Исторически речник
сърнѫт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
сърнѫтсърнѫ, сърнѹсърнешсърнетъ, сърнетсърнемъ, сърнемь, сърнемсърнете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
сърнѫтъ, сърнѹтъ, сърнѫть, сърнѹть, сърнѫт, сърнѹтсърневѣсърнетасърнетесърнсърн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
сърнѣмъ, сърнѣмь, сърнѣмсърнѣтесърнѣвѣсърнѣтасърнѫхъ, сърнѹхъ, сърнѫхь, сърнѹхь, сърнѫх, сърнѹхсърнѫ, сърнѹ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
сърнѫ, сърнѹсърнѫхомъ, сърнѹхомъ, сърнѫхомь, сърнѹхомь, сърнѫхом, сърнѹхом, сърнѫхмꙑсърнѫсте, сърнѹстесърнѫшѧ, сърнѹшѧ, сърнѫшѫ, сърнѫша, сърнѹша, сърнѫше, сърнѹше, сърнѫхѫсърнѫховѣ, сърнѹховѣсърнѫста, сърнѹста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
сърнѫсте, сърнѹсте*сърнѣахъ*сърнѣаше*сърнѣаше*сърнѣахомъ*сърнѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*сърнѣахѫ*сърнѣаховѣ*сърнѣашета*сърнѣашете
сърнѫт -сърнѫ -сърнеш св съ стѣнъ сърнѫт κατακρημνίζω Хвърля с главата надолу, изхвърля ждове же ꙁавстѭ  рьвьньмь обьѧт. овогда каменмъ бꙗхѫ га. дрѹгоц же окѹшаахѫ сꙙ съ стѣнъ сърнѫт С 480.30 Изч С Нвб срина [се] ОА ВА НТ Дюв НГер БТР АР ДА