Исторически речник
съмрьтоносьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
съмрьтоносьнъ, съмрьтоносьньсъмрьтоносьнасъмрьтоносьнѹсъмрьтоносьнъ, съмрьтоносьньсъмрьтоносьнасъмрьтоносьномь, съмрьтоносьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
съмрьтоносьнѣсъмрьтоносьне, съмрьтоносьнꙑсъмрьтоносьнсъмрьтоносьнъ, съмрьтоносьньсъмрьтоносьномъ, съмрьтоносьномьсъмрьтоносьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
съмрьтоносьнꙑсъмрьтоносьнѣхъ, съмрьтоносьнѣхьсъмрьтоносьнасъмрьтоносьнѹсъмрьтоносьномасъмрьтоносьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
съмрьтоносьнасъмрьтоносьнѹсъмрьтоносьносъмрьтоносьнасъмрьтоносьномь, съмрьтоносьномъсъмрьтоносьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
съмрьтоносьнасъмрьтоносьнъ, съмрьтоносьньсъмрьтоносьномъ, съмрьтоносьномьсъмрьтоносьнасъмрьтоносьнꙑсъмрьтоносьнѣхъ, съмрьтоносьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
съмрьтоносьнѣсъмрьтоносьнѹсъмрьтоносьномасъмрьтоносьнасъмрьтоносьнꙑ, съмрьтоносьнѫсъмрьтоносьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
съмрьтоносьнѫ, съмрьтоносьнѹсъмрьтоносьноѭ, съмрьтоносьноѫ, съмрьтоносьноѧ, съмрьтоносьноюсъмрьтоносьнѣсъмрьтоносьнꙑсъмрьтоносьнъ, съмрьтоносьньсъмрьтоносьнамъ, съмрьтоносьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
съмрьтоносьнꙑсъмрьтоносьнамсъмрьтоносьнахъ, съмрьтоносьнахьсъмрьтоносьнѣсъмрьтоносьнѹсъмрьтоносьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
съмрьтоносьнꙑ, съмрьтоносьнꙑ, съмрьтоносьносъмрьтоносьнаго, съмрьтоносьнаего, съмрьтоносьнааго, съмрьтоносьнаго, съмрьтоносьного, съмрьтоносьнога, съмрьтоносьнгосъмрьтоносьнѹмѹ, съмрьтоносьнѹемѹ, съмрьтоносьнѹѹмѹ, съмрьтоносьнѹмѹ, съмрьтоносьноомѹ, съмрьтоносьномѹ, съмрьтоносьноѹмѹ, съмрьтоносьнмѹсъмрьтоносьнꙑ, съмрьтоносьнꙑ, съмрьтоносьносъмрьтоносьнаго, съмрьтоносьнаего, съмрьтоносьнааго, съмрьтоносьнаго, съмрьтоносьного, съмрьтоносьнога, съмрьтоносьнгосъмрьтоносьнꙑмь, съмрьтоносьнꙑмь, съмрьтоносьнꙑмъ, съмрьтоносьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
съмрьтоносьнѣмь, съмрьтоносьнѣемь, съмрьтоносьнѣѣмь, съмрьтоносьнѣамь, съмрьтоносьнѣмь, съмрьтоносьнѣмъ, съмрьтоносьнѣемъ, съмрьтоносьнѣѣмъ, съмрьтоносьнѣамъ, съмрьтоносьнѣмъ, съмрьтоносьномь, съмрьтоносьномъсъмрьтоносьнꙑ, съмрьтоносьнꙑ, съмрьтоносьносъмрьтоносьнсъмрьтоносьнꙑхъ, съмрьтоносьнꙑхъ, съмрьтоносьнꙑхь, съмрьтоносьнꙑхь, съмрьтоносьнѣхъ, съмрьтоносьнѣхьсъмрьтоносьнꙑмъ, съмрьтоносьнꙑмъ, съмрьтоносьнꙑмь, съмрьтоносьнꙑмь, съмрьтоносьнѣмъ, съмрьтоносьнѣмьсъмрьтоносьнꙑѧ, съмрьтоносьнꙑꙗ, съмрьтоносьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
съмрьтоносьнꙑм, съмрьтоносьнꙑмсъмрьтоносьнꙑхъ, съмрьтоносьнꙑхъ, съмрьтоносьнꙑхь, съмрьтоносьнꙑхьсъмрьтоносьнаꙗ, съмрьтоносьнаа, съмрьтоносьнаѣсъмрьтоносьнѹю, съмрьтоносьноюсъмрьтоносьнꙑма, съмрьтоносьнꙑмасъмрьтоносьно, съмрьтоносьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
съмрьтоносьнаго, съмрьтоносьнаего, съмрьтоносьнааго, съмрьтоносьнаго, съмрьтоносьного, съмрьтоносьнога, съмрьтоносьнгосъмрьтоносьнѹмѹ, съмрьтоносьнѹемѹ, съмрьтоносьнѹѹмѹ, съмрьтоносьнѹмѹ, съмрьтоносьноомѹ, съмрьтоносьномѹ, съмрьтоносьноѹмѹ, съмрьтоносьнмѹсъмрьтоносьно, съмрьтоносьноесъмрьтоносьнаго, съмрьтоносьннаего, съмрьтоносьнааго, съмрьтоносьнаго, съмрьтоносьного, съмрьтоносьнога, съмрьтоносьнгосъмрьтоносьнꙑмь, съмрьтоносьнꙑмь, съмрьтоносьнꙑмъ, съмрьтоносьнꙑмъсъмрьтоносьнѣмь, съмрьтоносьнѣемь, съмрьтоносьнѣѣмь, съмрьтоносьнѣамь, съмрьтоносьнѣмь, съмрьтоносьнѣмъ, съмрьтоносьнѣемъ, съмрьтоносьнѣѣмъ, съмрьтоносьнѣамъ, съмрьтоносьнѣмъ, съмрьтоносьномь, съмрьтоносьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
съмрьтоносьно, съмрьтоносьноесъмрьтоносьнаꙗ, съмрьтоносьнаа, съмрьтоносьнаѣ, съмрьтоносьнаѧсъмрьтоносьнꙑхъ, съмрьтоносьнꙑхъ, съмрьтоносьнꙑхь, съмрьтоносьнꙑхь, съмрьтоносьнѣхъ, съмрьтоносьнѣхьсъмрьтоносьнꙑмъ, съмрьтоносьнꙑмъ, съмрьтоносьнꙑмь, съмрьтоносьнꙑмь, съмрьтоносьнѣмъ, съмрьтоносьнѣмьсъмрьтоносьнаꙗ, съмрьтоносьнаа, съмрьтоносьнаѣ, съмрьтоносьнаѧсъмрьтоносьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
съмрьтоносьнꙑхъ, съмрьтоносьнꙑхъ, съмрьтоносьнꙑхь, съмрьтоносьнꙑхьсъмрьтоносьнѣсъмрьтоносьнѹю, съмрьтоносьноюсъмрьтоносьнꙑма, съмрьтоносьнꙑмасъмрьтоносьнаꙗ, съмрьтоносьнаа, съмрьтоносьнаѣ, съмрьтоносьнаѧсъмрьтоносьнꙑѧ, съмрьтоносьнꙑꙗ, съмрьтоносьнѫѭ, съмрьтоносьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
съмрьтоносьнѣ, съмрьтоносьносъмрьтоносьнѫѭ, съмрьтоносьнѹю, съмрьтоносьноѭ, съмрьтоносьноюсъмрьтоносьнѫѭ, съмрьтоносьноѫ, съмрьтоносьноѧ, съмрьтоносьноюсъмрьтоносьнѣсъмрьтоносьнꙑѧ, съмрьтоносьнꙑꙗ, съмрьтоносьнꙑесъмрьтоносьнꙑхъ, съмрьтоносьнꙑхъ, съмрьтоносьнѣхъ, съмрьтоносьнꙑхь, съмрьтоносьнꙑхь, съмрьтоносьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
съмрьтоносьнꙑмъ, съмрьтоносьнꙑмъ, съмрьтоносьнѣмъ, съмрьтоносьнꙑмь, съмрьтоносьнꙑмь, съмрьтоносьнѣмьсъмрьтоносьнꙑѧ, съмрьтоносьнꙑꙗ, съмрьтоносьнꙑесъмрьтоносьнꙑм, съмрьтоносьнꙑмсъмрьтоносьнꙑхъ, съмрьтоносьнꙑхъ, съмрьтоносьнꙑхь, съмрьтоносьнꙑхьсъмрьтоносьнѣсъмрьтоносьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
съмрьтоносьнꙑма, съмрьтоносьнꙑмасъмрьтоносьнѣ, съмрьтоносьнѣшсъмрьтоносьнѣшасъмрьтоносьнѣшѹ, съмрьтоносьнѣшюсъмрьтоносьнѣсъмрьтоносьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
съмрьтоносьнѣшемь, съмрьтоносьнѣшемъсъмрьтоносьнѣшсъмрьтоносьнѣсъмрьтоносьнѣше, съмрьтоносьнѣшсъмрьтоносьнѣшь, съмрьтоносьнѣшъсъмрьтоносьнѣшемъ, съмрьтоносьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
съмрьтоносьнѣшѧсъмрьтоносьнѣшсъмрьтоносьнѣшхъ, съмрьтоносьнѣшхьсъмрьтоносьнѣшасъмрьтоносьнѣшѹ, съмрьтоносьнѣшюсъмрьтоносьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
съмрьтоносьнѣе, съмрьтоносьнѣ, съмрьтоносьнѣшесъмрьтоносьнѣшасъмрьтоносьнѣшѹ, съмрьтоносьнѣшюсъмрьтоносьнѣе, съмрьтоносьнѣ, съмрьтоносьнѣшесъмрьтоносьнѣшасъмрьтоносьнѣшемь, съмрьтоносьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
съмрьтоносьнѣшсъмрьтоносьнѣе, съмрьтоносьнѣсъмрьтоносьнѣша, съмрьтоносьнѣшсъмрьтоносьнѣшь, съмрьтоносьнѣшъсъмрьтоносьнѣшемъ, съмрьтоносьнѣшемьсъмрьтоносьнѣша, съмрьтоносьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
съмрьтоносьнѣшсъмрьтоносьнѣшхъ, съмрьтоносьнѣшхьсъмрьтоносьнѣшсъмрьтоносьнѣшѹ, съмрьтоносьнѣшюсъмрьтоносьнѣшемасъмрьтоносьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
съмрьтоносьнѣшѧ, съмрьтоносьнѣшѫ, съмрьтоносьнѣшесъмрьтоносьнѣшсъмрьтоносьнѣшѫ, съмрьтоносьнѣшѧ, съмрьтоносьнѣшѹсъмрьтоносьнѣшеѭ, съмрьтоносьнѣшеѫ, съмрьтоносьнѣшеѧ, съмрьтоносьнѣшеюсъмрьтоносьнѣшсъмрьтоносьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
съмрьтоносьнѣшѧ, съмрьтоносьнѣшѫ, съмрьтоносьнѣшесъмрьтоносьнѣшь, съмрьтоносьнѣшъсъмрьтоносьнѣшамъ, съмрьтоносьнѣшамьсъмрьтоносьнѣшѧ, съмрьтоносьнѣше, съмрьтоносьнѣшѫсъмрьтоносьнѣшамсъмрьтоносьнѣшахъ, съмрьтоносьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
съмрьтоносьнѣшсъмрьтоносьнѣшѹ, съмрьтоносьнѣшюсъмрьтоносьнѣшамасъмрьтоносьнѣ, съмрьтоносьнѣшсъмрьтоносьнѣшаго, съмрьтоносьнѣшаего, съмрьтоносьнѣшааго, съмрьтоносьнѣшагосъмрьтоносьнѣшѹмѹ, съмрьтоносьнѣшѹемѹ, съмрьтоносьнѣшѹѹмѹ, съмрьтоносьнѣшѹмѹ, съмрьтоносьнѣшюмѹ, съмрьтоносьнѣшюемѹ, съмрьтоносьнѣшюѹмѹ, съмрьтоносьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
съмрьтоносьнѣсъмрьтоносьнѣшаго, съмрьтоносьнѣшаего, съмрьтоносьнѣшааго, съмрьтоносьнѣшагосъмрьтоносьнѣшмь, съмрьтоносьнѣшмь, съмрьтоносьнѣшмъ, съмрьтоносьнѣшмъсъмрьтоносьнѣшмь, съмрьтоносьнѣшмь, съмрьтоносьнѣшмъ, съмрьтоносьнѣшмъсъмрьтоносьнѣсъмрьтоносьнѣше, съмрьтоносьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
съмрьтоносьнѣшхъ, съмрьтоносьнѣшхъ, съмрьтоносьнѣшхь, съмрьтоносьнѣшхьсъмрьтоносьнѣшмъ, съмрьтоносьнѣшмъ, съмрьтоносьнѣшмьсъмрьтоносьнѣшѧѧ, съмрьтоносьнѣшее, съмрьтоносьнѣшѫѫсъмрьтоносьнѣшм, съмрьтоносьнѣшмсъмрьтоносьнѣшхъ, съмрьтоносьнѣшхъ, съмрьтоносьнѣшхьсъмрьтоносьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
съмрьтоносьнѣшѹю, съмрьтоносьнѣшююсъмрьтоносьнѣшма, съмрьтоносьнѣшмасъмрьтоносьнѣе, съмрьтоносьнѣ, съмрьтоносьнѣшее, съмрьтоносьнѣшесъмрьтоносьнѣшаго, съмрьтоносьнѣшаего, съмрьтоносьнѣшааго, съмрьтоносьнѣшагосъмрьтоносьнѣшѹмѹ, съмрьтоносьнѣшѹемѹ, съмрьтоносьнѣшѹѹмѹ, съмрьтоносьнѣшѹмѹ, съмрьтоносьнѣшюмѹ, съмрьтоносьнѣшюемѹ, съмрьтоносьнѣшюѹмѹ, съмрьтоносьнѣшюмѹсъмрьтоносьнѣе, съмрьтоносьнѣ, съмрьтоносьнѣшее, съмрьтоносьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
съмрьтоносьнѣшаго, съмрьтоносьнѣшаего, съмрьтоносьнѣшааго, съмрьтоносьнѣшагосъмрьтоносьнѣшмь, съмрьтоносьнѣшмь, съмрьтоносьнѣшмъ, съмрьтоносьнѣшмъсъмрьтоносьнѣшмь, съмрьтоносьнѣшмь, съмрьтоносьнѣшмъ, съмрьтоносьнѣшмъсъмрьтоносьнѣе, съмрьтоносьнѣ, съмрьтоносьнѣшее, съмрьтоносьнѣшесъмрьтоносьнѣшаꙗ, съмрьтоносьнѣшаѣ, съмрьтоносьнѣшаѧсъмрьтоносьнѣшхъ, съмрьтоносьнѣшхъ, съмрьтоносьнѣшхь, съмрьтоносьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
съмрьтоносьнѣшмъ, съмрьтоносьнѣшмъ, съмрьтоносьнѣшмьсъмрьтоносьнѣшаꙗ, съмрьтоносьнѣшаѣ, съмрьтоносьнѣшаѧсъмрьтоносьнѣшм, съмрьтоносьнѣшмсъмрьтоносьнѣшхъ, съмрьтоносьнѣшхъ, съмрьтоносьнѣшхьсъмрьтоносьнѣшсъмрьтоносьнѣшѹю, съмрьтоносьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
съмрьтоносьнѣшма, съмрьтоносьнѣшмасъмрьтоносьнѣшꙗ, съмрьтоносьнѣшѣ, съмрьтоносьнѣшаꙗсъмрьтоносьнѣшѧѧ, съмрьтоносьнѣшѧѩ, съмрьтоносьнѣшѫѫ, съмрьтоносьнѣшаѧ, съмрьтоносьнѣшее, съмрьтоносьнѣшеѥсъмрьтоносьнѣшсъмрьтоносьнѣшѫѫ, съмрьтоносьнѣшѫѭ, съмрьтоносьнѣшѧѧ, съмрьтоносьнѣшѧѩ, съмрьтоносьнѣшююсъмрьтоносьнѣшѫѫ, съмрьтоносьнѣшѫѭ, съмрьтоносьнѣшѧѧ, съмрьтоносьнѣшѧѩ, съмрьтоносьнѣшюю, съмрьтоносьнѣшеѭ, съмрьтоносьнѣшеѫ, съмрьтоносьнѣшеѧ, съмрьтоносьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
съмрьтоносьнѣшсъмрьтоносьнѣшꙗ, съмрьтоносьнѣшѣсъмрьтоносьнѣшѧѧ, съмрьтоносьнѣшѧѩ, съмрьтоносьнѣшѫѫ, съмрьтоносьнѣшаѧ, съмрьтоносьнѣшее, съмрьтоносьнѣшеѥсъмрьтоносьнѣшхъ, съмрьтоносьнѣшхъ, съмрьтоносьнѣшхь, съмрьтоносьнѣшхьсъмрьтоносьнѣшмъ, съмрьтоносьнѣшмъ, съмрьтоносьнѣшмь, съмрьтоносьнѣшмьсъмрьтоносьнѣшѧѧ, съмрьтоносьнѣшѧѩ, съмрьтоносьнѣшѫѫ, съмрьтоносьнѣшаѧ, съмрьтоносьнѣшее, съмрьтоносьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
съмрьтоносьнѣшм, съмрьтоносьнѣшмсъмрьтоносьнѣшхъ, съмрьтоносьнѣшхъ, съмрьтоносьнѣшхь, съмрьтоносьнѣшхьсъмрьтоносьнѣшсъмрьтоносьнѣшѹю, съмрьтоносьнѣшююсъмрьтоносьнѣшма, съмрьтоносьнѣшма
съмрьтоносьнъ -ꙑ прил Смъртоносен, който причинява смърт аште т реетъ пото ꙁлъъ  оцьтъ сплъ. рьц мꙋ да мꙑ сьмрьтоносьнъ ꙗдъ ꙁмнъ ꙁблюмъ С 484.10 прстѫп подъ ꙗръмъ вꙑѭ подълагаѧ. на рамѣ вьꙁъмъшѹѹмѹ. съмрьтоносьнꙑ  сьмрьтьнꙑ крьстъ С 533.22— 23 Изч С Калка от гр ϑανατηφόρος сьмрьтоносьнъ Нвб смрътоносен, смертоносен остар ОА ВА смъртоносен ОА ВА ЕтМл БТР АР