Исторически речник
съмѣшат сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съмѣшат сѧсъмѣшаѭ, съмѣшаѫ, съмѣшаѧ, съмѣшаюсъмѣшаш, съмѣшаеш, съмѣшаашсъмѣшатъ, съмѣшаетъ, съмѣшаатъ, съмѣшать, съмѣшаеть, съмѣшаать, съмѣшат, съмѣшает, съмѣшаатсъмѣшамъ, съмѣшаемъ, съмѣшаамъ, съмѣшамь, съмѣшаемь, съмѣшаамь, съмѣшам, съмѣшаем, съмѣшаам, съмѣшамо, съмѣшаемо, съмѣшаамосъмѣшате, съмѣшаете, съмѣшаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съмѣшаѭтъ, съмѣшаѫтъ, съмѣшаѧтъ, съмѣшаютъ, съмѣшаѭть, съмѣшаѫть, съмѣшаѧть, съмѣшають, съмѣшаѭт, съмѣшаѫт, съмѣшаѧт, съмѣшаютсъмѣшавѣ, съмѣшаевѣ, съмѣшаавѣсъмѣшата, съмѣшаета, съмѣшаатасъмѣшате, съмѣшаете, съмѣшаатесъмѣшасъмѣша
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съмѣшамъ, съмѣшамь, съмѣшамсъмѣшатесъмѣшавѣсъмѣшатасъмѣшахъ, съмѣшахь, съмѣшахсъмѣша
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съмѣшасъмѣшахомъ, съмѣшахомь, съмѣшахом, съмѣшахмꙑсъмѣшастесъмѣшашѧ, съмѣшашѫ, съмѣшаша, съмѣшаше, съмѣшахѫсъмѣшаховѣсъмѣшаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съмѣшастесъмѣшаахъ, съмѣшахъ, съмѣшаахь, съмѣшахь, съмѣшаах, съмѣшахсъмѣшааше, съмѣшашесъмѣшааше, съмѣшашесъмѣшаахомъ, съмѣшахомъ, съмѣшаахомь, съмѣшахомь, съмѣшаахом, съмѣшахомсъмѣшаашете, съмѣшашете, съмѣшаасте, съмѣшасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съмѣшаахѫ, съмѣшахѫ, съмѣшаахѹ, съмѣшахѹсъмѣшааховѣ, съмѣшаховѣсъмѣшаашета, съмѣшашета, съмѣшааста, съмѣшастасъмѣшаашете, съмѣшашете, съмѣшаасте, съмѣшасте
съмѣшат сѧ -съмѣшаѭ сѧ -съмѣшаш сѧ несв 1. Смесвам се, влизам в състава на група хора, събирам се с някого  ѹмомъ бꙑстромъ объхождѫ ванѭ.  рѫкама плештꙙ лкѹѭ.  съмѣшаѧ сꙙ скаѫ сь дѣтьм. побѣдънѫѭ пѣснь сь н҄м ѹтврꙿждаѧ владꙑцѣ С 332.24 2. Сключвам брак ꙇ къмотрам своім. ꙇ дъштерьм. ꙇже отъ стаго кръштеньѣ не съмѣшат сѧ К 2а 21 Изч К С Гр συναγελάζομαι Вж. при съмѣшат Нвб