Исторически речник
съпогрет  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съпогретсъпогребѫ, съпогребѹсъпогребешсъпогребетъ, съпогребеть, съпогребетсъпогребемъ, съпогребемь, съпогребем, съпогребемосъпогребете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съпогребѫтъ, съпогребѹтъ, съпогребѫть, съпогребѹть, съпогребѫт, съпогребѹтсъпогребевѣсъпогребетасъпогребетесъпогребсъпогреб
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съпогребѣмъ, съпогребѣмь, съпогребѣмсъпогребѣтесъпогребѣвѣсъпогребѣтасъпогрѣсъ, съпогребохъ, съпогрѣсь, съпогребохь, съпогребохсъпогребе
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съпогребесъпогрѣсомъ, съпогребохомъ, съпогрѣсомь, съпогребохомь, съпогребохомсъпогрѣсте, съпогребостесъпогрѣсѧ, съпогребошѧ, съпогребошѫ, съпогребоша, съпогребошесъпогрѣсовѣ, съпогребоховѣсъпогрѣста, съпогребоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съпогрѣсте, съпогребосте*съпогребѣахъ*съпогребѣаше*съпогребѣаше*съпогребѣахомъ*съпогребѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*съпогребѣахѫ*съпогребѣаховѣ*съпогребѣашета*съпогребѣашете
съпогрет -съпогребѫ -съпогребеш св Погреба, положа тялото на мъртвец заедно с някого браⷮ҇ ел[...] са. въ съмрът(ъ) [...] съпо(гребох) [...] крщенемъ Е 19а 17 съпогрет сѧ. Изч Е Гр συνϑάπτω Нвб Срв погреба ОА ВА НГер ЕтМл БТР АР