Исторически речник
съподобт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съподобтсъподоблѭ, съподоблѧ, съподобѧ, съподобьѭ, съподоблюсъподобшсъподобтъ, съподобть, съподобтсъподобмъ, съподобмь, съподобм, съподобмосъподобте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съподобѧтъ, съподобѧть, съподобѧтсъподобвѣсъподобтасъподобтесъподобсъподоб
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съподобмъ, съподобмь, съподобмсъподобтесъподобвѣсъподобтасъподобхъ, съподобхь, съподобхсъподоб
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съподобсъподобхомъ, съподобхомь, съподобхом, съподобхмꙑсъподобстесъподобшѧ, съподобшѫ, съподобша, съподобше, съподобхѫсъподобховѣсъподобста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съподобстесъподоблѣахъ, съподоблѣхъ, съподобѣхъ, съподоблѣахь, съподоблѣхь, съподобѣхь, съподоблѣах, съподоблѣх, съподобѣхсъподоблѣаше, съподоблѣше, съподобѣшесъподоблѣаше, съподоблѣше, съподобѣшесъподоблѣахомъ, съподоблѣхомъ, съподобѣхомъ, съподоблѣахомь, съподоблѣхомь, съподобѣхомь, съподоблѣахом, съподоблѣхом, съподобѣхомсъподоблѣашете, съподоблѣшете, съподобѣшете, съподоблѣасте, съподоблѣсте, съподобѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съподоблѣахѫ, съподоблѣхѫ, съподобѣхѫ, съподоблѣахѹ, съподоблѣхѹ, съподобѣхѹсъподоблѣаховѣ, съподоблѣховѣ, съподобѣховѣсъподоблѣашета, съподоблѣшета, съподобѣшета, съподоблѣаста, съподоблѣста, съподобѣстасъподоблѣашете, съподоблѣшете, съподобѣшете, съподоблѣасте, съподоблѣсте, съподобѣсте
съподобт -съподоблѭ -съподобш св 1. Удостоя, сподобя, дам някому [милост, благо, почест и под.] съподоб ѣ мромь дховьнꙑмь СЕ 8b 18 вꙿ селѣхъ праведьнхъ. съподоб ѩ мрѹ  отъпѹщенью СЕ 64b 21 ꙇ въ страшънѣмь  трепетьнѣмь сѫдщ ха твоего. съподоб нꙑ црствью твоемѹ СЕ 66а 12 ꙇ съподоб  стоѣнью стааго твоего олътарѣ. ꙇ обещьнка бжетвънꙑхъ твохъ танъ СЕ 74а 22 ꙇ сімъ благꙑмъ нꙑ съподобітъ ... і обѣштанꙑмъ. благодѣтьѭ. ꙇ колюбьствьемь. га нашего іс ха К 9b 26 въꙁдръжанмъ хъ  алъбоѭ. велкааго дара сьподобьнꙑ С 531.2  бѹ помолвъ сꙙ. абь ꙁвраевана го съподоб С 560.11 вьіскрѣс вꙿсѧ на (с)ѫдъ  с(ъ)подоб де(..)ънѩ страмъ свое(ѩ стоѣ)нь ꙇ жі(ꙁн) вѣ(ьн)ънѩ Р VII 1.34 Определя някого за някакъв. і нꙑ же достонꙑ съподоб. бже твое благост.  кⷠ҇любью СЕ 99b 13 съподобл҄ен м мн οἱ καταξιωϑέντες Тези, които са удостоени, които имат честта; удостоените вѣдѣ бо ваше покорен. да того дѣлꙗ досьде поставвъ поѹень. къ съподобьнꙑмъ вь свѣтьлѣ се ношт С 495.6 2. В съчет. с инф. на друг глагол — дам възможност, помогна да се извърши действието, което той изразява ꙇ съподоб нꙑ наплънт сѧ. стꙑнѧ твоѩ. въкѹшенемь водꙑ сеѩ СЕ 6а 15 въкѹшъшю неволеѭ. отъпѹст грѣхъ. ꙇ съподоб  неосѫжденꙿно прѩт. страшънꙑхъ твохъ ꙇ бесъмрътънꙑхъ танъ СЕ 22а 15 съподоб нꙑ къ себѣ въꙁвратт сѧ СЕ 62b 7 съподоб  жт достоно. аћлскѹмѹ жтью СЕ 81а 22 ое га нашего сха. блв раба твоего сего. егоже прꙁъва деснца твоѣ. въ дховънꙑѩ бракꙑ. і съподоб  бꙑт прⷣ҇ѣна раба СЕ 94b 24 съподоб мꙙ владꙑко. спльнт сꙙ стааго твого дха С 103.11  съподоб ѧ прмѣст сꙙ къ небесънꙑмъ твомъ.  стнънꙑмъ вономъ С 110.6 на н҄емъже ѹбо мѣстѣ господь съподоблъ мꙙ стъ сѣст. то на томъ подоба м стъ сѣдѣт мльꙙште дож  до коньца жꙁн моѧ С 205.12 ꙗко съподоблъ с првест насъ на вѣрѫ свꙙтѫѭ своѭ С 260.17 пае же какого не подъмемъ мѫенꙗ. пон҄еже ѧꙁꙑкъ мже съподобьн бꙑхомъ. пльт въкꙋст господьскꙑ. того поꙁьрмꙑ дꙗвол҄е бесѣдѹѭшта С 382.10 гоже обраꙁъ въспрѧт многомъ млосрьдїмъ съподоблъ С 490.15 съподобт сѧ СЕ К С Р Гр ἀξιόω καταξιόω ἄξιον ποιέω χαρίζω сьподобт съподобіт Нвб сподобя [се] ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР