Исторически речник
съпасат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съпасатсъпасаѭ, съпасаѫ, съпасаѧ, съпасаюсъпасаш, съпасаеш, съпасаашсъпасатъ, съпасаетъ, съпасаатъ, съпасать, съпасаеть, съпасаать, съпасат, съпасает, съпасаатсъпасамъ, съпасаемъ, съпасаамъ, съпасамь, съпасаемь, съпасаамь, съпасам, съпасаем, съпасаам, съпасамо, съпасаемо, съпасаамосъпасате, съпасаете, съпасаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съпасаѭтъ, съпасаѫтъ, съпасаѧтъ, съпасаютъ, съпасаѭть, съпасаѫть, съпасаѧть, съпасають, съпасаѭт, съпасаѫт, съпасаѧт, съпасаютсъпасавѣ, съпасаевѣ, съпасаавѣсъпасата, съпасаета, съпасаатасъпасате, съпасаете, съпасаатесъпасасъпаса
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съпасамъ, съпасамь, съпасамсъпасатесъпасавѣсъпасатасъпасахъ, съпасахь, съпасахсъпаса
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съпасасъпасахомъ, съпасахомь, съпасахом, съпасахмꙑсъпасастесъпасашѧ, съпасашѫ, съпасаша, съпасаше, съпасахѫсъпасаховѣсъпасаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съпасастесъпасаахъ, съпасахъ, съпасаахь, съпасахь, съпасаах, съпасахсъпасааше, съпасашесъпасааше, съпасашесъпасаахомъ, съпасахомъ, съпасаахомь, съпасахомь, съпасаахом, съпасахомсъпасаашете, съпасашете, съпасаасте, съпасасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съпасаахѫ, съпасахѫ, съпасаахѹ, съпасахѹсъпасааховѣ, съпасаховѣсъпасаашета, съпасашета, съпасааста, съпасастасъпасаашете, съпасашете, съпасаасте, съпасасте
съпасат -съпасаѭ -съпасаш несв 1. Спасявам, избавям някого обраті гі їꙁбаві дшѫ моѭ. спі мілості твоеѩ раді СП 6.5 помощь моѣ отъ ба. спаѭщаго правꙑѩ срдцемъ СП 7.11 ѹдіві мілості твоѩ спаѩ ѹпьваѭштѩѩ на тѩ СП 16.7  ꙁабꙑшѩ ба спаѭщаго ѩ. створьшаго вельѣ вь ег҄уптѣ СП 105.21 бже мѣѩ власть. грѣхꙑ отъдаѣт. ꙇ дшѧ спат.  тѣлеса ꙇцѣлѣт. твоеѭ благодѣтѭ СЕ 25а 4 тебѣ бо естъ мловат. ꙇ спат гі бже нашъ СЕ 27а 15 нъ врагъ льсттъ мѧ. ꙇ блаꙁнтъ дшѭ моѭ гі. даж до конꙿца. непогꙑбнѫ сп мѧ СЕ 83b 22 ъто ѹбо вьсѧ л прѣпрость спсаетъ. ѣвль сѧ въ адѣ бъ К 13а 18 Срв. С449.20 црь стъ крѣпькъ  сленъ.  съпасаѧ въ рат своѧ. погѹбьꙗѧ же врагꙑ С 28.10 нъ вѣрѹѭ аꙁъ въ отца  сꙑна  стааго дѹха. въ прѣстѫѭ троцѫ съпасаѭштѫѭ вьсь мръ С 261.4  стъ покаан прѣпрость въ гражданехъ вьꙁскамо. мже ов съпасам сѫтъ. а дрѹꙁї осѫждам С 362.23  молтвѫ хъ ѹслꙑштъ  спасаатъ ѧ С 568.22 2. Прич. сег. деят. съпасаѩ a) Спасителен, който води до спасение като прил въ стое і спсаѭштее кръштенье длъженъ естъ. вьсѣкъ кръштенъ съ страхомъ. ꙇ трепетомь храніт К 2а 28—29 b) [ὁ] σῴζων Спасител воꙁъвашѩ і не бѣ спаѩ СП 17.42 3. Прич. сег. страд. като същ. съпасам м мн Спасяващите се; тези, които получават избавление о въпрошъшмъ аште мало спсаемꙑхъ М 76b 32 М З СП СЕ К С Гр σῴζω спасат Нвб спасявам [се] ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА