Исторически речник
съпьсат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съпьсатсъпшѫ, съпшѹсъпшешсъпшетъ, съпшеть, съпшетсъпшемъ, съпшемь, съпшем, съпшемосъпшете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съпшѫтъ, съпшѹтъ, съпшѫть, съпшѹть, съпшѫт, съпшѹтсъпшевѣсъпшетасъпшетесъпшсъпш
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съпшмъ, съпшѣмъ, съпшамъ, съпшмь, съпшѣмь, съпшамь, съпшм, съпшѣм, съпшамсъпште, съпшѣте, съпшатесъпшвѣ, съпшѣвѣ, съпшавѣсъпшта, съпшѣта, съпшатасъпсахъ, съпьсахъ, съпсахь, съпьсахь, съпсах, съпьсахсъпса, съпьса
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съпса, съпьсасъпсахомъ, съпьсахомъ, съпсахомь, съпьсахомь, съпсахом, съпьсахом, съпсахмꙑ, съпьсахмꙑсъпсасте, съпьсастесъпсашѧ, съпьсашѧ, съпсашѫ, съпьсашѫ, съпсаша, съпьсаша, съпсаше, съпьсаше, съпсахѫ, съпьсахѫсъпсаховѣ, съпьсаховѣсъпсаста, съпьсаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съпсасте, съпьсастесъпсаахъ, съпсахъ, съпшахъ, съпшѣхъ, съпсаахь, съпсахь, съпшахь, съпшѣхь, съпсаах, съпсах, съпшах, съпшѣхсъпсааше, съпсаше, съпшаше, съпшѣшесъпсааше, съпсаше, съпшаше, съпшѣшесъпсаахомъ, съпсахомъ, съпшахомъ, съпшѣхомъ, съпсаахомь, съпсахомь, съпшахомь, съпшѣхомь, съпсаахом, съпсахом, съпшахом, съпшѣхомсъпсаашете, съпсашете, съпшашете, съпшѣшете, съпсаасте, съпсасте, съпшасте, съпшѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съпсаахѫ, съпсахѫ, съпшахѫ, съпшѣхѫ, съпсаахѹ, съпсахѹ, съпшахѹ, съпшѣхѹсъпсааховѣ, съпсаховѣ, съпшаховѣ, съпшѣховѣсъпсаашета, съпсашета, съпшашета, съпшѣшета, съпсааста, съпсаста, съпшаста, съпшѣстасъпсаашете, съпсашете, съпшашете, съпшѣшете, съпсаасте, съпсасте, съпшасте, съпшѣсте
съпьсат -съпшѫ -съпшеш св несв съпсат -съпсаѭ -съпсаш 1. Напиша, отбележа в писмен вид аще бо бісте вѣрѫ малі мосеові. вѣрѫ бісте мѣлі  мьнѣ. о мнѣ бо тъ сьпіса А Йо 5.46 Запиша, опиша в текст. мнѣ же ѡ прѣсто  хръстолюбьно послѹшані. ѹпражꙿн҄енꙗ мѫенꙗ съѱат С 54.16 съпса же памꙙть стꙑхъ. саꙗ нѣкꙿто менемь. сꙑнъ адавовъ С 271.19 потъшта сꙙ съ вьсѣкоѭ тврьдостѭ съпсат. на въꙁгражден.  ѹспѣхъ.  съпасен  ѹспѣхъ (!) потаѭштмъ С 271.28 ꙗко мноꙁѣмъ васнь по того ѹмрьтв спѣшьнѣ бѫдетъ съѱат. трѹдꙑ же  гон҄енꙗ  бѣдꙑ. ѧже подъѧ ꙁа правовѣр С 302.4—5 2. Споразумея се, разбера се ѡ раꙁбоініе. желѣемѫѭ татьбѫ. крадомѹмѹ ісповѣдаѩ. ꙇ велкꙑ мъꙁдꙑ рабꙁбоіскꙑѩ (!). съпсавъ К 11b 31 3. Прич. сег. деят. като същ. съпсаѭще м мн συγγραφεῖς Тези, които записват [описват]; записващите, описващите нъ сего нѣмь съпсаѭштмъ. оставьѭ съповѣдат С 302.2 4. Прич. мин. страд. като същ. съпьсано ср ед σύγγραμμα Съчинение; това, което е записано, написано съпсано се остав на накаꙁан намъ.  до нꙑн҄ѣшьнꙗго мѣт намъ памꙙть ѹенꙗ го С 124.18 Изч А К С Гр γράφω συγγράφω συγγράφομαι ἀναγράφω сьпісат съпсат съѱат Нвб Срв спиша, списвам ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР списувам диал НТ ЕтМл ДА