Исторически речник
съплескат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съплескатсъплещѫ, съплещѹсъплещешсъплещетъ, съплещеть, съплещетсъплещемъ, съплещемь, съплещем, съплещемосъплещете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съплещѫтъ, съплещѹтъ, съплещѫть, съплещѹть, съплещѫт, съплещѹтсъплещевѣсъплещетасъплещетесъплещсъплещ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съплещмъ, съплещꙗмъ, съплещѣмъ, съплещамъ, съплещмь, съплещꙗмь, съплещѣмь, съплещамьсъплещте, съплещꙗте, съплещѣте, съплещатесъплещвѣ, съплещꙗвѣ, съплещѣвѣ, съплещавѣсъплещта, съплещꙗта, съплещѣта, съплещатасъплескахъ, съплескахь, съплескахсъплеска
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съплескасъплескахомъ, съплескахомь, съплескахом, съплескахомꙑсъплескастесъплескашѧ, съплескашѫ, съплескаша, съплескаше, съплескахѫсъплескаховѣсъплескаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съплескастесъплескаахъ, съплескахъ, съплескаахь, съплескахь, съплескаах, съплескахсъплекааше, съплекашесъплескааше, съплескашесъплекаахомъ, съплекахомъ, съплекаахомь, съплекахомь, съплекаахом, съплекахомсъплескаашете, съплескашете, съплескаасте, съплескасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съплескаахѫ, съплескахѫ, съплескаахѹ, съплескахѹсъплескааховѣ, съплескаховѣсъплескаашета, съплескашете, съплескааста, съплескастасъплескаашете, съплескашете, съплескаасте, съплескасте
съплескат -съплещѫ -съплещеш св 1. Създам, извая, сътворя съплеска богъ спръва ловѣка. обою бꙑстъ съплескан. сътворвъ бо сь ловѣка по кап наше  по обраꙁѹ С 308.16—17 тво бо то г сътворьшааго.  отъ не сѫштхъ насъ сьставьша.  съплескавъша.  падъшꙙ пакꙑ.  съкрѹшеномъ бꙑвъшемъ. въставт  съплескат С 342.14—15, 16—17 2. Прич. мин. страд. като същ. съплескано ср ед Нещо недействително, измислено тѫжен҄ь вьсе отъложьше. мѫжьскꙑ глагол҄емаа раꙁѹмѣте. (не бо сьпле) не бо съплескано ко. л блꙙдьно вашмъ слѹхомъ вьнꙙт мол҄ѫ. нъ стнꙿнааго рад словесе С 533.1 Изч С Гр πλάσσω πλαστουργέω ἀναπλάσσω Нвб Срв сплескам ’оформя нещо плоско’