Исторически речник
съмотрꙗт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съмотрꙗтсъмотрꙗѭ, съмотрѣѭ, съмотрꙗѫ, съмотрѣѫ, съмотрꙗѧ, съмотрѣѧ, съмотрꙗю, съмотрѣю, съмотрѧю, съмотраѫ, съмотраѧсъмотрꙗш, съмотрꙗеш, съмотрѣш, съмотрѣеш, съмотрѣаш, съмотрѧеш, съмотраешсъмотрꙗтъ, съмотрꙗетъ, съмотрѣтъ, съмотрѣетъ, съмотрѣатъ, съмотрꙗть, съмотрꙗеть, съмотрѣть, съмотрѣеть, съмотрѣать, съмотрꙗт, съмотрꙗет, съмотрѣт, съмотрѣет, съмотрѣат, съмотрѧетъ, съмотрѧеть, съмотрѧет, съмотраетъ, съмотраеть, съмотраетсъмотрꙗмъ, съмотрꙗемъ, съмотрѣмъ, съмотрѣемъ, съмотрѣамъ, съмотрꙗмь, съмотрꙗемь, съмотрѣмь, съмотрѣемь, съмотрѣамь, съмотрꙗм, съмотрꙗем, съмотрѣм, съмотрѣем, съмотрѣам, съмотрꙗмо, съмотрꙗемо, съмотрѣмо, съмотрѣемо, съмотрѣамо, съмотрѧемъ, съмотрѧемь, съмотрѧем, съмотраемъ, съмотраемь, съмотраем, съмотраемосъмотрꙗте, съмотрꙗете, съмотрѣте, съмотрѣете, съмотрѣате, съмотрѧете, съмотраете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съмотрꙗѭтъ, съмотрѣѭтъ, съмотрѣѫтъ, съмотрꙗѫтъ, съмотрѣѧтъ, съмотрꙗѧтъ, съмотрѣютъ, съмотрꙗютъ, съмотрꙗѭть, съмотрѣѭть, съмотрѣѫть, съмотрꙗѫть, съмотрѣѧть, съмотрꙗѧть, съмотрѣють, съмотрꙗють, съмотрꙗѭт, съмотрѣѭт, съмотрѣѫт, съмотрꙗѫт, съмотрѣѧт, съмотрꙗѧт, съмотрѣют, съмотрꙗют, съмотрѧютъ, съмотрѧють, съмотрѧют, съмотраѫтъ, съмотраѧтъ, съмотраѫть, съмотраѧть, съмотраѫт, съмотраѧтсъмотрꙗвѣ, съмотрꙗевѣ, съмотрѣвѣ, съмотрѣевѣ, съмотрѣавѣ, съмотрѧевѣсъмотрꙗта, съмотрꙗета, съмотрѣта, съмотрѣета, съмотрѣата, съмотрѧетасъмотрꙗте, съмотрꙗете, съмотрѣте, съмотрѣете, съмотрѣате, съмотрѧетесъмотрꙗ, съмотрѣ, съмотрѧ, съмотрасъмотрꙗ, съмотрѣ, съмотрѧ, съмотра
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съмотрꙗмъ, съмотрѣмъ, съмотрꙗмь, съмотрѣмь, съмотрꙗм, съмотрѣм, съмотрѧмъ, съмотрѧмь, съмотрѧм, съмотрамъ, съмотрамь, съмотрамсъмотрꙗте, съмотрѣте, съмотрѧте, съмотратесъмотрꙗвѣ, съмотрѣвѣ, съмотрѧвѣ, съмотравѣсъмотрꙗта, съмотрѣта, съмотрѧта, съмотратасъмотрꙗхъ, съмотрѣхъ, съмотрꙗхь, съмотрѣхь, съмотрꙗх, съмотрѣх, съмотрѧхъ, съмотрѧхь, съмотрѧх, съмотрахъ, съмотрахь, съмотрахсъмотрꙗ, съмотрѣ, съмотрѧ, съмотра
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съмотрꙗ, съмотрѣ, съмотрѧ, съмотрасъмотрꙗхомъ, съмотрѣхомъ, съмотрꙗхомь, съмотрѣхомь, съмотрꙗхом, съмотрѣхом, съмотрꙗхмꙑ, съмотрѣхмꙑ, съмотрѧхомъ, съмотрѧхомь, съмотрѧхом, съмотрахомъ, съмотрахомь, съмотрахом, съмотрахмꙑсъмотрꙗсте, съмотрѣсте, съмотрѧсте, съмотрастесъмотрꙗшѧ, съмотрашѧ, съмотрѣшѧ, съмотрꙗшѫ, съмотрашѫ, съмотрѣшѫ, съмотрꙗша, съмотрѣша, съмотрꙗше, съмотраше, съмотрѣше, съмотрꙗхѫ, съмотрѣхѫ, съмотрахѫ, съмотрѧшасъмотрꙗховѣ, съмотрѣховѣ, съмотрѧховѣ, съмотраховѣсъмотрꙗста, съмотрѣста, съмотрѧста, съмотраста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съмотрꙗсте, съмотрѣсте, съмотрѧсте, съмотрастесъмотрꙗахъ, съмотрꙗхъ, съмотрꙗах, съмотраахъ, съмотрахъ, съмотраахь, съмотрахь, съмотрꙗхь, съмотрꙗх, съмотраах, съмотрѧхъ, съмотрѧхь, съмотрѧхсъмотрꙗаше, съмотрꙗше, съмотрааше, съмотраше, съмотрѧшесъмотрꙗаше, съмотрꙗше, съмотрааше, съмотраше, съмотрѧшесъмотрꙗахомъ, съмотрꙗхомъ, съмотраахомъ, съмотрахомъ, съмотрꙗахомь, съмотрꙗхомь, съмотраахомь, съмотрахомь, съмотрꙗахом, съмотрꙗхом, съмотраахом, съмотрахом, съмотрѧхомъ, съмотрѧхомь, съмотрѧхомсъмотрꙗашете, съмотрꙗшете, съмотрꙗасте, съмотрꙗсте, съмотраашете, съмотрашете, съмотраасте, съмотрасте, съмотрѧшете, съмотрѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съмотрꙗахѫ, съмотрꙗхѫ, съмотрꙗахѹ, съмотрꙗхѹ, съмотраахѫ, съмотрахѫ, съмотраахѹ, съмотрахѹ, съмотрѧхѹсъмотрꙗаховѣ, съмотрꙗховѣ, съмотрааховѣ, съмотраховѣ, съмотрѧховѣсъмотрꙗашета, съмотрꙗшета, съмотрꙗаста, съмотрꙗста, съмотрѧшета, съмотрѧста, съмотраашета, съмотрашета, съмотрааста, съмотрастасъмотрꙗашете, съмотрꙗшете, съмотрꙗасте, съмотрꙗсте, съмотрѧшете, съмотрѧсте, съмотраашете, съмотрашете, съмотраасте, съмотрасте
съмотрꙗт -съмотрꙗѭ -съмотрꙗш несв 1. Гледам, наблюдавам відіші ѣко тꙑ болѣꙁнъ і ѣростъ смотрѣеші СП 9.35 їѡсфа тъкнѫ вдѣн ѫтробꙑ.  ꙁнца вьꙁраѧ дѣвѫ ѫтробѫ съмотрѣше. въпрашат хотѣаше С 240.4 блꙁъ нѣкꙿде въ бан҄ грѣмъ. съмотрааше бѫдѫштааго. готовъ прмл҄ꙙ отъ омъ прбѣгаѭштхъ къ н҄емѹ С 92.17 Дебна, следя. смотрѣетъ грѣшьнкъ на праведьнаего. ї щетъ ѹмрътвіт  СП 36.32 2. Прич. сег. деят. като същ. съмотрꙗѩ м ед ὁ βουλόμενος οἰκονομεῖν Този, който извършва, който осъществява не о себѣ бо бъⷭ҇і спсенаѣ мѫка. нъ съмотрѣѭштімъ спсьнѫѭ мѫкѹ К 10b 16 Изч СП К С Гр κατανοέω οἰκονομέω σταϑμίζω ἀποσκοπέω съмотрѣт смотрѣт Нвб сматрям, сматрявам диал ВА НГер ЕтМл БТР АР ДА