Исторически речник
сълъгат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
сълъгатсълъжѫ, сълъжѹсълъжешсълъжетъ, сълъжеть, сълъжетсълъжемъ, сълъжемь, сълъжем, сълъжемосълъжете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
сълъжѫтъ, сълъжѹтъ, сълъжѫть, сълъжѹть, сълъжѫт, сълъжѹтсълъжевѣсълъжетасълъжетесълъжсълъж
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
сълъжмъ, сълъжѣмъ, сълъжамъ, сълъжмь, сълъжѣмь, сълъжамь, сълъжм, сълъжѣм, сълъжамсълъжте, сълъжѣте, сълъжатесълъжвѣ, сълъжѣвѣ, сълъжавѣсълъжта, сълъжѣта, сълъжатасълъгахъ, сълъгахь, сълъгахсълъга
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
сълъгасълъгахомъ, сълъгахомь, сълъгахом, сълъгахмꙑсълъгастесълъгашѧ, сълъгашѫ, сълъгаша, сълъгаше, сълъгахѫсълъгаховѣсълъгаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
сълъгастесълъгаахъ, сълъгахъ, сълъгаахь, сълъгахь, сълъгаах, сълъгахсълъгааше, сълъгашесълъгааше, сълъгашесълъгаахомъ, сълъгахомъ, сълъгаахомь, сълъгахомь, сълъгаахом, сълъгахомсълъгаашете, сълъгашете, сълъгаасте, сълъгасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
сълъгаахѫ, сълъгахѫ, сълъгаахѹ, сълъгахѹсълъгааховѣ, сълъгаховѣсълъгаашета, сълъгашета, сълъгааста, сълъгастасълъгаашете, сълъгашете, сълъгаасте, сълъгасте
сълъгат -сълъжѫ -сълъжеш св 1. Излъжа, кажа неистина въꙁлюбішѩ і ѹстꙑ своімі.  ѩꙁꙑкомь своімь солъгашѩ емѹ СП 77.36 рее мѹ павьле. ѹлꙗн сестра твоꙗ обѣшта сꙙ пожрьт богомъ ... паулъ рее. правь сълъга ... не можеш бо нкогоже отътръгнѫт. раꙁвѣ лъжеѭ С 2.9  марꙗ вь себѣ с раꙁмꙑшлꙗше. повѣдѣ л се їѡсфѹ. л пае съкрꙑѭ тано се. еда бѫдетъ сълъгалъ прходвꙑ. пото м гнѣвт ѧꙁꙑкъ старцѹ С 239.25 їѡсфꙿ рее.  сълъгат марꙗ не можааше. како бо н срота можетъ бꙑт н отьца мѣт С 241.11 Измисля, кажа някаква измислица. то како то стъ раꙁѹмѣт ꙗкоже тако хотѣахѫ сълъгат въскръсеню не бꙑвъшѹ. с рѣъ отъ того С 441.25 того дѣлꙗ скорѣ въста. да не рекѫтъ сълъга  ѹкраденъ бꙑстъ С 443.22 Измамя, заблудя. едноѭ клѩсъ сѩ свтмъ моімъ. аште дадѹ солъжѫ. сѣмѩ его въ вѣкꙑ прѣбѫдетъ СП 88.36 2. Излъжа се, заблудя се не сълъгахъ рее ѡ мѫжѹ. ꙗко страннкъ с схъ мѣстъ С 476.2 Излъжа се в надеждите си, не бъда удостоен. днѣмъ тъьѭ не подобьнъ бꙑвъ мѡсеѡв. же (въ) вꙑшьн҄і рѹсалмъ въходъ. ꙗкоже онъ вь н҄жьн. нѣкако сълъганъ бꙑстъ С 277.23 3. Проявя лицемерие, престоря се людье тѹжді іхъже не ꙁнахъ работашѩ мі. въ слѹхъ ѹхѹ ѹслꙑшаше мѩ. снові тѹжді солъгашѩ мі СП 17. 45 рьцѣте бѹ колъ страшьна дѣла твоѣ. въ мъножьстві сілꙑ твоеѩ. сълъжѭтъ тебѣ враѕі твоі СП 65.3 враѕі гі солъгашѩ емѹ. ї бѫдетъ врамѩ іхъ въ вѣкъ СП 80.16 СП С Гр ψεύδομαι πλάσσω διαψεύδομαι солъгат Нвб слъжа ’поизлъжа, кажа малка лъжа’ диал ОА ВА Дюв ЕтМл БТР АР ДА