Исторически речник
съньмат сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
сънмат сѧсънмлѭ, сънмаѭ, сънмаѫ, сънмлѧ, сънмаѧ, сънмлю, сънмаю, сънемлѭ, сънемлѧ, сънемлюсънмлеш, сънмаш, сънмаеш, сънмааш, сънемлешсънмлетъ, сънматъ, сънмаетъ, сънмаатъ, сънмлеть, сънмать, сънмаеть, сънмаать, сънмлет, сънмат, сънмает, сънмаат, сънемлетъ, сънемлеть, сънемлетсънмлемъ, сънмамъ, сънмаемъ, сънмаамъ, сънмлемь, сънмамь, сънмаемь, сънмаамь, сънмлем, сънмам, сънмаем, сънмаам, сънмлемо, сънмамо, сънмаемо, сънмаамо, сънемлемъ, сънемлемь, сънемлем, сънемлемосънмлете, сънмате, сънмаете, сънмаате, сънемлете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
сънмлѭтъ, сънмаѭтъ, сънмаѫтъ, сънмлѧтъ, сънмаѧтъ, сънмлютъ, сънмаютъ, сънмлѭть, сънмаѭть, сънмаѫть, сънмлѧть, сънмаѧть, сънмлють, сънмають, сънмлѭт, сънмаѭт, сънмаѫт, сънмлѧт, сънмаѧт, сънмлют, сънмают, сънемлѭтъ, сънемлѧтъ, сънемлютъ, сънемлѭть, сънемлѧть, сънемлють, сънемлѭт, сънемлѧт, сънемлютсънмлевѣ, сънмавѣ, сънмаевѣ, сънмаавѣ, сънемлевѣсънмлета, сънмата, сънмаета, сънмаата, сънемлевѣсънмлете, сънмате, сънмаете, сънмаате, сънемлетесънмл, сънма, сънемлсънмл, сънма, сънемл
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
сънмлмъ, сънмлѣмъ, сънмлꙗмъ, сънмамъ, сънмлмь, сънмлѣмь, сънмлꙗмь, сънмамь, сънмлм, сънмлѣм, сънмлꙗм, сънмам, сънемлмъ, сънемлѣмъ, сънемлꙗмъ, сънемлмь, сънемлѣмь, сънемлꙗмь, сънемлм, сънемлѣм, сънемлꙗмсънмлте, сънмлѣте, сънмлꙗте, сънмате, сънемлте, сънемлѣте, сънемлꙗтесънмлвѣ, сънмлѣвѣ, сънмлꙗвѣ, сънмавѣ, сънемлвѣ, сънемлѣвѣ, сънемлꙗвѣсънмлта, сънмлѣта, сънмлꙗта, сънмата, сънемлта, сънемлѣта, сънемлꙗтасънмахъ, сънмахь, сънмахсънма
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
сънмасънмахомъ, сънмахомь, сънмахом, сънмахмꙑсънмастесънмашѧ, сънмашѫ, сънмаша, сънмаше, сънмахѫсънмаховѣсънмаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
сънмастесънмаахъ, сънмахъ, сънмьꙗхъ, сънмаахь, сънмахь, сънмьꙗхь, сънмаах, сънмах, сънмьꙗх, сънемьꙗхъ, сънемьꙗхь, сънемьꙗхсънмааше, сънмаше, сънмьꙗше, сънемьꙗшесънмааше, сънмаше, сънмьꙗше, сънемьꙗшесънмаахомъ, сънмахомъ, сънмьꙗхомъ, сънмаахомь, сънмахомь, сънмьꙗхомь, сънмаахоъ, сънмахом, сънмьꙗхом, сънемьꙗхомъ, сънемьꙗхомь, сънемьꙗхомсънмаашете, сънмашете, сънмьꙗшете, сънмаасте, сънмасте, сънмьꙗсте, сънемьꙗшете, сънемьꙗсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
сънмаахѫ, сънмахѫ, сънмьꙗхѫ, сънмаахѹ, сънмахѹ, сънмьꙗхѹ, сънемьꙗхѫ, сънемьꙗхѹсънмааховѣ, сънмаховѣ, сънмьꙗховѣ, сънемьꙗховѣсънмаашета, сънмашета, сънмьꙗшета, сънмааста, сънмаста, сънмьꙗста, сънемьꙗшета, сънемьꙗстасънмаашете, сънмашете, сънмьꙗшете, сънмаасте, сънмасте, сънмьꙗсте, сънемьꙗшете, сънемьꙗсте
съньмат сѧ несв сънмат сѧ -сънемлѭ сѧ -сънемл҄еш сѧ За мнозина — събираме се, стичаме се, идваме на едно място ꙇ сънъмаахѫ сѧ народ мьноѕ. слъшат  цѣлт сѧ отъ него. отъ недѫгъ свохъ М Лк 5.15 З ꙇдеже тѣло тѹ орьл сънемлѭтъ сѧ М Лк17.37 З аꙁъ вьсегда ѹхъ на сънъмшт. ꙇ въ цръкъв(е) ꙇдеже вьс ꙇюдѣі сънемлѫтъ сѧ З Йо 18.20 Изч М З А Гр συνέρχομαι ἐπισυνάγομαι сънъмат сѧ Нвб Срв емвам, емна св