Исторически речник
съпобрат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съпобратсъпоборѭ, съпоборѧ, съпоборюсъпоборешсъпоборетъ, съпобореть, съпоборетсъпоборемъ, съпоборемь, съпоборем, съпоборемосъпоборете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съпоборѭтъ, съпоборѧтъ, съпоборютъ, съпоборѭть, съпоборѧть, съпоборють, съпоборѭт, съпоборѧт, съпоборютсъпоборевѣсъпоборетасъпоборетесъпоборсъпобор
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съпобормъ, съпобормь, съпобормсъпобортесъпоборвѣсъпобортасъпобрахъ, съпобрахсъпобра
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съпобрасъпобрахомъ, съпобрахомь, съпобрахом, съпобрахмꙑсъпобрастесъпобрашѧ, съпобрашѫ, съпобраша, съпобраше, съпобрахѫсъпобраховѣсъпобраста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съпобрастесъпоборꙗахъ, съпоборѣахъ, съпоборꙗахь, съпоборѣахь, съпоборꙗах, съпоборѣах, съпоборѧхъ, съпоборѧхь, съпоборѧхсъпоборꙗаше, съпоборѣаше, съпоборѧшесъпоборꙗаше, съпоборѣаше, съпоборѧшесъпоборꙗахомъ, съпоборѣахомъ, съпоборꙗахомь, съпоборѣахомь, съпоборꙗахом, съпоборѣахом, съпоборѧхомъ, съпоборѧхомьсъпоборꙗашете, съпоборѣашете, съпоборꙗасте, съпоборѣасте, съпоборѧшете, съпоборѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съпоборꙗахѫ, съпоборѣахѫ, съпоборꙗахѹ, съпоборѣахѹ, съпоборѧхѹсъпоборꙗаховѣ, съпоборѣаховѣ, съпоборѧховѣсъпоборꙗашета, съпоборѣашета, съпоборꙗаста, съпоборѣаста, съпоборѧшета, съпоборѧстасъпоборꙗашете, съпоборѣашете, съпоборꙗасте, съпоборѣасте, съпоборѧшете, съпоборѧсте
съпобрат -съпоборѭ -съпобор҄еш св Подкрепя някого в борбата, застана редом съкаꙁа мъ о богоборьнѣ то бѹ ерес обрѣтен.  поѹст ѧ да сꙙ помолꙙтъ владꙑцѣ хсѹ. да съпоборетъ ꙁа стнънѫѭ  правѫѭ вѣрѫ С 189.1 Изч С Гр συμμαχέω Нвб Срв поборя ОА ВА НГер ЕтМл БТР АР ДА