Исторически речник
съкѹпт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съкѹптсъкѹплѭ, съкѹплѧ, съкѹпѧ, съкѹпьѭ, съкѹплюсъкѹпшсъкѹптъ, съкѹпть, съкѹптсъкѹпмъ, съкѹпмь, съкѹпм, съкѹпмосъкѹпте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съкѹпѧтъ, съкѹпѧть, съкѹпѧтсъкѹпвѣсъкѹптасъкѹптесъкѹпсъкѹп
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съкѹпмъ, съкѹпмь, съкѹпмсъкѹптесъкѹпвѣсъкѹптасъкѹпхъ, съкѹпхь, съкѹпхсъкѹп
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съкѹпсъкѹпхомъ, съкѹпхомь, съкѹпхом, съкѹпхмꙑсъкѹпстесъкѹпшѧ, съкѹпшѫ, съкѹпша, съкѹпше, съкѹпхѫсъкѹпховѣсъкѹпста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съкѹпсте*съкѹплꙗахъ*съкѹплꙗаше*съкѹплꙗаше*съкѹплꙗахомъ*съкѹплꙗашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*съкѹплꙗахѫ*съкѹплꙗаховѣ*съкѹплꙗашета*съкѹплꙗашете
съкѹпт -съкѹплѭ -съкѹпш св 1. Приготвя, произведа да муромъ же стъ раꙁль вонꙗм ѹстроно.  хꙑтростѭ съкѹпьно. трьмь сътомъ сьцѣн днаремъ С 425.23 2. Придобия, набавя, получа дѣте ѹбо станѣте дьнесь.  да съмотрїмъ добрааго съвъкѹпьенꙗ. ѧже он съкѹпшꙙ С 54.14 3. Прен. Направя, превърна в нещо да бѫдетъ съсѫдъ ꙁбъранъ. снъ  наслѣдьнкъ. твоемѹ црсѹ ... мѫдрость. правъда. стꙑн. ꙇꙁбавлене. съкѹп ꙇ оръганъ съвръшенъ СЕ 94а 18 4. Прич. мин. страд. като прил. съкѹпл҄енъ σύμμικτος Общ, който се разпространява навсякъде  платъ н глаголат н слꙑшат можааше. съкѹпьнааго рад мꙙтежа.  ѫсобца мъшлꙗаше бꙑт С 434.3 Изч СЕ С Гр μυρεψέω πορίζομαι [вар. διανύω] κατασκευάζω Нвб Срв скупя [се], скупча [се] ’събера на едно място, на куп’ диал ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА