Исторически речник
съповѣдоват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съповѣдоватсъповѣдѹѭ, съповѣдѹѫ, съповѣдѹѧ, съповѣдѹюсъповѣдѹш, съповѣдѹеш, съповѣдѹѹшсъповѣдѹтъ, съповѣдѹетъ, съповѣдѹѹтъ, съповѣдѹть, съповѣдѹеть, съповѣдѹѹть, съповѣдѹт, съповѣдѹет, съповѣдѹѹтсъповѣдѹмъ, съповѣдѹемъ, съповѣдѹѹмъ, съповѣдѹмь, съповѣдѹемь, съповѣдѹѹмь, съповѣдѹм, съповѣдѹем, съповѣдѹѹм, съповѣдѹмо, съповѣдѹемо, съповѣдѹѹмосъповѣдѹте, съповѣдѹете, съповѣдѹѹте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съповѣдѹѭтъ, съповѣдѹѫтъ, съповѣдѹѧтъ, съповѣдѹютъ, съповѣдѹѭть, съповѣдѹѫть, съповѣдѹѧть, съповѣдѹють, съповѣдѹѭт, съповѣдѹѫт, съповѣдѹѧт, съповѣдѹютсъповѣдѹвѣ, съповѣдѹевѣ, съповѣдѹѹвѣсъповѣдѹта, съповѣдѹета, съповѣдѹѹтасъповѣдѹте, съповѣдѹете, съповѣдѹѹтесъповѣдѹсъповѣдѹ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съповѣдѹмъ, съповѣдѹмь, съповѣдѹмсъповѣдѹтесъповѣдѹвѣсъповѣдѹтасъповѣдовахъ, съповѣдовахь, съповѣдовахсъповѣдова
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съповѣдовасъповѣдовахомъ, съповѣдовахомь, съповѣдовахом, съповѣдовахомꙑсъповѣдовастесъповѣдовашѧ, съповѣдовашѫ, съповѣдоваша, съповѣдоваше, съповѣдовахѫсъповѣдоваховѣсъповѣдоваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съповѣдовастесъповѣдоваахъ, съповѣдовахъ, съповѣдоваахь, съповѣдовахь, съповѣдоваах, съповѣдовахсъповѣдовааше, съповѣдовашесъповѣдовааше, съповѣдовашесъповѣдоваахомъ, съповѣдовахомъ, съповѣдоваахомь, съповѣдовахомь, съповѣдоваахом, съповѣдовахомсъповѣдоваашете, съповѣдовашете, съповѣдоваасте, съповѣдовасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съповѣдоваахѫ, съповѣдовахѫ, съповѣдоваахѹ, съповѣдовахѹсъповѣдовааховѣ, съповѣдоваховѣсъповѣдоваашета, съповѣдовашета, съповѣдовааста, съповѣдовастасъповѣдоваашете, съповѣдовашете, съповѣдоваасте, съповѣдовасте
съповѣдоват -съповѣдѹѭ -съповѣдѹш несв Разказвам, съобщавам не тъьѭ же справьнꙿꙗ сьвръшенꙑхъ съповѣдоват. отътѫдѹ добра тъьѭ сьбраѭштемъ. нескѹсномь  ненаслꙗмомъ бꙑт ... нъ ꙗкоже велкꙑѧ  стнънꙑѧ благꙑѧ нравꙑ мѫжа С 520.20  прѣлюбодѣствомъ себе оскврьнвꙑ.  ѹбомъ.  съповѣдоват наьнъ. ꙗкоже бѣаше по стнѣ. сповѣда мъ вьсе събꙑвъше сꙙ С 523.30 Изч С Гр διηγέομαι Нвб Срв [из]повядувам книж остар ОА ВА РБЕ