Исторически речник
съпѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съпѣтсъпоѭ, съпоѫ, съпоѧ, съпоюсъпош, съпоешсъпотъ, съпоетъ, съпоть, съпоеть, съпот, съпоетсъпомъ, съпоемъ, съпомь, съпоемь, съпом, съпоем, съпомо, съпоемосъпоте, съпоете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съпоѭтъ, съпоѫтъ, съпоѧтъ, съпоютъ, съпоѭть, съпоѫть, съпоѧть, съпоють, съпоѭт, съпоѫт, съпоѧт, съпоютсъповѣ, съпоевѣсъпота, съпоетасъпоте, съпоетесъпосъпо
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съпомъ, съпомь, съпомсъпотесъповѣсъпотасъпѣхъ, съпѣхь, съпѣхсъпѣ, съпѣтъ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съпѣ, съпѣтъсъпѣхомъ, съпѣхомь, съпѣхом, съпѣхмꙑсъпѣстесъпѣшѧ, съпѣшѫ, съпѣша, съпѣше, съпѣхѫсъпѣховѣсъпѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съпѣстесъпоꙗахъ, съпоꙗхъ, съпоꙗахь, съпоꙗхь, съпоꙗах, съпоꙗх, съпоѧхъ, съпоѧхь, съпоѧх, съпоахъ, съпоахь, съпоахсъпоꙗаше, съпоꙗше, съпоѧше, съпоашесъпоꙗаше, съпоꙗше, съпоѧше, съпоашесъпоꙗахомъ, съпоꙗхомъ, съпоꙗахомь, съпоꙗхомь, съпоꙗахом, съпоꙗхом, съпоѧхомъ, съпоѧхомь, съпоѧхом, съпоахомъ, съпоахомь, съпоахомсъпоꙗашете, съпоꙗшете, съпоꙗасте, съпоꙗсте, съпоѧшете, съпоѧсте, съпоашете, съпоасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съпоꙗахѫ, съпоꙗхѫ, съпоꙗахѹ, съпоꙗхѹ, съпоѧхѹ, съпоахѫ, съпоахѹсъпоꙗаховѣ, съпоꙗховѣ, съпоѧховѣ, съпоаховѣсъпоꙗашета, съпоꙗшета, съпоꙗаста, съпоꙗста, съпоѧшета, съпоѧста, съпоашета, съпоастасъпоꙗашете, съпоꙗшете, съпоꙗасте, съпоꙗсте, съпоѧшете, съпоѧсте, съпоашете, съпоасте
съпѣт -съпоѭ -съпош св Изпея, изпълня песен съпоїте намъ отъ пѣснеї сонескъ СП 136.3 како съпоемъ пѣснь гнѭ на ꙁемлі тѹждеї СП 136.4 съпоте намъ пѣснь господьнѫ С 418.19 вдѣ л беꙁакон. гда рат бѣшꙙ нѹждѫ творꙙште. н пѣсн можаахѫ сьпѣт на ꙁем штѹжде С 419.6 Изч СП С Гр ᾳ῎δω λέγω сьпѣт Нвб спея ’чета, пея молитва, опявам’ диал Дюв НГер ДА Срв спявка ж БТР АР