Исторически речник
съкрꙑт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съкрꙑтсъкрꙑѭ, съкрꙑѫ, съкрꙑѧ, съкрꙑюсъкрꙑш, съкрꙑешсъкрꙑтъ, съкрꙑетъ, съкрꙑть, съкрꙑеть, съкрꙑт, съкрꙑетсъкрꙑмъ, съкрꙑемъ, съкрꙑмь, съкрꙑемь, съкрꙑм, съкрꙑем, съкрꙑмо, съкрꙑемосъкрꙑте, съкрꙑете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съкрꙑѭтъ, съкрꙑѫтъ, съкрꙑѧтъ, съкрꙑютъ, съкрꙑѭть, съкрꙑѫть, съкрꙑѧть, съкрꙑють, съкрꙑѭт, съкрꙑѫт, съкрꙑѧт, съкрꙑютсъкрꙑвѣ, съкрꙑевѣсъкрꙑта, съкрꙑетасъкрꙑте, съкрꙑетасъкрꙑ, съкрꙑ, съкръсъкрꙑ, съкрꙑ, съкръ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съкрꙑмъ, съкрꙑꙗмъ, съкрꙑамъ, съкрꙑѣмъ, съкрꙑмь, съкрꙑꙗмь, съкрꙑѣмь, съкрꙑм, съкрꙑꙗм, съкрꙑѣмсъкрꙑте, съкрꙑꙗте, съкрꙑате, съкрꙑѣтесъкрꙑвѣ, съкрꙑꙗвѣ, съкрꙑавѣ, съкрꙑѣвѣсъкрꙑта, съкрꙑꙗта, съкрꙑѣта, съкрꙑатесъкрꙑхъ, съкрꙑхь, съкрꙑхсъкрꙑ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съкрꙑсъкрꙑхомъ, съкрꙑхомь, съкрꙑхом, съкрꙑхмꙑсъкрꙑстесъкрꙑшѧ, съкрꙑшѫ, съкрꙑша, съкрꙑше, съкрꙑхѫсъкрꙑховѣсъкрꙑста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съкрꙑсте, съкрꙑстасъкрꙑꙗахъ, съкрꙑꙗхъ, съкрꙑаахъ, съкрꙑахъ, съкрꙑꙗахь, съкрꙑꙗхь, съкрꙑаахь, съкрꙑахь, съкрꙑꙗах, съкрꙑꙗх, съкрꙑаах, съкрꙑах, съкрꙑѧхъ, съкрꙑѧхь, съкрꙑѧхсъкрꙑꙗаше, съкрꙑꙗше, съкрꙑааше, съкрꙑаше, съкрꙑѧшесъкрꙑꙗаше, съкрꙑꙗше, съкрꙑааше, съкрꙑаше, съкрꙑѧшесъкрꙑꙗахомъ, съкрꙑꙗхомъ, съкрꙑаахомъ, съкрꙑахомъ, съкрꙑꙗахомь, съкрꙑꙗхомь, съкрꙑаахомь, съкрꙑахомь, съкрꙑꙗахом, съкрꙑꙗхом, съкрꙑаахом, съкрꙑахом, съкрꙑѧхомъ, съкрꙑѧхомь, съкрꙑѧхомсъкрꙑꙗашете, съкрꙑꙗшете, съкрꙑаашете, съкрꙑашете, съкрꙑꙗасте, съкрꙑꙗсте, съкрꙑаасте, съкрꙑасте, съкрꙑѧшете, съкрꙑѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съкрꙑꙗахѫ, съкрꙑꙗхѫ, съкрꙑꙗахѹ, съкрꙑꙗхѹ, съкрꙑаахѫ, съкрꙑахѫ, съкрꙑаахѹ, съкрꙑахѹ, съкрꙑѧхѹсъкрꙑꙗаховѣ, съкрꙑꙗховѣ, съкрꙑааховѣ, съкрꙑаховѣ, съкрꙑѧховѣсъкрꙑꙗашета, съкрꙑꙗшета, съкрꙑаашета, съкрꙑашета, съкрꙑꙗаста, съкрꙑꙗста, съкрꙑааста, съкрꙑаста, съкрꙑѧшета, съкрꙑѧстасъкрꙑꙗашете, съкрꙑꙗшете, съкрꙑаашете, съкрꙑашете, съкрꙑꙗасте, съкрꙑꙗсте, съкрꙑаасте, съкрꙑасте, съкрꙑѧшете, съкрꙑѧсте
съкрꙑт -съкрꙑѭ -съкрꙑш св 1. Скрия, сложа на затулено място подобъно естъ цсрстве небское квасѹ. ꙇже въꙁемъш жена съкрꙑ въ мѫцѣ тр сатъ доньдеже вьскꙑсѣ вьсѣ М Мт 13.33 З пакꙑ подобъно естъ цсрстве нбское. съкровщю съкръвенѹ. (на) на селѣ. еже обрѣтъ лвкъ съкрꙑ М Мт 13.44 З ѹбоѣвъ сѧ шедъ съкрꙑхъ талантъ тво вь ꙁем М Мт 25.25 З, А, СК. Срв. С369.24 С377.5 ѹгльбѫ ѩꙁꙑці въ пагѹбѣ ѭже створішѩ. вь сѣті сеі ѭже съкрꙑшѩ увѩꙁе нога іхъ СП 9.16 да прідетъ емѹ сѣть еѩже не сьвѣсть.  лесть ѭже съкрꙑ обьметъ і СП 34.8 два потаена ѹенка. съкріт [!] іса. въ гробѣ. грѧдете К 14b 39 Срв. С453.26 Скрия, съхраня, запазя. колъ мъного множьство благості твоеѩ гі. ѭже съкꙑ (погр. вм. съкрꙑ, Север., с. 37, бел. под линия) боѩштмъ сѩ тебе СП 30.20 въ срці моемь съкрꙑхъ словеса твоѣ. да не съгрѣшѫ тебѣ СП 118.11 съкръвенаꙗ ср мн [τὰ] κεκρυμμένα Съкровищница гі отъ малъ от ꙁемⷧѩ. раꙁдѣлі ѩ въ жівотѣ іхъ.  сокръвенꙑхъ твоіхъ сплъні сѩ ѫтроба іхъ СП 16.14 2. Скрия, прикрия, не направя нещо явно правъдꙑ твоеѩ не съкрꙑхъ въ срдц моемъ СП 39.11 не съкрꙑ отъ мене ꙁаповѣдеї твоїхъ СП 118.19  марꙗ вь себѣ с раꙁмꙑшлꙗше. повѣдѣ л се їѡсфѹ л пае съкрꙑѭ тано се С 239.24 отье їѡане. тꙑ ѹбо же на тебѣ дарь съкрꙑ отъ мене. господь же мо обав С 287.29 не съкрꙑ блаженъ петръ цѣлъбꙑ покаанꙗ С 362.12 a) Като прил. съкръвенъ a) ἀποκεκρυμμένος, κρυπτός Скрит, укрит тана съкръвенаꙗ отъ вѣкъ.  нꙑн҄ѣ облмаꙗ насъ рад С 143.13 прд ѹбо рее ѡ агг҄еле. слѹга бѫд страшьнѹѹмѹ танѹ. съкръвенѹ послѹж ѹдес С 247. 12 b) b) Като същ. съкръвенаꙗ ср мн [τὰ] κεκρυμμένα Скрити неща, тайни отвръꙁѫ въ пртъахъ ѹста моѣ. отъкрꙑѭ съкръвенаа. отъ съложенѣ вьсего мра М Мт 13.35 З 3. Укрия някого, дам тайно убежище някому ѣко съкрꙑ мѩ въ кров своемь. вь денъ ꙁъла моего покрꙑ мѩ въ таінѣ крова своего СП 26.5 4. Премълча, не споделя с никого ꙗже т дастъ благодать бжꙗ не съкрꙑ С 553.25 даудъ пророкъ подъ псанмъ съкрꙑ раꙁѹмъ С 327.4 Прикрия в себе си. не бѫд ... нікътоже ѣда ꙇмꙑ. вь сръдьці съкръвена. не ꙇно въ ѹстѣхъ носѧ. ꙇно же въ ѹмѣ К 8а 10 М З А СК СП К С Гр κρύπτω ἀποκρύπτω ἐγκρύπτω κατακρύπτω καλύπτω сокрꙑт съкріт Нвб скрия [се], скривам [се] ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА