Исторически речник
сънорт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
сънортсънорѭ, сънорѧ, сънорюсъноршсънортъ, сънорть, сънортсънормъ, сънормь, сънорм, сънормосънорте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
сънорѧтъ, сънорѧть, сънорѧтсънорвѣсънортасънортесънорсънор
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
сънормъ, сънормь, сънормсънортесънорвѣсънортасънорхъ, сънорхь, сънорхсънор
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
сънорсънорхомъ, сънорхомь, сънорхом, сънорхмꙑсънорстесъноршѧ, съноршѫ, сънорша, сънорше, сънорхѫсънорховѣсънорста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
сънорстесънорꙗахъ, сънорѣахъ, сънораахъ, сънорѣхъ, сънорꙗхъ, сънорѧахъ, сънорѧхъ, сънорꙗахь, сънорѣахь, сънораахь, сънорѣхь, сънорꙗхь, сънорѧахь, сънорѧхь, сънорꙗах, сънорѣах, сънораах, сънорѣх, сънорꙗх, сънорѧах, сънорѧхсънорꙗаше, сънорѣаше, сънорааше, сънорѣше, сънорꙗше, сънорѧаше, сънорѧшесънорꙗаше, сънорѣаше, сънорааше, сънорѣше, сънорꙗше, сънорѧаше, сънорѧшесънорꙗахомъ, сънорѣахомъ, сънораахомъ, сънорѣхомъ, сънорꙗхомъ, сънорѧахомъ, сънорѧхомъ, сънорꙗахомь, сънорѣахомь, сънораахомь, сънорѣхомь, сънорꙗхомь, сънорѧахомь, сънорѧхомь, сънорꙗахом, сънорѣахом, сънораахом, сънорѣхом, сънорꙗхом, сънорѧахом, сънорѧхомсънорꙗашете, сънорѣашете, сънораашете, сънорѣшете, сънорꙗшете, сънорꙗасте, сънорѣасте, сънораасте, сънорѣсте, сънорꙗсте, сънорѧасте, сънорѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
сънорꙗахѫ, сънорѣахѫ, сънораахѫ, сънорѣхѫ, сънорꙗхѫ, сънорꙗахѹ, сънорѣахѹ, сънораахѹ, сънорѣхѹ, сънорꙗхѹ, сънорѧахѹ, сънорѧхѹсънорꙗаховѣ, сънорѣаховѣ, сънорааховѣ, сънорѣховѣ, сънорꙗховѣ, сънорѧаховѣ, сънорѧховѣсънорꙗашета, сънорѣашета, сънораашета, сънорѣшета, сънорꙗшета, сънорꙗаста, сънорѣаста, сънорааста, сънорѣста, сънорꙗста, сънорѧаста, сънорѧстасънорꙗашете, сънорѣашете, сънораашете, сънорѣшете, сънорꙗшете, сънорꙗасте, сънорѣасте, сънораасте, сънорѣсте, сънорꙗсте, сънорѧасте, сънорѧсте
сънорт -сънорѭ -сънорш св Отместя, отхвърля, отблъсна настрана събърашꙙ съборъ да не вѣрѫ съꙁждѫтъ. нъ да ѫгълънꙑ камень сънорꙙтъ С 385.14 Изч С Гр ἀπορρίπτω Нвб Срв [раз]оря, [об]оря