗꙗста, сътворѣѣста, сътворааста, сътворꙗста, сътворѣста, сътвораста, сътворѧаста, сътворѧстасътворѣѣшете, сътворꙗѣшете, сътворꙗꙗшете, сътвораашете, сътворꙗшете, сътворѣшете, сътворашете, сътворꙗѣсте, сътворꙗꙗсте, сътворѣѣсте, сътвораасте, сътворꙗсте, сътворѣсте, сътворасте, сътворѧасте, сътворѧсте
сътворт сѧ -сътворѭ сѧ -сътворш сѧ св 1. Стана някакъв, превърна се в нещо сътвор сѧ самъ ꙁнамен въ благо. да ѹвѣдꙙтъ ꙗко помловалъ ѧ с С 110.8 дьвѣ бо птц въвръжете тꙙ въ клокоштѫштъ конобъ.  пльт твоѧ вьсꙙ съвьрꙙтъ  сокомъ сꙙ сътворꙙтъ С 233.24 аште вдш ловѣка дꙗвола сътворьша сꙙ.  прдѫшта к тебѣ. тако жде  тꙑ одолѣ. далъ т стъ власть хс С 381.16 2. Само 3л. Извърши се, случи се, стане тае пршъдъшѹ мѹ веерꙿ. въпрашааше го. да т сꙙ то ꙁъло сътвор С 275.29—276.1 ꙿто ѹбо сътвор сꙙ дьнесь С 431.15 жена же молтвꙑ насладвъш сꙙ. обраштааше сꙙ въ своꙗ славꙙшт ба. о всѣхъ сътворвъшхъ сꙙ ѹдесехъ С 560.19 акоже по нѹжд то [..] (сꙙ, А. Минчева, Индекс, с. 160) сть сьтворло а не дьрꙁостѫ н сьмѣнмь МЛ 20 ꙁвѣстъ сѧ сътворт πληροφορέω Проявя вярност към някого а юда обдѣ покаан. аште  сьребро поврьже ждомъ  рее мꙿ. съгрѣшхъ прѣдавъ крьвь беꙁ внꙑ. обае не въста н въсплака сꙙ ... нъ тъѭ сло сплетъ дꙗволѹ. ꙁвѣстъ сꙙ сътвор С 363.3—4 С МЛ Гр γίγνομαι συναντάω πράσσομαι сьтворт сꙙ Вж. при сътворт Нвб