Исторически речник
съматрꙗт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съматрꙗтсъматрꙗѭ, съматрѣѭ, съматрꙗѫ, съматрѣѫ, съматрꙗѧ, съматрѣѧ, съматрꙗю, съматрѣю, съматрѧю, съматраѫ, съматраѧсъматрꙗш, съматрꙗеш, съматрѣш, съматрѣеш, съматрѣаш, съматрѧеш, съматраешсъматрꙗтъ, съматрꙗетъ, съматрѣтъ, съматрѣетъ, съматрѣатъ, съматрꙗть, съматрꙗеть, съматрѣть, съматрѣеть, съматрѣать, съматрꙗт, съматрꙗет, съматрѣт, съматрѣет, съматрѣат, съматрѧетъ, съматрѧеть, съматрѧет, съматраетъ, съматраеть, съматраетсъматрꙗмъ, съматрꙗемъ, съматрѣмъ, съматрѣемъ, съматрѣамъ, съматрꙗмь, съматрꙗемь, съматрѣмь, съматрѣемь, съматрѣамь, съматрꙗм, съматрꙗем, съматрѣм, съматрѣем, съматрѣам, съматрꙗмо, съматрꙗемо, съматрѣмо, съматрѣемо, съматрѣамо, съматрѧемъ, съматрѧемь, съматрѧем, съматраемъ, съматраемь, съматраем, съматраемосъматрꙗте, съматрꙗете, съматрѣте, съматрѣете, съматрѣате, съматрѧете, съматраете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съматрꙗѭтъ, съматрѣѭтъ, съматрѣѫтъ, съматрꙗѫтъ, съматрѣѧтъ, съматрꙗѧтъ, съматрѣютъ, съматрꙗютъ, съматрꙗѭть, съматрѣѭть, съматрѣѫть, съматрꙗѫть, съматрѣѧть, съматрꙗѧть, съматрѣють, съматрꙗють, съматрꙗѭт, съматрѣѭт, съматрѣѫт, съматрꙗѫт, съматрѣѧт, съматрꙗѧт, съматрѣют, съматрꙗют, съматрѧютъ, съматрѧють, съматрѧют, съматраѫтъ, съматраѧтъ, съматраѫть, съматраѧть, съматраѫт, съматраѧтсъматрꙗвѣ, съматрꙗевѣ, съматрѣвѣ, съматрѣевѣ, съматрѣавѣ, съматрѧевѣсъматрꙗта, съматрꙗета, съматрѣта, съматрѣета, съматрѣата, съматрѧетасъматрꙗте, съматрꙗете, съматрѣте, съматрѣете, съматрѣате, съматрѧетесъматрꙗ, съматрѣ, съматрѧ, съматрасъматрꙗ, съматрѣ, съматрѧ, съматра
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съматрꙗмъ, съматрѣмъ, съматрꙗмь, съматрѣмь, съматрꙗм, съматрѣм, съматрѧмъ, съматрѧмь, съматрѧм, съматрамъ, съматрамь, съматрамсъматрꙗте, съматрѣте, съматрѧте, съматратесъматрꙗвѣ, съматрѣвѣ, съматрѧвѣ, съматравѣсъматрꙗта, съматрѣта, съматрѧта, съматратасъматрꙗхъ, съматрѣхъ, съматрꙗхь, съматрѣхь, съматрꙗх, съматрѣх, съматрѧхъ, съматрѧхь, съматрѧх, съматрахъ, съматрахь, съматрахсъматрꙗ, съматрѣ, съматрѧ, съматра
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съматрꙗ, съматрѣ, съматрѧ, съматрасъматрꙗхомъ, съматрѣхомъ, съматрꙗхомь, съматрѣхомь, съматрꙗхом, съматрѣхом, съматрꙗхмꙑ, съматрѣхмꙑ, съматрѧхомъ, съматрѧхомь, съматрѧхом, съматрахомъ, съматрахомь, съматрахом, съматрахмꙑсъматрꙗсте, съматрѣсте, съматрѧсте, съматрастесъматрꙗшѧ, съматрашѧ, съматрѣшѧ, съматрꙗшѫ, съматрашѫ, съматрѣшѫ, съматрꙗша, съматрѣша, съматрꙗше, съматраше, съматрѣше, съматрꙗхѫ, съматрѣхѫ, съматрахѫ, съматрѧшасъматрꙗховѣ, съматрѣховѣ, съматрѧховѣ, съматраховѣсъматрꙗста, съматрѣста, съматрѧста, съматраста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съматрꙗсте, съматрѣсте, съматрѧсте, съматрастесъматрꙗахъ, съматрꙗхъ, съматрꙗах, съматраахъ, съматрахъ, съматраахь, съматрахь, съматрꙗхь, съматрꙗх, съматраах, съматрѧхъ, съматрѧхь, съматрѧхсъматрꙗаше, съматрꙗше, съматрааше, съматраше, съматрѧшесъматрꙗаше, съматрꙗше, съматрааше, съматраше, съматрѧшесъматрꙗахомъ, съматрꙗхомъ, съматраахомъ, съматрахомъ, съматрꙗахомь, съматрꙗхомь, съматраахомь, съматрахомь, съматрꙗахом, съматрꙗхом, съматраахом, съматрахом, съматрѧхомъ, съматрѧхомь, съматрѧхомсъматрꙗашете, съматрꙗшете, съматрꙗасте, съматрꙗсте, съматраашете, съматрашете, съматраасте, съматрасте, съматрѧшете, съматрѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съматрꙗахѫ, съматрꙗхѫ, съматрꙗахѹ, съматрꙗхѹ, съматраахѫ, съматрахѫ, съматраахѹ, съматрахѹ, съматрѧхѹсъматрꙗаховѣ, съматрꙗховѣ, съматрааховѣ, съматраховѣ, съматрѧховѣсъматрꙗашета, съматрꙗшета, съматрꙗаста, съматрꙗста, съматрѧшета, съматрѧста, съматраашета, съматрашета, съматрааста, съматрастасъматрꙗашете, съматрꙗшете, съматрꙗасте, съматрꙗсте, съматрѧшете, съматрѧсте, съматраашете, съматрашете, съматраасте, съматрасте
съматрꙗт -съматрꙗѭ -съматрꙗш несв Обмислям, съобразявам настоѩщаа потрѣбъномь. съматрѣѩ. ꙇ бѫдѫщаа ѹдобь строѩ СЕ 64а 20 прѣвъꙁвьрѣвъ ꙗростѭ. съматраꙿше ко б прмꙑшл҄ен ꙁобрѣст. да б длъгѫ  лютѫ мꙿ. сътворлъ съмрьть С 88.29 Изч СЕ С Гр σκοπέω οἰκονομέω съматрѣт Нвб сматрям ’зачитам, вземам под внимание’ остар диал ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв Сматракалев от сматракал ’внимателен наблюдателен човек’ ФИ СтИл,РЛФИ