Исторически речник
сълагат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
сълагатсълагаѭ, сълагаѫ, сълагаѧ, сълагаюсълагаш, сълагаеш, сълагаашсълагатъ, сълагаетъ, сълагаатъ, сълагать, сълагаеть, сълагаать, сълагат, сълагает, сълагаатсълагамъ, сълагаемъ, сълагаамъ, сълагамь, сълагаемь, сълагаамь, сълагам, сълагаем, сълагаам, сълагамо, сълагаемо, сълагаамосълагате, сълагаете, сълагаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
сълагаѭтъ, сълагаѫтъ, сълагаѧтъ, сълагаютъ, сълагаѭть, сълагаѫть, сълагаѧть, сълагають, сълагаѭт, сълагаѫт, сълагаѧт, сълагаютсълагавѣ, сълагаевѣ, сълагаавѣсълагата, сълагаета, сълагаатасълагате, сълагаете, сълагаатесълагасълага
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
сълагамъ, сълагамь, сълагамсълагатесълагавѣсълагатасълагахъ, сълагахь, сълагахсълага
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
сълагасълагахомъ, сълагахомь, сълагахом, сълагахмꙑсълагастесълагашѧ, сълагашѫ, сълагаша, сълагаше, сълагахѫсълагаховѣсълагаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
сълагастесълагаахъ, сълагахъ, сълагаахь, сълагахь, сълагаах, сълагахсълагааше, сълагашесълагааше, сълагашесълагаахомъ, сълагахомъ, сълагаахомь, сълагахомь, сълагаахом, сълагахомсълагаашете, сълагашете, сълагаасте, сълагасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
сълагаахѫ, сълагахѫ, сълагаахѹ, сълагахѹсълагааховѣ, сълагаховѣсълагаашета, сълагашета, сълагааста, сълагастасълагаашете, сълагашете, сълагаасте, сълагасте
сълагат -сълагаѭ -сълагаш несв Слагам, нагласявам [заедно], съединявам воле  ѹста сътскаш. отвръꙁъшѹѹмꙋ ѹста гѫгънвѹѹмѹ. воле же  рѫцѣ сълагаш простеръшѹѹмѹ съхъш рѫцѣ С 456.28 сълагат въ срьдьц συμβάλλω ἐν τῇ καρδίᾳ Възприемам, приемам; слагам на сърце марѣ же съблюдааше вьсѧ глꙑ сѩ сълагаѭшт въ срдц своемь М Лк 2.19 Изч М З СК Б С Гр περιστέλλω Нвб слагам ОА ВА НТ НГер ЕтМл БТР АР ДА