Исторически речник
сънест  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
сънестсънесѫ, сънесѹсънесешсънесетъ, сънесеть, сънесетсънесемъ, сънесемь, сънесем, сънесемосънесете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
сънесѫтъ, сънесѹтъ, сънесѫть, сънесѹть, сънесѫт, сънесѹтсънесевѣсънесетасънесетесънессънес
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
сънесѣмъ, сънесѣмь, сънесѣмсънесѣтесънесѣвѣсънесѣтасънѣсъ, сънесохъ, сънесохь, сънесохсънесе
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
сънесесънѣсомъ, сънесохомъ, сънѣсомь, сънесохомь, сънесохом, сънесохмꙑсънѣсте, сънесостесънѣсѧ, сънесошѧ, сънесошѫ, сънесоша, сънесоше, сънесохѫсънѣсовѣ, сънесоховѣсънѣста, сънесоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
сънѣсте, сънесостесънесѣхъ, сънесѣхсънесѣшесънесѣшесънесѣхомъ, сънесѣхомь, сънесѣхомсънесѣшете, сънесѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
сънесѣхѫ, сънесѣхѹсънесѣховѣсънесѣшета, сънесѣстасънесѣшете, сънесѣсте
сънест -сънесѫ -сънесеш св 1. Спусна, снема, отведа надолу [образно] ꙿто се слово. гда хоштеш мо ѹмъ на небеса вьꙁнесеш.  гда хоштеш на ꙁемьѭ сьнесеш С 238.5 послѹша бо патрарꙿха ꙗкова глагол҄ѫшта. сьнесете старость моѭ сь пеалѭ въ адъ С 487.19 2. Докарам, донеса [дъжд, валеж]  кѹпꙿно съ словомъ облаьцъ малъ ꙗв сꙙ надъ народомъ.  дъждъ велкъ сънесе. надъ н҄м тъьѭ  крѫгомъ С 568.17 Изч С Гр κατάγω сьнест Нвб снеса ’снема, спусна’ диал ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА