Исторически речник
съмѫщат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съмѫщатсъмѫщаѭ, съмѫщаѫ, съмѫщаѧ, съмѫщаюсъмѫщаш, съмѫщаеш, съмѫщаашсъмѫщатъ, съмѫщаетъ, съмѫщаатъ, съмѫщать, съмѫщаеть, съмѫщаать, съмѫщат, съмѫщает, съмѫщаатсъмѫщамъ, съмѫщаемъ, съмѫщаамъ, съмѫщамь, съмѫщаемь, съмѫщаамь, съмѫщам, съмѫщаем, съмѫщаам, съмѫщамо, съмѫщаемо, съмѫщаамосъмѫщате, съмѫщаете, съмѫщаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съмѫщаѭтъ, съмѫщаѫтъ, съмѫщаѧтъ, съмѫщаютъ, съмѫщаѭть, съмѫщаѫть, съмѫщаѧть, съмѫщають, съмѫщаѭт, съмѫщаѫт, съмѫщаѧт, съмѫщаютсъмѫщавѣ, съмѫщаевѣ, съмѫщаавѣсъмѫщата, съмѫщаета, съмѫщаатасъмѫщате, съмѫщаете, съмѫщаатесъмѫщасъмѫща
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съмѫщамъ, съмѫщамь, съмѫщамсъмѫщатесъмѫщавѣсъмѫщатасъмѫщахъ, съмѫщахь, съмѫщахсъмѫща
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съмѫщасъмѫщахомъ, съмѫщахомь, съмѫщахом, съмѫщахмꙑсъмѫщастесъмѫщашѧ, съмѫщашѫ, съмѫщаша, съмѫщаше, съмѫщахѫсъмѫщаховѣсъмѫщаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съмѫщастесъмѫщаахъ, съмѫщахъ, съмѫщаахь, съмѫщахь, съмѫщаах, съмѫщахсъмѫщааше, съмѫщашесъмѫщааше, съмѫщашесъмѫщаахомъ, съмѫщахомъ, съмѫщаахомь, съмѫщахомь, съмѫщаахом, съмѫщахомсъмѫщаашете, съмѫщашете, съмѫщаасте, съмѫщасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съмѫщаахѫ, съмѫщахѫ, съмѫщаахѹ, съмѫщахѹсъмѫщааховѣ, съмѫщаховѣсъмѫщаашета, съмѫщашета, съмѫщааста, съмѫщастасъмѫщаашете, съмѫщашете, съмѫщаасте, съмѫщасте
съмѫщат -съмѫщаѭ -съмѫщаш несв 1. Движа, раздвижвам, привеждам в движение съмѫщаѩ глѫбнѫ морьскѫѫ. шюмѹ влънъ его СП 64.8 2. Прен. Смущавам, предизвиквам смут у някого въскѫѭ пеалъна есі дше моѣ.  въскѫѭ съмѫщаеш мѩ СП 41.6 рѣхъ ловѣе то мꙙ съмѫшташ. то м словеса дѣанїмъ дарш. то м велш отъ рѣ вѣроват. ꙗко вдѣ вждѫ С 510.23—24 Бунтувам, подстрекавам, създавам безредие. же отъ дѣства сотонна. наꙙ отъштштат  съмѫштат семѹ върѫенѫѭ црькъве С 281.23—24 СП С Гр ταράσσω συνταράσσω съмѫштат Нвб смущавам [се] ОА ВА АК Дюв БТР АР смъщавам остар НГер ЕтМл