Исторически речник
съкрѹшт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съкрѹшт сѧсъкрѹшѫ, съкрѹшѹсъкрѹшшсъкрѹштъ, съкрѹшть, съкрѹштсъкрѹшмъ, съкрѹшмь, съкрѹшм, съкрѹшмосъкрѹште
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съкрѹшѧтъ, съкрѹшѧть, съкрѹшѧтсъкрѹшвѣсъкрѹштасъкрѹштесъкрѹшсъкрѹш
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съкрѹшмъ, съкрѹшмь, съкрѹшмсъкрѹштесъкрѹшвѣсъкрѹштасъкрѹшхъ, съкрѹшхь, съкрѹшхсъкрѹш
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съкрѹшсъкрѹшхомъ, съкрѹшхомь, съкрѹшхом, съкрѹшхмꙑсъкрѹшстесъкрѹшшѧ, съкрѹшшѫ, съкрѹшша, съкрѹшше, съкрѹшхѫсъкрѹшховѣсъкрѹшста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съкрѹшстесъкрѹшаахъ, съкрѹшахъ, съкрѹшаахь, съкрѹшахь, съкрѹшаах, съкрѹшахсъкрѹшааше, съкрѹшашесъкрѹшааше, съкрѹшашесъкрѹшаахомъ, съкрѹшахомъ, съкрѹшаахомь, съкрѹшахомь, съкрѹшаахом, съкрѹшахомсъкрѹшаашете, съкрѹшашете, съкрѹшаасте, съкрѹшасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съкрѹшаахѫ, съкрѹшахѫ, съкрѹшаахѹ, съкрѹшахѹсъкрѹшааховѣ, съкрѹшаховѣсъкрѹшаашета, съкрѹшашета, съкрѹшааста, съкрѹшастасъкрѹшаашете, съкрѹшашете, съкрѹшаасте, съкрѹшасте
съкрѹшт сѧ -съкрѹшѫ сѧ -съкрѹшш сѧ св 1. Строша се, счупя се ꙇ падъ на камене семъ съкрѹштъ сѧ. а на немъже падетъ сътъретъ і М Мт 21.44 ЗI бꙑшѧ бо с да събѫдѫтъ (сѧ) кънгꙑ. кость не съкрѹ(ш)тъ сѧ го М Йо 19.36 З, А. Срв. СП33.21 въкѹпѣ желѣꙁꙿнаꙗ ѫжа  верѣѧ съкрѹшшꙙ сꙙ. въкѹпѣ ꙁатвор отъпадошꙙ С 466.3 Образно. потъкѫ сѧ въ акрогоне. і камень хъ. ꙇ сам съкрѹшішѧ сѧ К 12b 21 Срв. С448. 18 2. Разкъсам се, скъсам се дша наша ѣко пьтца іꙁбавтъ сѩ отъ сѣт ловѩштіхъ. сѣть съкрѹш сѩ ї мꙑ ꙁбавлен бꙑхомъ СП 123.7 Срв. С80.5—6  протꙙгъше по дрѣвесемъ првꙙжате  твръдо. да протꙙжемъ дрѣвесꙑ съкрѹштъ сꙙ С 159. 2 3. Прен. Съкруша се, измъча се  того рад вдꙙ сотона болтъ съкрѹшвъ сꙙ С 11.28—29 отъшъдꙑ же братъ пѫтьмъ ꙁаблѫдвъ  ꙁѣло сꙙ съкрѹшвъ С 291.13 М З А К СП С Гр συνϑλάομαι συντρίβομαι συγκλάομαι κατακλάομαι съкрѹшіт сѧ Вж. при съкрѹшт Нвб