Исторически речник
съпѹстт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съпѹсттсъпѹщѫ, съпѹщѹсъпѹстшсъпѹсттъ, съпѹстть, съпѹсттсъпѹстмъ, съпѹстмь, съпѹстм, съпѹстмосъпѹстте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съпѹстѧтъ, съпѹстѧть, съпѹстѧтсъпѹствѣсъпѹсттасъпѹсттесъпѹстсъпѹст
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съпѹстмъ, съпѹстмь, съпѹстмсъпѹсттесъпѹствѣсъпѹсттасъпѹстхъ, съпѹстхь, съпѹстхсъпѹст
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съпѹстсъпѹстхомъ, съпѹстхомь, съпѹстхом, съпѹстхмꙑсъпѹстстесъпѹстшѧ, съпѹстшѫ, съпѹстша, съпѹстше, съпѹстхѫсъпѹстховѣсъпѹстста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съпѹстстесъпѹщаахъ, съпѹстѣхъ, съпѹщаахь, съпѹстѣхь, съпѹщаах, съпѹстѣхсъпѹщааше, съпѹстѣшесъпѹщааше, съпѹстѣшесъпѹщаахомъ, съпѹстѣхомъ, съпѹщаахомь, съпѹстѣхомь, съпѹщаахом, съпѹстѣхомсъпѹщаашете, съпѹстѣшете, съпѹщаасте, съпѹстѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съпѹщаахѫ, съпѹстѣхѫ, съпѹщаахѹ, съпѹстѣхѹсъпѹщааховѣ, съпѹстѣховѣсъпѹщаашета, съпѹстѣшета, съпѹщааста, съпѹстѣстасъпѹщаашете, съпѹстѣшете, съпѹщаасте, съпѹстѣсте
съпѹстт -съпѹщѫ -съпѹстш св Спусна [от небето], пратя, изпратя на земята благꙑ  млосрьдꙑ бъ. же вꙿса боѧштмъ сꙙ го. обло  ѹдобь подаѧ ... дъждъ съпꙋст многъ на ꙁемьѭ С 530.27—28 Образно. свꙙтъ с боже. же божьствомъ свомъ съпѹствꙑ ѹбогѹѹмѹ алеѯандрѹ. помоштъ сь небесе С 164.12 Изч С Гр καταπέμπω съпꙋстт Нвб спусна ОА ВА АК НТ ЕтМл БТР АР РРОДД ДА