Исторически речник
сътварꙗт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
сътварꙗтсътварꙗѭ, сътварѣѭ, сътварꙗѫ, сътварѣѫ, сътварꙗѧ, сътварѣѧ, сътварꙗю, сътварѣю, сътварѧю, сътвараѫ, сътвараѧсътварꙗш, сътварꙗеш, сътварѣш, сътварѣеш, сътварѣаш, сътварѧеш, сътвараешсътварꙗтъ, сътварꙗетъ, сътварѣтъ, сътварѣетъ, сътварѣатъ, сътварꙗть, сътварꙗеть, сътварѣть, сътварѣеть, сътварѣать, сътварꙗт, сътварꙗет, сътварѣт, сътварѣет, сътварѣат, сътварѧетъ, сътварѧеть, сътварѧет, сътвараетъ, сътвараеть, сътвараетсътварꙗмъ, сътварꙗемъ, сътварѣмъ, сътварѣемъ, сътварѣамъ, сътварꙗмь, сътварꙗемь, сътварѣмь, сътварѣемь, сътварѣамь, сътварꙗм, сътварꙗем, сътварѣм, сътварѣем, сътварѣам, сътварꙗмо, сътварꙗемо, сътварѣмо, сътварѣемо, сътварѣамо, сътварѧемъ, сътварѧемь, сътварѧем, сътвараемъ, сътвараемь, сътвараем, сътвараемосътварꙗте, сътварꙗете, сътварѣте, сътварѣете, сътварѣате, сътварѧете, сътвараете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
сътварꙗѭтъ, сътварѣѭтъ, сътварѣѫтъ, сътварꙗѫтъ, сътварѣѧтъ, сътварꙗѧтъ, сътварѣютъ, сътварꙗютъ, сътварꙗѭть, сътварѣѭть, сътварѣѫть, сътварꙗѫть, сътварѣѧть, сътварꙗѧть, сътварѣють, сътварꙗють, сътварꙗѭт, сътварѣѭт, сътварѣѫт, сътварꙗѫт, сътварѣѧт, сътварꙗѧт, сътварѣют, сътварꙗют, сътварѧютъ, сътварѧють, сътварѧют, сътвараѫтъ, сътвараѧтъ, сътвараѫть, сътвараѧть, сътвараѫт, сътвараѧтсътварꙗвѣ, сътварꙗевѣ, сътварѣвѣ, сътварѣевѣ, сътварѣавѣ, сътварѧевѣсътварꙗта, сътварꙗета, сътварѣта, сътварѣета, сътварѣата, сътварѧетасътварꙗте, сътварꙗете, сътварѣте, сътварѣете, сътварѣате, сътварѧетесътварꙗ, сътварѣ, сътварѧ, сътварасътварꙗ, сътварѣ, сътварѧ, сътвара
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
сътварꙗмъ, сътварѣмъ, сътварꙗмь, сътварѣмь, сътварꙗм, сътварѣм, сътварѧмъ, сътварѧмь, сътварѧм, сътварамъ, сътварамь, сътварамсътварꙗте, сътварѣте, сътварѧте, сътваратесътварꙗвѣ, сътварѣвѣ, сътварѧвѣ, сътваравѣсътварꙗта, сътварѣта, сътварѧта, сътваратасътварꙗхъ, сътварѣхъ, сътварꙗхь, сътварѣхь, сътварꙗх, сътварѣх, сътварѧхъ, сътварѧхь, сътварѧх, сътварахъ, сътварахь, сътварахсътварꙗ, сътварѣ, сътварѧ, сътвара
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
сътварꙗ, сътварѣ, сътварѧ, сътварасътварꙗхомъ, сътварѣхомъ, сътварꙗхомь, сътварѣхомь, сътварꙗхом, сътварѣхом, сътварꙗхмꙑ, сътварѣхмꙑ, сътварѧхомъ, сътварѧхомь, сътварѧхом, сътварахомъ, сътварахомь, сътварахом, сътварахмꙑсътварꙗсте, сътварѣсте, сътварѧсте, сътварастесътварꙗшѧ, сътварашѧ, сътварѣшѧ, сътварꙗшѫ, сътварашѫ, сътварѣшѫ, сътварꙗша, сътварѣша, сътварꙗше, сътвараше, сътварѣше, сътварꙗхѫ, сътварѣхѫ, сътварахѫ, сътварѧшасътварꙗховѣ, сътварѣховѣ, сътварѧховѣ, сътвараховѣсътварꙗста, сътварѣста, сътварѧста, сътвараста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
сътварꙗсте, сътварѣсте, сътварѧсте, сътварастесътварꙗахъ, сътварꙗхъ, сътварꙗах, сътвараахъ, сътварахъ, сътвараахь, сътварахь, сътварꙗхь, сътварꙗх, сътвараах, сътварѧхъ, сътварѧхь, сътварѧхсътварꙗаше, сътварꙗше, сътварааше, сътвараше, сътварѧшесътварꙗаше, сътварꙗше, сътварааше, сътвараше, сътварѧшесътварꙗахомъ, сътварꙗхомъ, сътвараахомъ, сътварахомъ, сътварꙗахомь, сътварꙗхомь, сътвараахомь, сътварахомь, сътварꙗахом, сътварꙗхом, сътвараахом, сътварахом, сътварѧхомъ, сътварѧхомь, сътварѧхомсътварꙗашете, сътварꙗшете, сътварꙗасте, сътварꙗсте, сътвараашете, сътварашете, сътвараасте, сътварасте, сътварѧшете, сътварѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
сътварꙗахѫ, сътварꙗхѫ, сътварꙗахѹ, сътварꙗхѹ, сътвараахѫ, сътварахѫ, сътвараахѹ, сътварахѹ, сътварѧхѹсътварꙗаховѣ, сътварꙗховѣ, сътварааховѣ, сътвараховѣ, сътварѧховѣсътварꙗашета, сътварꙗшета, сътварꙗаста, сътварꙗста, сътварѧшета, сътварѧста, сътвараашета, сътварашета, сътварааста, сътварастасътварꙗашете, сътварꙗшете, сътварꙗасте, сътварꙗсте, сътварѧшете, сътварѧсте, сътвараашете, сътварашете, сътвараасте, сътварасте
сътварꙗт -сътварꙗѭ -сътварꙗш несв Правя, върша нещо ꙇ отъ елма. ꙇ отъ ꙇдѹмѣѩ. ꙇ съ оного полѹ ꙇордана. ꙇ сѫштеі отъ тѹрѣ ꙇ сдона. много мъножьство. слꙑшавъше елко сътварѣаше прдошѧ къ н҄емѹ З Мк 3.8 съвѣтъ сътварꙗт на кого συμβούλιον δίδωμι κατά τινος [вар. συμβούλιον ποιέω] Наговарям се, правя заговор срещу някого ꙇ абье ꙇшьдъше фарсѣ. съ іродѣнꙑ съвѣтъ сътварѣахѫ на н҄ь. како ꙇ бѫ погѹбл З Мк 3.6 Изч З Гр ποιέω сътварѣт Нвб сътварям, стварям остар диал ВА НТ ДА Срв сътворявам ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР