Исторически речник
сънѣст  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
сънꙗстсънꙗмь, сънѣмъ, сънꙗм, сънѣмсънꙗс, сънѣс, сънꙗдеш, сънѣдешсънꙗстъ, сънѣстъ, сънꙗдетъ, сънѣдетъ, сънꙗсть, сънѣсть, сънꙗдеть, сънѣдетьсънꙗмъ, сънѣмъ, сънꙗмь, сънѣмь, сънꙗме, сънѣме, сънꙗмꙑ, сънѣмꙑ, сънꙗмо, сънѣмо, сънꙗдемъ, сънѣдемъ, сънꙗдемь, сънѣдемь, сънꙗдем, сънѣдем, сънꙗдемо, сънѣдемосънꙗсте, сънѣсте, сънꙗдете, сънѣдете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
сънꙗдѧтъ, сънꙗдѫтъ, сънꙗдѹтъ, сънꙗдѧть, сънꙗдѫть, сънꙗдѹть, сънꙗдѧт, сънꙗдѫт, сънꙗдѹтсънꙗвѣ, сънѣвѣ, сънꙗдевѣ, сънѣдевѣсънꙗста, сънѣста, сънꙗдета, сънѣдетасънꙗсте, сънѣсте, сънꙗдете, сънѣдетесънꙗждь, сънꙗд, сънѣждь, сънѣдсънꙗждь, сънꙗд, сънѣждь, сънѣд
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
сънꙗдмъ, сънѣдмъ, сънꙗдѣмъ, сънѣдѣмъ, сънꙗдмь, сънѣдмь, сънꙗдѣмь, сънѣдѣмь, сънꙗдм, сънѣдм, сънꙗдѣм, сънѣдѣмсънꙗдте, сънѣдте, сънꙗдѣте, сънѣдѣтесънꙗдвѣ, сънѣдвѣ, сънꙗдѣвѣ, сънѣдѣвѣсънꙗдта, сънѣдта, сънꙗдѣта, сънѣдѣтасънꙗсъ, сънꙗхъ, сънѣсъ, сънѣхъ, сънꙗдохъ, сънꙗсь, сънꙗхь, сънѣсь, сънѣхь, сънꙗдохь, сънꙗдохсънꙗстъ, сънѣстъ, сънꙗсть, сънѣсть, сънꙗде, сънѣде
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
сънꙗстъ, сънѣстъ, сънꙗсть, сънѣсть, сънꙗде, сънѣдесънꙗсомъ, сънꙗхомъ, сънѣсомъ, сънѣхомъ, сънꙗдохомъ, сънѣдохомъ, сънꙗсомь, сънꙗхомь, сънѣсомь, сънѣхомь, сънꙗдохомь, сънѣдохомь, сънꙗсом, сънꙗхом, сънѣсом, сънѣхом, сънꙗдохом, сънѣдохом, сънꙗдохмꙑ, сънѣдохмꙑсънꙗсте, сънѣсте, сънꙗдосте, сънѣдостесънꙗсѧ, сънꙗшѧ, сънѣсѧ, сънѣшѧ, сънꙗшѫ, сънѣшѫ, сънꙗша, сънѣша, сънꙗше, сънѣше, сънꙗдошѧ, сънѣдошѧ, сънꙗдошѫ, сънѣдошѫ, сънꙗдоша, сънѣдоша, сънꙗдоше, сънѣдоше, сънꙗдохѫ, сънѣдохѫсънꙗсовѣ, сънꙗховѣ, сънѣсовѣ, сънꙗдоховѣ, сънѣдоховѣсънꙗста, сънѣста, сънꙗдоста, сънѣдоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
сънꙗсте, сънѣсте, сънꙗдосте, сънѣдостесънꙗдѣахъ, сънѣдѣахъ, сънꙗдѣхъ, сънѣдѣхъ, сънꙗдѧахъ, сънꙗдѧхъ, сънꙗдѣахь, сънѣдѣахь, сънꙗдѣхь, сънѣдѣхь, сънꙗдѧахь, сънꙗдѧхь, сънꙗдѣах, сънѣдѣах, сънꙗдѣх, сънѣдѣх, сънꙗдѧах, сънꙗдѧхсънꙗдѣаше, сънѣдѣаше, сънꙗдѣше, сънѣдѣше, сънꙗдѧаше, сънꙗдѧшесънꙗдѣаше, сънѣдѣаше, сънꙗдѣше, сънѣдѣше, сънꙗдѧаше, сънꙗдѧшесънꙗдѣахомъ, сънѣдѣахомъ, сънꙗдѣхомъ, сънѣдѣхомъ, сънꙗдѧахомъ, сънꙗдѧхомъ, сънꙗдѣахомь, сънѣдѣахомь, сънꙗдѣхомь, сънѣдѣхомь, сънꙗдѧахомь, сънꙗдѧхомь, сънꙗдѣахом, сънѣдѣахом, сънꙗдѣхом, сънѣдѣхом, сънꙗдѧахом, сънꙗдѧхомсънꙗдѣашете, сънѣдѣашете, сънꙗдѣшете, сънѣдѣшете, сънꙗдѣасте, сънѣдѣасте, сънꙗдѣсте, сънѣдѣсте, сънꙗдѧасте, сънꙗдѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
сънꙗдѣахѫ, сънѣдѣахѫ, сънꙗдѣхѫ, сънѣдѣхѫ, сънꙗдѣахѹ, сънѣдѣахѹ, сънꙗдѣхѹ, сънѣдѣхѹ, сънꙗдѧахѹ, сънꙗдѧхѹсънꙗдѣаховѣ, сънѣдѣаховѣ, сънꙗдѣховѣ, сънѣдѣховѣ, сънꙗдѧаховѣ, сънꙗдѧховѣсънꙗдѣашета, сънѣдѣашета, сънꙗдѣшета, сънѣдѣшета, сънꙗдѣаста, сънѣдѣаста, сънꙗдѣста, сънѣдѣста, сънꙗдѧаста, сънꙗдѧстасънꙗдѣашете, сънѣдѣашете, сънꙗдѣшете, сънѣдѣшете, сънꙗдѣасте, сънѣдѣасте, сънꙗдѣсте, сънѣдѣсте, сънꙗдѧасте, сънꙗдѧсте
сънѣст -сънѣмь -сънѣс св 1. Изям, погълна како вънде въ храмъ бж. пр аватар архере. ꙇ хлѣбꙑ прѣдъложенѣ сънѣстъ. ꙇхъже не достоѣше ѣст М Мк 2.26 З, А. Срв.Мт 12.4 М З блаженъ же сънѣстъ обѣдъ въ цсрств бж М Лк 14.15 З побьенъ бꙑхъ ѣко сѣно съше срдце мое. ѣко ꙁабꙑхъ сънѣст хлѣбъ мо СП 101.5  пріѩстішѩ сѩ вельфѣгорѣ.  сънѣсѩ жрътвѫ мрътвꙑхъ СП 105.28 трѹдꙑ плодъ своїхъ сънѣс. блаженъ ес ї добро тебѣ бѫдетъ СП 127.2 Образно. аꙁъ есмь хлѣбъ жвꙑ съшедꙑ снбсе. аште кто сънѣстъ отъ хлѣба сего жвъ бѫдетъ въ вѣкъ М Йо 6.51 З А аште не сънѣсте плът сна лс(кааго).  пете кръве его. жвота не мате вь себѣ М Йо 6.53 З А 2. Вкуся, опитам ꙇ отъвѣштавъ съ рее е. къ томѹ отъ тебе въ вѣкъ нктоже плода не сънѣстъ М Мк 11.14 З 3. Прен. Причиня някому страдание, мъка; измъча ѣко жалость домѹ твоего сънѣстъ мѩ. ї поношеніѣ поносѩштеіхъ тебѣ нападѫ на мѩ СП 68.10 Срв.Йо 2.17 М З А пасхѫ сънѣст τὸ πάσχα ἐσϑίω Отпразнувам празника Пасха къде естъ обтѣль деже пасхѫ съ ѹенкꙑ свом сънѣмъ М Мк 14.14 З. Срв.Лк 22.11 М З М З А Е СП Гр ἐσϑίω κατεσϑίω сьнѣст сьнѣсті Нвб Срв ям, [по]ям, [из]ям