Исторически речник
съмѣжт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съмѣжтсъмѣжѫ, съмѣжѹсъмѣжшсъмѣжтъ, съмѣжть, съмѣжтсъмѣжмъ, съмѣжмь, съмѣжм, съмѣжмосъмѣжте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съмѣжѧтъ, съмѣжѧть, съмѣжѧтсъмѣжвѣсъмѣжтасъмѣжтесъмѣжсъмѣж
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съмѣжмъ, съмѣжмь, съмѣжмсъмѣжтесъмѣжвѣсъмѣжтасъмѣжхъ, съмѣжхь, съмѣжхсъмѣж
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съмѣжсъмѣжхомъ, съмѣжхомь, съмѣжхом, съмѣжхмꙑсъмѣжстесъмѣжшѧ, съмѣжшѫ, съмѣжша, съмѣжше, съмѣжхѫсъмѣжховѣсъмѣжста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съмѣжстесъмѣжаахъ, съмѣжахъ, съмѣжаахь, съмѣжахь, съмѣжаах, съмѣжахсъмѣжааше, съмѣжашесъмѣжааше, съмѣжашесъмѣжаахомъ, съмѣжахомъ, съмѣжаахомь, съмѣжахомь, съмѣжаахом, съмѣжахомсъмѣжаашете, съмѣжашете, съмѣжаасте, съмѣжасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съмѣжаахѫ, съмѣжахѫ, съмѣжаахѹ, съмѣжахѹсъмѣжааховѣ, съмѣжаховѣсъмѣжаашета, съмѣжашета, съмѣжааста, съмѣжастасъмѣжаашете, съмѣжашете, съмѣжаасте, съмѣжасте
съмѣжт -съмѣжѫ -съмѣжш св 1. Затворя [очи], за да не гледам, да не виждам отлъстѣ бо срдце люде схъ. ꙇ ѹшма тѧжъко слꙑшашѧ. ꙇ о сво съмѣжшѧ. еда когда ѹꙁьрѧтъ ома. ꙇ ѹшма ѹслꙑшѧтъ. ꙇ срдцемь раꙁѹмѣѭтъ. ꙇ обратѧтъ сѧ  сцѣлѭ ѩ М Мт 13.15 З Образно. нꙑнꙗ же оеса срьдьць съмѣжвъше. н свѣтълааго благоьстꙗ срѣдѣ ꙁемьѧ на крьстѣ вѣрьнꙑѧ ꙁарꙙ пѹштаѭшта вдꙙште къ н҄емѹ текѫтъ С 401.12 2. Прен. Пренебрегна истината, замижа, затворя очи обратіте сръдца ваша къ ѧдомъ. ꙇ не съмѣжꙇте оъю вашею къ ꙇстꙇнѣ аште л есте тіжде самі К 1а 4 Изч М З К С Гр καμμύω съмѣжіт Нвб Срв [за]мижа