Исторически речник
съмлѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съмлѣтсъмелѭ, съмелѧ, съмелюсъмелешсъмелетъ, съмелеть, съмелетсъмелемъ, съмелемь, съмелем, съмелемосъмелете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съмелѭтъ, съмелѧтъ, съмелютъ, съмелѭт, съмелѧть, съмелють, съмелѧт, съмелютсъмелевѣсъмелетасъмелетесъмелсъмел
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съмелмъ, съмелмь, съмелмсъмелтесъмелвѣсъмелтасъмлѣхъ, съмьлѣхъ, съмлѣхь, съмьлѣхь, съмлѣх, съмьлѣхсъмлѣ, съмьлѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съмлѣ, съмьлѣсъмлѣхомъ, съмьлѣхомъ, съмлѣхомь, съмьлѣхомь, съмлѣхом, съмьлѣхом, съмлѣхмꙑ, съмьлѣхмꙑсъмлѣсте, съмьлѣстесъмлѣшѧ, съмьлѣшѧ, съмлѣшѫ, съмьлѣшѫ, съмлѣша, съмьлѣша, съмлѣше, съмьлѣше, съмлѣхѫ, съмьлѣхѫсъмлѣховѣ, съмьлѣховѣсъмлѣста, съмьлѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съмлѣсте, съмьлѣстесъмелꙗахъ, съмелꙗахь, съмелꙗах, съмелѧхъ, съмелѧхь, съмелѧхсъмелꙗаше, съмелѧшесъмелꙗаше, съмелѧшесъмелꙗахомъ, съмелꙗахомь, съмелꙗахом, съмелѧхомъ, съмелѧхомь, съмелѧхомсъмелꙗашете, съмелꙗасте, съмелѧшете, съмелѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съмелꙗахѫ, съмелꙗахѹ, съмелѧхѹсъмелꙗаховѣ, съмелѧховѣсъмелꙗашета, съмелꙗаста, съмелѧшета, съмелѧстасъмелꙗашете, съмелꙗасте, съмелѧшете, съмелѧсте
съмлѣт -съмелѭ -съмел҄еш св Смеля днъ хлѣбъ сѣѭшт на себѣ. не гоже жрънв съмлѣшꙙ.  рѫцѣ ѹмѣсста  огнь съвръш С 395.30 Изч С Гр λεπτύνω Нвб смеля ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА съмеля диал ДА