Исторически речник
съпасень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
съпасен, съпасеньсъпасенꙗ, съпасена, съпасеньꙗсъпасеню, съпасенѹ, съпасеньюсъпасенмь, съпасеньмь, съпасенмъ, съпасеньмъ, съпасенмь, съпасенмъсъпасен, съпасень, съпасенсъпасенꙗ, съпасена, съпасеньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
съпасен, съпасень, съпасенесъпасенмъ, съпасеньмъ, съпасенмь, съпасеньмь, съпасенмъ, съпасенмь, съпасеномъ, съпасенамъсъпасен, съпасень, съпасен, съпасенмсъпасенхъ, съпасеньхъ, съпасенхь, съпасеньхь, съпасенхъ, съпасенхьсъпасен, съпасеньсъпасеню, съпасенѹ, съпасенью
NnDu
съпасенма, съпасеньма, съпасенма, съпасенма
съпасень -ꙗ ср 1. Спасение, спасяване; избавление от опасност, заплаха блгнъ гъ бъ ꙁлвъ ... ѣкоже гла ѹстꙑ стꙑхъ сѫштхъ отъ вѣка пркъ. спсне отъ врагъ нашхъ. ꙇ ꙁд(р)ѫкъ въсѣхъ ненавдѧштхъ насъ М Лк 1.71 З 2. Изцеление, излекуване сꙿде ... оходꙙштѹ мѫжев. ꙁа въꙁвраштенꙗ молꙙшт. недѫгѹѭштѹѹмѹ съпасен С 95.24—25 больнꙑѧ своѧ прношаахѫ к н҄емѹ.  отъходꙙштемъ мъ. молꙗахѫ о сьпасен хъ молт сꙙ мѹ С 531.21 3. Благо, добро рее же къ немѹ съ. ѣко дьнесь спсне домѹ твоемѹ бꙑстъ М Лк 19.9 З А моⷧ҇ блаⷢ҇вене домѹ  храмѹ бже сптелю нашъ. съподобле подъ кровъ ꙁакьхеовъ вьнт. спене емѹ ꙇ вꙿсемѹ домов его бꙑт СЕ 14b 12 ꙁълаа главо дръꙁнѫ л досадт добрꙑѧ нашꙙ црꙙ.  стꙑѩ мъ ꙁаконꙑ же сѫтъ пѹштен намъ оть нхъ. на обьште съпасен С 148.9 4. Духовно спасение, извисяване къто дастъ отъ сіона спне іслю СП 13.7 і въꙁнесето (!) сѩ бъ спнъѣ моего СП 17.47 ложь конь во спене. во множестві же слꙑ своеѩ не спасетъ сѩ СП 32.17 спене же праведьнꙑмъ отъ гѣ СП 36.39 о бѕѣ спнье мое  слава моѣ СП 61.8 бъ же цѣсарь нашь прѣжде вѣка. съдѣла спніе посрѣдѣ ꙁемлѩ СП 73.12 далее отъ грѣшьнкъ спене СП 118.155 5. Божия защита, помощ, средство за спасение даждъ намъ помощъ отъ пеал. ї сѹетьно спнье лвско СП 59.13 нішть ї болѩ есмь аꙁъ. спніе твое бже пріѩтъ мѩ СП 68.30 аві намъ гі мілость твоѭ. ї спніе твое даждь намъ СП 84.8 ѡбае блꙁъ боѩштімъ сѩ его спніе его СП 84.10 съкаꙁа гь спніе свое прѣдъ ѩꙁꙑкꙑ СП 97.2 даждъ намъ помощъ отъ пеалі. іде сѹетьно снⷫ҇ье лско СП 107.13 аахъ спенѣ твоего гі СП 118.166 6. В християнството — спасение, избавление от греха и осигуряване на вечен живот бже слънꙑ. ꙇ млоствꙑ. строѩ вꙿсѣ на спене родѹ нашемѹ СЕ 25а 21 тебѣ сѧ мл дѣемъ. тѧ молмъ ... оца га ба  спа нашего сха. съшедъшааго съ нбсе. насъ рад къ. ꙇ ꙁа наше спне СЕ 61b 19 ꙇ шлѣмъ спнью прѩт. ꙇ меь дховънꙑ. еже естъ глъ бже СЕ 94а 9 нъ вьсѣко своѭ кръвь самъ ѭже оні пролішѧ. на спснье дастъ пролівъшімъ ѭ К 9а 4 дьнесь спсенье вьсемѹ мрѹ К 12b 35 Срв. С448.29 дъвѣ жрътвѣ. въ тъ вееръ дѣашете сѧ. понеже і спсенье глѫ. жівꙑмъ і мрътвꙑмъ бꙑваше К 13b 12 Срв. С450.19 аште бо і тъмѫ ꙇмамъ добрꙑхъ дѣлъ. гнѣвъ же дръжімъ. вьсе въсѹе і ашютъ. ꙇ нікоегоже спсеньѣ сімі можемъ обрѣсті К 9b 17  потомь пргваждатъ сꙙ на дрѣвѣ крьстьнѣѣмь. страждꙙ мръскааго рад съпасенꙗ С 11.13 памꙙть вь жт семь оставшꙙ. на съпасен вьсѣмь вѣрѹѭштїмъ С 81.17 посъланъ бꙑстъ гаурлъ въꙁвѣсттъ вьсемѹ мрѹ съпасенꙗ С 244.6 себѣ с лоꙁѫ пагѹбꙑ сътворꙙтъ. намъ же лоꙁѫ съпасена ѹготовꙙтъ С 385.24 да ѹвѣмъ ꙗко не тъкма мѫжемъ. прнесе съпасень страсть хва. нъ  женамъ С 482.21 довест сꙙ въ мѣсто добровъгодъно  мльально.  на съпасен строно С 282.22 не отьрнѫ господь люд свохъ. нъ  съпасен людьмъ тѣмъ вь послѣдьн҄ꙙѧ дьн обѣшта С 347.14 Образно. да въꙁⷣрадѹетъ сѧ дша моѣ о гі. облѣе бо мѧ въ одеждѭ спенѣ СЕ 97b 25 облѣщ въ съпасень ἐνδύω σωτηρίαν Направя някого спасител, избавител їереѩ его облѣкѫ во спене СП 131.16 рогъ съпасеньꙗ κέρας σωτηρίας Рог на спасението — в библейските сказания символ на могъщество и сила бъ моі помоштънікъ моі ѹпъваѭ на нъ. ꙁаштітънікъ мо рогъ спнъѣ моего СП 17.3 съпасень прѩт σῴζομαι Бивам спасен  абе рекѫтъ сѫпрьтвьнц. да аште се сце стъ.  не хотꙙште прѧт по кръштен покаанмъ съпасенꙗ С 362.7—8 М З А СК СП СС СЕ К С Х Р В Гр σωτηρία τὸ σωτήριον τὸ σωϑῆναι μετάνοια στρατιά ἄγραπτος съпасен сьпасен съпасенье съпасене съпасеніе съпасенъе Нвб спасение ОА ВА АК ЕтМл БТР АР ДА