Исторически речник
съсъхнѫт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съсъхнѫт сѧсъсъхнѫ, съсьхнѫ, съсъхнѹ, съсьхнѹсъсъхнеш, съсьхнешсъсъхнетъ, съсьхнетъ, съсъхнеть, съсьхнеть, съсъхнет, съсьхнетсъсъхнемъ, съсьхнемъ, съсъхнемь, съсьхнемь, съсъхнем, съсьхнемсъсъхнете, съсьхнете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съсъхнѫтъ, съсьхнѫтъ, съсъхнѹтъ, съсьхнѹтъ, съсъхнѫть, съсьхнѫть, съсъхнѹть, съсьхнѹть, съсъхнѫт, съсьхнѫт, съсъхнѹт, съсьхнѹтсъсъхневѣ, съсьхневѣсъсъхнета, съсьхнетасъсъхнете, съсьхнетесъсъхн, съсьхнсъсъхн, съсьхн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съсъхнѣмъ, съсьхнѣмъ, съсъхнѣмь, съсьхнѣмь, съсъхнѣм, съсьхнѣмсъсъхнѣте, съсьхнѣтесъсъхнѣвѣ, съсьхнѣвѣсъсъхнѣта, съсьхнѣтасъсъхъ, съсъхнѫхъ, съсъхнѹхъ, съсъхохъ, съсьхъ, съсьхнѫхъ, съсьхнѹхъ, съсьхохъ, съсъхь, съсъхнѫхь, съсъхнѹхь, съсъхохь, съсьхь, съсьхнѫхь, съсьхнѹхь, съсьхохь, съсъхнѫх, съсъхнѹх, съсъхох, съсьхнѫх, съсьхнѹх, съсьхохсъсъше, съсъхнѫ, съсъхнѹ, съсьше, съсьхнѫ, съсьхнѹ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съсъше, съсъхнѫ, съсъхнѹ, съсьше, съсьхнѫ, съсьхнѹсъсъхомъ, съсъхнѫхомъ, съсъхнѹхомъ, съсъхохомъ, съсьхомъ, съсьхнѫхомъ, съсьхнѹхомъ, съсьхохомъ, съсъхомь, съсъхнѫхомь, съсъхнѹхомь, съсъхохомь, съсьхомь, съсьхнѫхомь, съсьхнѹхомь, съсьхохомь, съсъхнѫхом, съсъхнѹхом, съсъхохом, съсьхнѫхом, съсьхнѹхом, съсьхохом, съсъхнѫхмꙑ, съсьхнѫхмꙑсъсъшете, съсъхнѫсте, съсъхнѹсте, съсъхосте, съсьшете, съсьхнѫсте, съсьхнѹсте, съсьхостесъсъхѫ, съсъхнѫшѧ, съсъхнѹшѧ, съсъхошѧ, съсьхѫ, съсьхнѫшѧ, съсьхнѹшѧ, съсьхошѧ, съсъхнѫшѫ, съсъхошѫ, съсьхнѫшѫ, съсьхошѫ, съсъхнѫша, съсъхнѹша, съсъхоша, съсьхнѫша, съсьхнѹша, съсьхоша, съсъхнѫше, съсъхнѹше, съсъхоше, съсьхнѫше, съсьхнѹше, съсьхоше, съсъхнѫхѫ, съсьхнѫхѫсъсъховѣ, съсъхнѫховѣ, съсъхнѹховѣ, съсъхоховѣ, съсьховѣ, съсьхнѫховѣ, съсьхнѹховѣ, съсьхоховѣсъсъшета, съсъхнѫста, съсъхнѹста, съсъхоста, съсьшета, съсьхнѫста, съсьхнѹста, съсьхоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съсъшете, съсъхнѫсте, съсъхнѹсте, съсъхосте, съсьшете, съсьхнѫсте, съсьхнѹсте, съсьхостесъсъхнѣахъ, съсьхнѣахъ, съсъхнѣахь, съсьхнѣахь, съсъхнѣах, съсьхнѣахсъсъхнѣаше, съсьхнѣашесъсъхнѣаше, съсьхнѣашесъсъхнѣахомъ, съсьхнѣахомъ, съсъхнѣахомь, съсьхнѣахомь, съсъхнѣахом, съсьхнѣахомсъсъхнѣашете, съсьхнѣашете, съсъхнѣасте, съсьхнѣасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съсъхнѣахѫ, съсьхнѣахѫ, съсъхнѣахѹсъсъхнѣаховѣ, съсьхнѣаховѣсъсъхнѣашета, съсьхнѣашета, съсъхнѣаста, съсьхнѣастасъсъхнѣашете, съсьхнѣашете, съсъхнѣасте, съсьхнѣасте
съсъхнѫт сѧ -съсъхнѫ сѧ -съсъхнеш сѧ св Изсуша се, стана сух, изсъхна ї кості моѩ ѣко сѹшіло сосъхѫ сѩ СП 101.4 Изч СП Гр συμφρύγομαι сосъхнѫт сѩ Нвб съсъхна, съсъхвам диал НГер ЕтМл БТР АР ДА