Исторически речник
сълѹат сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
сълѹат сѧсълѹаѭ, сълѹаѫ, сълѹаѧ, сълѹаюсълѹаш, сълѹаеш, сълѹаашсълѹатъ, сълѹаетъ, сълѹаатъ, сълѹать, сълѹаеть, сълѹаать, сълѹат, сълѹает, сълѹаатсълѹамъ, сълѹаемъ, сълѹаамъ, сълѹамь, сълѹаемь, сълѹаамь, сълѹам, сълѹаем, сълѹаам, сълѹамо, сълѹаемо, сълѹаамосълѹате, сълѹаете, сълѹаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
сълѹаѭтъ, сълѹаѫтъ, сълѹаѧтъ, сълѹаютъ, сълѹаѭть, сълѹаѫть, сълѹаѧть, сълѹають, сълѹаѭт, сълѹаѫт, сълѹаѧт, сълѹаютсълѹавѣ, сълѹаевѣ, сълѹаавѣсълѹата, сълѹаета, сълѹаатасълѹате, сълѹаете, сълѹаатесълѹасълѹа
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
сълѹамъ, сълѹамь, сълѹамсълѹатесълѹавѣсълѹатасълѹахъ, сълѹахь, сълѹахсълѹа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
сълѹасълѹахомъ, сълѹахомь, сълѹахом, сълѹахмꙑсълѹастесълѹашѧ, сълѹашѫ, сълѹаша, сълѹаше, сълѹахѫсълѹаховѣсълѹаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
сълѹастесълѹаахъ, сълѹахъ, сълѹаахь, сълѹахь, сълѹаах, сълѹахсълѹааше, сълѹашесълѹааше, сълѹашесълѹаахомъ, сълѹахомъ, сълѹаахомь, сълѹахомь, сълѹаахом, сълѹахомсълѹаашете, сълѹашете, сълѹаасте, сълѹасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
сълѹаахѫ, сълѹахѫ, сълѹаахѹ, сълѹахѹсълѹааховѣ, сълѹаховѣсълѹаашета, сълѹашета, сълѹааста, сълѹастасълѹаашете, сълѹашете, сълѹаасте, сълѹасте
сълѹат сѧ -сълѹаѭ сѧ -сълѹаш сѧ несв 1. Само 3 л. Случва се, става, бива аште л да сълѹааше сꙙ нѣ ѹ кого ѹмѹдт мѹ. то ꙁъхождааше ноштѭ.  вратомъ градънꙑмъ ꙁатвореномъ сѫштемъ. стоꙗше  молтвѫ творѣаше къ богѹ С 206.7 аште же сꙙ сълѹааше къгда дѫштѹ мѹ въ градꙑ съ въꙁъвавъшмъ го въ домꙑ своѧ благословьнꙗ рад т аште прошааше кто отъ нштхъ нѣьсо дат себѣ. то аште сꙙ сълѹааше не мѣт мѹ ньсоже дат мѹ. то котꙑгѫ сьвлѣкъ съ себе дадѣаше нштѹѹмѹ С 207.8, 12—13 2. Намирам се, попадам някъде случайно ꙁвѣрꙿ же ѹстрьмьꙗше сꙙ къ манастꙑрѹ. да съконьатъ повелѣно. сълѹаѭшт же сꙙ на пѫт. вдꙙште ꙁдалеа ... мнꙙште на ꙁѣден мъ прѣдълежат С 558.17 ꙗкоже н пастѹха ꙁнат н їного нкогоже мловат. нъ вьсꙙ сълѹаѭштꙙѧ сꙙ гѹбт ... нападаѧ на сьрѣтаѭштꙙѧ го С 565.17 3. Произлизам, произхождам вѣровааше бо. ꙗко вьсꙙ страст.  всꙙ ꙗꙁвꙑ тѣлесьнꙑѧ. отъ сотонꙑ сълѹаѭтъ сꙙ С 556.10 Изч С Гр συμβαίνω γίγνομαι Нвб случвам се ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА случавам се диал ДА