Исторически речник
сънъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
сънъ, съньсънасънѹ, съновсънъ, съньсънасъномь, съномъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
сънѣсънесън, съновесънъ, сънь, съновъ, съновьсъномъ, съномь, съновомъ, съновомьсънꙑ, съновꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
сънꙑ, съновꙑ, сънъмсънѣхъ, сънѣхь, сънохъ, сънохь, съновохъ, съновохьсънасънѹсънома
сънъ м 1. Сън, спане въставъ же осіфъ отъ сьна. сьтворі ѣкоже повелѣ емѹ анћлъ.  прѩтъ женѫ своѭ А Мт 1.24 СК Б петръ же  сѫштаа съ нмь бѣахѫ отѧгъен съномь М Лк 9.32 З іс же рее о съмрът его. он же мьнѣшѧ ѣко о ѹсъпен съна глетъ М Йо 11.13 З А СК Н ѹсънѫшѩ съномь своімь СП 75.6 вьсѹе вамъ естъ ютръневат. въстанѣте по сѣдѣнї. ѣдѫшті хлѣбъ болѣꙁні. егда дастъ въꙁлюбленъїмъ своїмъ сонъ СП 126.2 аште дамь сонъ ома моїма. ї вѣкома моїма дрѣмане СП 131.4 дажд намъ влко на сонъ грѧдѫще. поко тѣлес СЕ 37b 18 ꙇ дажд намъ не бьдѧщеѭ мꙑслѭ. ꙇ трѣꙁвѧщемь сѧ помꙑшленемь. да не прѣѩт бѫдемъ тѧжъкомь съномь. нъ въꙁдвгн нꙑ на нощьнꙑѧ ѹтрънѧѩ млтвꙑ СЕ 38а 10 аще кꙿто въ цркве съпѧ. тол емѹ врагъ блаꙁнъ прнесетъ въ сънѣ СЕ 105а 7 вьс же стрѣгѫштї сьномь съдръжм бѣахѫ. днъ же капклар бѣаше бьдꙙ С 78.2 съна же толко прмьꙗше. лкоже тъьѭ ѹма не погѹбт. бессьнмъ С 274.24 навꙙште же прѣдъ сънъмъ молтвꙑ творꙗше.  кън҄гꙑ потааше С 274.27 по стнѣ бо ловѣьска сьмрьть. сънъ ѹ господ мьнтъ сꙙ С 313.28 сънъ бо не ѹѭштхъ себе. врѣждатъ продлъжаѧ сꙙ С 314.13 Образно. ѭже бо сьмрьть не сьмрьть глагол҄етъ сꙙ. нъ ѹсꙿпень  сьнъ С 487.10 2. Сън, съновидение нъ раꙁѹмѣвъше мімо ходѧште славѣ сеі. въ сънѹ мѣсто да въꙁъпьѭтъ К 3а 8 аште невол҄еѭ бꙑсте сꙙ покланл. льжа б бꙑла мо сънъ С 368.6 нъ їѡсфъ вь сьнѣхъ стнѫ вдꙙшт С 434.14 въꙁꙿбънѫста  съповѣдаста дрѹгъ дрѹгѹ сьна того вдѣн С 536.16 беꙁ съна ἄϋπνος Без сън, в будно състояние  бꙑвъше въ страсѣ бе съна прѣбꙑшꙙ до свѣта С 71.3 въ сънѣ κατ᾿ ὄναρ, καϑ᾿ ὕπνους Насъне; по време на сън, на спане се анћлъ гнь вь сьнѣ ѣв сѧ емѹ глѩ. осіфе ... не ѹбо сѧ пріѩті женꙑ твоеѩ маріѩ А Мт 1.20 СК, Б. Срв. С294.5 вѣсть же пріемъ въ сънѣ отіде въ странѫ галлескѫ А Мт 2.22 СК Б ждеже аште да с. то прдѫ т вь сьнѣ  слꙑшѫ же о тебѣ.  лко же м аште въложтъ богъ. повѣдѣ т С 299.18  абь вь сьнѣ вдꙙтъ свого сна глагол҄ѫшта мъ С 536.5 ѹжасть съна ἔκστασις Опиянение  рее. наведе гь ѹжасть сьна (вм. сьна на, Север., с. 37, бел. под линия) адама.  прїмъ дꙿно отъ ребрꙿ го. сътвор мѹ женѫ С 9.6—7 М З А СК Б Н СП СЕ К С Гр ὕπνος ἐνύπνιον ὄνειρος сьнъ сонъ Нвб сън ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА сон диал ДА