Исторически речник
съмотрт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съмотртсъмощрѭ, съмотрѭ, съмотрѧ, съмотрюсъмотршсъмотртъ, съмотрть, съмотртсъмотрмъ, съмотрмь, съмотрм, съмотрмосъмотрте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съмотрѧтъ, съмотрѧть, съмотрѧтсъмотрвѣсъмотртасъмотртесъмотрсъмотр
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съмотрмъ, съмотрмь, съмотрмсъмотртесъмотрвѣсъмотртасъмотрхъ, съмотрхь, съмотрхсъмотр
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съмотрсъмотрхомъ, съмотрхомь, съмотрхом, съмотрхмꙑсъмотрстесъмотршѧ, съмотршѫ, съмотрша, съмотрше, съмотрхѫсъмотрховѣсъмотрста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съмотрстесъмощрꙗахъ, съмощрѣахъ, съмотрѧхъ, съмощрꙗахь, съмощрѣахь, съмотрѧхь, съмощрꙗах, съмощрѣах, съмотрѧхсъмощрꙗаше, съмощрѣаше, съмотрѧшесъмощрꙗаше, съмощрѣаше, съмотрѧшесъмощрꙗахомъ, съмощрѣахомъ, съмотрѧхомъ, съмощрꙗахомь, съмощрѣахомь, съмотрѧхомь, съмощрꙗахом, съмощрѣахом, съмотрѧхомсъмощрꙗашете, съмощрѣашете, съмощрꙗасте, съмощрѣасте, съмотрѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съмощрꙗахѫ, съмощрѣахѫ, съмощрꙗахѹ, съмощрѣахѹ, съмотрѧхѹсъмощрꙗаховѣ, съмощрѣаховѣ, съмотрѧховѣсъмощрꙗашета, съмощрѣашета, съмощрꙗаста, съмощрѣаста, съмотрѧстасъмощрꙗашете, съмощрѣашете, съмощрꙗасте, съмощрѣасте, съмотрѧсте
съмотрт -съмощрѭ -съмотрш несв св 1. Виждам, гледам съмотрте вранъ ѣко не сѣѭтъ н жьнѭтъ М Лк 12.24 З съмотрте крнъ селънꙑхъ. како растѫтъ. не трѹждаѭтъ сѧ н прѧдѫтъ М Мт 6.28 З А обае ома своіма съмотріші. ї въꙁданіе грѣшьнікомъ ѹꙁьріш СП 90.8 дѣѣш нѣстъ вьсевдꙙштꙗ сла божꙗ. съмотрꙙшт вьсе С 366.13 Грижа се за някого. ꙿто ѹбо владꙑка. добрѣ рабе благꙑ рее. се бо стъ благааго же блжьнѹѹмѹ съмотрт С 376.28 2. Наблюдавам, оглеждам раꙁѹмѣхомъ. како древльнѣа твоѣ тварь. трепещетъ тебе влко. съмотрьше бо вънѫ сътворене хъ СЕ 1а 3 съмотрвъ ѹбо цѣсарь мѣсто то.  ѹвѣдѣвъ ꙗко сѣть съмрьтъна стъ. повелѣ вьврѣшт  тѹ С 193. 17 дѣте ѹбо станѣте дьнесь.  да съмотрїмъ добрааго съвъкѹпьенꙗ С 54.13 3. Наблюдавам, преценявам, имам предвид ѫтробꙑ ꙁьрш. а таѩштааго сꙙ вь не не вдш. рѣво съмотрш а не помꙑслш. отъ ѫтробꙑ прѣжде дьньнцꙙ отъ отьца родвъша сꙙ тѹ жвѫшта С 241.16 слабо жена не вѣдѫшт. ꙗко  не пршъдъ хс тѹ бѣ. божьства властѭ. нъ пльтьнꙑмъ пршьствмъ съмотрꙙшт. ѹтелю слѫ С 306.23 съмотрвъ бо стъство тоѧ ꙁемьѧ. ꙗко стѹдень велка стъ вь н҄е ... повелѣ вьсѣхъ обнажьше. на ꙗснѣ посрѣдѣ града съмрьꙁъшемъ сꙙ ѹмрѣт С 89.3 съмотр, съмотрте! Виж, обърни внимание! обрѣте же ѹмꙑшл҄ен. съмотрте же како стъ люто С 89.2 съмотр колко сътвор да бꙑ го обратлъ. да бꙑ го гоноꙁлъ отъ того С 414.6 съмотр. не тъкꙿмо ѹмьръшмъ пр немъ  по н҄емъ. повѣдат сво ловѣколюб. нъ  дръжмꙑмъ отъ ада. прѣжде пршьствꙗ го С 462.1 долѹ съмотрт κατασκοπέω Гледам надолу, заничам хотꙙште же ꙁвѣстьнѣ вдѣт. вьꙁлѣꙁошꙙ на храмнѫ тьмньнѫѭ.  двьрьцам съмоштраахѫ долѹ.  вдѣшꙙ свꙙтаꙗ сѣдꙙшта С 184.8 М З А СП СЕ С Гр κατανοέω καταμανϑάνω σκοπέω ἀποσκοπεύομαι ὁράω ἐπιμετρέομαι περισκέπτομαι ϑεωρέω προσέχω [вар. βλέπω] съмотріті Нвб смотря остар диал ОА ВА БТР ДА