Исторически речник
съсѫдъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
съсѫдъ, съсѫдьсъсѫдасъсѫдѹ, съсѫдовсъсѫдъ, съсѫдьсъсѫдасъсѫдомь, съсѫдомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
съсѫдѣсъсѫдесъсѫд, съсѫдовесъсѫдъ, съсѫдь, съсѫдовъ, съсѫдовьсъсѫдомъ, съсѫдомь, съсѫдовомъ, съсѫдовомьсъсѫдꙑ, съсѫдовꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
съсѫдꙑ, съсѫдовꙑ, съсѫдъмсъсѫдѣхъ, съсѫдѣхь, съсѫдохъ, съсѫдохь, съсѫдовохъ, съсѫдовохьсъсѫдасъсѫдѹсъсѫдома
съсѫдъ м 1. Съд, съдина ꙇ сѣдъше ꙁбⷬ҇ашѧ добрꙑѩ вь съсѫдꙑ. а ꙁълꙑѩ ꙁвръгѫ вонъ М Мт 13.48 З А СК съсѫдъ же стоѣаше плънъ оцꙿта М Йо 19.29 З А ѹпасеші ѩ паліцеѭ желѣꙁноѭ. ѣко съсѫдꙑ скѫдельніка съкрѹші СП 2.9  потомь прѣлѣетъ вно. л масло. еже аще бѫдетъ. ѡтъ осквръненааго съсѫда. въ стъ СЕ 19b 10—11 мⷧ҇о нⷣ҇а ѡсквръньшмь сѧ съсѫдомь СЕ 21b 14 дрѹꙁї же съсѫд крьажьн въ то мѣсто жде бѣахѫ положен сѫтъ до дꙿнешьн҄ѣго С 53.8—9 ного съсѫда ьстънꙑ отье не мамъ. раꙁвѣ сьребрънааго блюда С 120.28 Образно. ꙇ еднѣмъ глѭштемь о цркв. ѣко каменемь добромь  съсѫдꙑ ѹкрашена естъ. рее М Лк 21.5 З тъ влко твомь съсѫдомь. ꙇꙁбъранꙑмь апломь. павъломь. ꙁаповѣдавꙑ намъ. вꙿсе въ славѫ твоѭ творт СЕ 7b 16 прьт  ꙇꙁбъранꙑхъ твохъ. да бѫдетъ съсѫдъ ꙁбъранъ. снъ  наслѣдьнкъ. твоемѹ црсѹ СЕ 94а 14 къ естъ съсѫдъ. тварі вьсеѩ сілнѣ К 10а 15 прведошꙙ же естънааго съсѫда  стежера мѫенкомъ. крѣпа вѣрꙑ камꙑка. еодѡра непобѣдмааго С 60.16 2. Ценности, имущество л како можетъ къто вьнт въ домъ крѣпъкааго. ꙇ съсѫдꙑ его расхꙑтт М Мт 12.29 З. Срв.Мк 3.27 М З въ тъ день же бѫдетъ на кровѣ. ꙇ съсѫд его въ домѹ. да не сълаꙁтъ вьꙁѧтъ хъ М Лк 17.31 З 3. Оръдие, уред, инструмент лѫкъ своі отъвлѣе  ѹготова і.  въ немъ ѹготова съсѫдꙑ съмрътънъїѩ СП 7.14 ꙇюдѣі же ѹбо інꙑ внꙑ оставльше. на кръстъ сѧ ѹстръмішѧ. страшънꙑ  ѹкоріꙁнꙑ. прімꙑшлъше съсѫдъ. ꙇ ꙁаконнѫѭ клѧтвѫ. дрѣвъное въ съмрьть ѭ прѣлагаѭтъ К 11а 10  мраьна  тьмьна вьꙁдѹха сътворста. ꙗкоже ꙁждѫштїмъ съсѫдꙑ.  вса ѫжа отъвьсѫдѹ отътръгнѫт сꙙ С 52.25 Музикален инструмент. на врьбї посрѣдѣ ѧ обѣсхомъ сьсѫдꙑ своѧ. с рѣъ гѫсл сврѣл. цѣвнца.  проаꙗ С 418.23 4. Съкровище, богатство [образно] благꙑ лкъ. отъ блага съсѫда ꙁностъ благаꙗ.  лѫкавꙑ лкъ. отъ лѫкава съсѫда ꙁностъ лѫкаваꙗ СК Мт 12.35  ѹкрꙑт хотѣаше акꙑ продавъшѹѹмѹ дѣвъства съсѫдъ С 240.8 мѫльнꙑ съсѫдъ βασανιστήριον [вар. κολαστήριον] Средство за измъчване  прмъ кнꙙꙁъ кн҄гꙑ цѣсарꙙ. сѣдъ на сѫдшт. повелѣвааше народъ градъскꙑхъ прводт мл҄ѫште.  съсѫдꙑ мѫльнꙑѧ прѣдъ н҄м полагат С 174.29—30 мноꙁ же отъ народа вдѣвъше мѫлънꙑѧ съсѫдꙑ. ѹбоꙗвъше сꙙ прѣштенꙗ. послѹшашꙙ кнꙙꙁа.  отъстѫпшꙙ отъ вѣрꙑ хрсостовꙑ С 175.4—5 съсѫдъ плащаньнꙑ ὀϑόνη Плащаница, платнище гі бже нашъ. рекꙑ петрѹ. въ съсѫдѣ плащаньнѣмь. нестѹмѹ  скврънънѹмѹ стѹ бꙑт вꙿсемѹ. еже нꙑ водоѭ ост СЕ 21b 16 М З А СК Е СП СЕ К С Гр σκεῦος ἄγγος ἀγγεῖον ὄργανον ϑησαυρός κειμήλια σκεύη ἀναϑήματα μάγγανον сьсѫдъ Нвб съсъд остар ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР ЕА съд ОА Дюв ЕтМл БТР АР ЕА