Исторически речник
съмрꙗт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съмрꙗтсъмрꙗѭ, съмрѣѭ, съмрꙗѫ, съмрѣѫ, съмрꙗѧ, съмрѣѧ, съмрꙗю, съмрѣю, съмрѧю, съмраѫ, съмраѧсъмрꙗш, съмрꙗеш, съмрѣш, съмрѣеш, съмрѣаш, съмрѧеш, съмраешсъмрꙗтъ, съмрꙗетъ, съмрѣтъ, съмрѣетъ, съмрѣатъ, съмрꙗть, съмрꙗеть, съмрѣть, съмрѣеть, съмрѣать, съмрꙗт, съмрꙗет, съмрѣт, съмрѣет, съмрѣат, съмрѧетъ, съмрѧеть, съмрѧет, съмраетъ, съмраеть, съмраетсъмрꙗмъ, съмрꙗемъ, съмрѣмъ, съмрѣемъ, съмрѣамъ, съмрꙗмь, съмрꙗемь, съмрѣмь, съмрѣемь, съмрѣамь, съмрꙗм, съмрꙗем, съмрѣм, съмрѣем, съмрѣам, съмрꙗмо, съмрꙗемо, съмрѣмо, съмрѣемо, съмрѣамо, съмрѧемъ, съмрѧемь, съмрѧем, съмраемъ, съмраемь, съмраем, съмраемосъмрꙗте, съмрꙗете, съмрѣте, съмрѣете, съмрѣате, съмрѧете, съмраете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съмрꙗѭтъ, съмрѣѭтъ, съмрѣѫтъ, съмрꙗѫтъ, съмрѣѧтъ, съмрꙗѧтъ, съмрѣютъ, съмрꙗютъ, съмрꙗѭть, съмрѣѭть, съмрѣѫть, съмрꙗѫть, съмрѣѧть, съмрꙗѧть, съмрѣють, съмрꙗють, съмрꙗѭт, съмрѣѭт, съмрѣѫт, съмрꙗѫт, съмрѣѧт, съмрꙗѧт, съмрѣют, съмрꙗют, съмрѧютъ, съмрѧють, съмрѧют, съмраѫтъ, съмраѧтъ, съмраѫть, съмраѧть, съмраѫт, съмраѧтсъмрꙗвѣ, съмрꙗевѣ, съмрѣвѣ, съмрѣевѣ, съмрѣавѣ, съмрѧевѣсъмрꙗта, съмрꙗета, съмрѣта, съмрѣета, съмрѣата, съмрѧетасъмрꙗте, съмрꙗете, съмрѣте, съмрѣете, съмрѣате, съмрѧетесъмрꙗ, съмрѣ, съмрѧ, съмрасъмрꙗ, съмрѣ, съмрѧ, съмра
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съмрꙗмъ, съмрѣмъ, съмрꙗмь, съмрѣмь, съмрꙗм, съмрѣм, съмрѧмъ, съмрѧмь, съмрѧм, съмрамъ, съмрамь, съмрамсъмрꙗте, съмрѣте, съмрѧте, съмратесъмрꙗвѣ, съмрѣвѣ, съмрѧвѣ, съмравѣсъмрꙗта, съмрѣта, съмрѧта, съмратасъмрꙗхъ, съмрѣхъ, съмрꙗхь, съмрѣхь, съмрꙗх, съмрѣх, съмрѧхъ, съмрѧхь, съмрѧх, съмрахъ, съмрахь, съмрахсъмрꙗ, съмрѣ, съмрѧ, съмра
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съмрꙗ, съмрѣ, съмрѧ, съмрасъмрꙗхомъ, съмрѣхомъ, съмрꙗхомь, съмрѣхомь, съмрꙗхом, съмрѣхом, съмрꙗхмꙑ, съмрѣхмꙑ, съмрѧхомъ, съмрѧхомь, съмрѧхом, съмрахомъ, съмрахомь, съмрахом, съмрахмꙑсъмрꙗсте, съмрѣсте, съмрѧсте, съмрастесъмрꙗшѧ, съмрашѧ, съмрѣшѧ, съмрꙗшѫ, съмрашѫ, съмрѣшѫ, съмрꙗша, съмрѣша, съмрꙗше, съмраше, съмрѣше, съмрꙗхѫ, съмрѣхѫ, съмрахѫ, съмрѧшасъмрꙗховѣ, съмрѣховѣ, съмрѧховѣ, съмраховѣсъмрꙗста, съмрѣста, съмрѧста, съмраста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съмрꙗсте, съмрѣсте, съмрѧсте, съмрастесъмрꙗахъ, съмрꙗхъ, съмрꙗах, съмраахъ, съмрахъ, съмраахь, съмрахь, съмрꙗхь, съмрꙗх, съмраах, съмрѧхъ, съмрѧхь, съмрѧхсъмрꙗаше, съмрꙗше, съмрааше, съмраше, съмрѧшесъмрꙗаше, съмрꙗше, съмрааше, съмраше, съмрѧшесъмрꙗахомъ, съмрꙗхомъ, съмраахомъ, съмрахомъ, съмрꙗахомь, съмрꙗхомь, съмраахомь, съмрахомь, съмрꙗахом, съмрꙗхом, съмраахом, съмрахом, съмрѧхомъ, съмрѧхомь, съмрѧхомсъмрꙗашете, съмрꙗшете, съмрꙗасте, съмрꙗсте, съмраашете, съмрашете, съмраасте, съмрасте, съмрѧшете, съмрѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съмрꙗахѫ, съмрꙗхѫ, съмрꙗахѹ, съмрꙗхѹ, съмраахѫ, съмрахѫ, съмраахѹ, съмрахѹ, съмрѧхѹсъмрꙗаховѣ, съмрꙗховѣ, съмрааховѣ, съмраховѣ, съмрѧховѣсъмрꙗашета, съмрꙗшета, съмрꙗаста, съмрꙗста, съмрѧшета, съмрѧста, съмраашета, съмрашета, съмрааста, съмрастасъмрꙗашете, съмрꙗшете, съмрꙗасте, съмрꙗсте, съмрѧшете, съмрѧсте, съмраашете, съмрашете, съмраасте, съмрасте
съмрꙗт -съмрꙗѭ -съмрꙗш несв сег деят същ ) съмрꙗѩ м ед a) ὁ εἰρηνοποιός За Исус Христос — помирителят на хората с Бога, изкупителят сего дѣлма тꙙ  сꙑна нарцатъ божꙗ сьмраѭшта С 423.17—18 b) съмрꙗѭште м мн οἱ εἰρηνοποιοί Миротворците блажен съмрѣѭшті. ѣко т снове бжі нарекѫтъ сѧ З Мт 5.9 А, СК. Срв. СЕ85b 14 К9а 33 С423.12 Изч З А СК СЕ К С сьмрат сьмрѣт съмрат съмірѣт Нвб смиря [се], смирявам [се] ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА