Исторически речник
съпрѧгнѫт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съпрѧгнѫт сѧсъпрѧгнѫ, съпрѧгнѹсъпрѧгнешсъпрѧгнетъ, съпрѧгнеть, съпрѧгнетсъпрѧгнемъ, съпрѧгнемь, съпрѧгнемсъпрѧгнете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съпрѧгнѫтъ, съпрѧгнѹтъ, съпрѧгнѫть, съпрѧгнѹть, съпрѧгнѫт, съпрѧгнѹтсъпрѧгневѣсъпрѧгнетасъпрѧгнетесъпрѧгнсъпрѧгн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съпрѧгнѣмъ, съпрѧгнѣмь, съпрѧгнѣмсъпрѧгнѣтесъпрѧгнѣвѣсъпрѧгнѣта*съпрѧгнѫхъ*съпрѧгнѫ, съпрѧже
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
*съпрѧгнѫ, съпрѧже*съпрѧгнѫхомъ*съпрѧгнѫсте*съпрѧгнѫшѧ*съпрѧгнѫховѣ*съпрѧгнѫста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
*съпрѧгнѫсте*съпрѧгнѣахъ*съпрѧгнѣаше*съпрѧгнѣаше*съпрѧгнѣахомъ*съпрѧгнѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*съпрѧгнѣахѫ*съпрѧгнѣаховѣ*съпрѧгнѣашета*съпрѧгнѣашете
съпрѧгнѫт сѧ -съпрѧгнѫ сѧ -съпрѧгнеш сѧ св съпрѧщ сѧ -съпрѧгѫ сѧ -съпрѧжеш сѧ Оженя се, свържа се в брак ꙗко паулъ нѣкꙿто пол҄ьскꙑ рата. ꙁдрꙙдь беꙁълобенъ  простъ жтмъ. съ красьноѭ женоѭ съпрꙙже сꙙ. ꙁълонравънѫ раꙁѹма. ꙗже ота го съгрѣшааше С 169.6—7 Изч С Гр συζεύγνυμαι съпрꙙщ сꙙ Нвб Срв спрегна, [в]прегна, [за]прегна