Исторически речник
съньмъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
съньмъ, съньмьсъньмасъньмѹ, съньмовсъньмъ, съньмьсъньмасъньмомь, съньмомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
съньмѣсъньмесъньм, съньмовесъньмъ, съньмь, съньмовъ, съньмовьсъньмомъ, съньмомь, съньмовомъ, съньмовомьсъньмꙑ, съньмовꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
съньмꙑ, съньмовꙑ, съньмъмсъньмѣхъ, съньмѣхь, съньмохъ, съньмохь, съньмовохъ, съньмовохьсъньмасъньмѹсъньмома
съньмъ м 1. Събор, събрание, общност не потаіхъ млості твоеѩ  рѣснотꙑ твоеѩ отъ сонъма мьнога СП 39.11 бъ ста въ сонъмѣ бъ. прѣсрѣдѣ же бъї расѫдітъ СП 81.1 їсповѣмь сѩ тебѣ гі вьсѣмь срцемь моїмь. во съвѣтѣ правꙑхъ ї сонъмѣ веліѣ дѣла гнѣ СП 110.2 помѣні сънемъ твоі їже сътѩжа їспръва. їꙁбавілъ есі жеꙁъ (!) достоѣніѣ твоего СП 73.2 Срв. А16b 19 Е32а 4 Общност на избраните, удостоените; сонм, лик. ѡле лкъ стъ. ѡле сьнемъ свѧштенъ С 96.27 2. Тълпа, сбирщина, множество  раждеже сѩ огнъ вь сонъмѣ іхъ СП 105.18  сънемъ людеі обідетъ тѩ  о томь на вꙑсотѫ обраті сѩ СП 7.8 ѣко обідѫ мѩ пъсі мноѕі.  сънемъ ꙁълобівꙑхъ осѣде мѩ СП 21.17 бже ꙁаконопрѣстѫпьніці въсташѩ на мѩ. ї сънемъ крѣпъкꙑхъ въꙁіска дшѩ моеѩ СП 84.14 3. Синедрион — в Юдея висш съвет на първосвещениците, старейшините и книжниците ꙇ ѣко бꙑстъ дьнь събърашѧ сѧ старьц людьсц. ꙇ архере  кънжьнц. ꙇ вѣсѧ  на сънмь сво глѭште. аште тꙑ ес хъ ръц намъ М Лк 22.66 събърашѧ же архере ꙇ фарсе сънемъ на са. ꙇ глаахѫ то сътвормъ М Йо 11.47 архере же  старьц. ꙇ сьнемь вьсь. ꙇскаахѫ лъжа съвѣдѣтелѣ на са. ѣко да ѹбѭтъ і М Мт 26.59 З А СК 4. Синагога, еврейски молитвен дом лѣпо же бѣ намъ правꙿдѫ ꙁлха мѣт. пае кн҄х  фарсе. слꙑшѫ бо ꙗко  кꙑѧ отъ васъ ждове прꙁꙑваѭтъ въ сьньмѣхъ С 135.27 5. Съвет, събор, събрание на длъжностни или избрани лица за разрешаване на важни въпроси мⷺца октоⷠ҇ ҃а҃ꙇ. стхъ оць наⷲ҇ архппь црѣ града. нектара арсака. адка ссна.  стхъ оць наⷲ҇ ҃т҃м҃ж. ж҄го же снма. бъвшааго вь нке вторцеѭ А 122b 15 мⷺца юⷧ҇ е҃҃і сьнмъ стъхъ оць ꙇⷤе въ халкдонѣ А 150b 26 вьсе бо се сті вьсемѹ мрѹ обьшт сънъмі проклѧлі сѫтъ К 2а 23 6. Съд, съдилище вьнемлѣте же отъ лвкъ. прѣдадѧтъ бо вꙑ на сонъмꙑ. ꙇ на съньмщхъ вашхъ ѹбѭтъ вꙑ М Мт 10.17 З А не сѣдъ съ сонъмомъ сѹетъномъ.  съ ꙁаконопрѣстѫпънꙑмі не вънідѫ СП 25.4 покрꙑ мѩ отъ сонъма ꙁълобвꙑхъ. ї отъ множьства дѣлаѭщіхъ неправьдѫ СП 63.3 7. църк Християнски религиозен празник в чест на някой светец мⷺца енѹаⷬ҇ ж҃. сьнемь стааго оана. крстлѣ А 139b 19 мⷺца ноѩⷠ҇ ѕ҃ сьнемъ арханћла мхаⷧ҇ А 126а 7 М З А СК Е СП К С Гр συναγωγή συνέδριον σύνταγμα συστροφή σύνοδος σύναξις сьньмъ сънъмъ сонъмъ сънемъ сънмъ сьнемъ сьнмъ Нвб Срв сонм остар ОА ВА