Исторически речник
съкровще  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
съкровщесъкровщасъкровщѹ, съкровщюсъкровщемь, съкровщемъсъкровщсъкровща
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
съкровщь, съкровщъсъкровщемъ, съкровщемьсъкровщсъкровщхъ, съкровщхьсъкровщсъкровщѹ, съкровщю
NnDu
съкровщема
съкровще ср 1. Скривалище, място за укриване на нещо или някого съмотрте вранъ ѣко не сѣѭтъ н жьнѭтъ. ꙇмьже нѣстъ съкровшта. н хранлшта.  бъ птѣатъ ѭ М Лк 12.24 З аще же рекѫтъ вамъ. се въ пѹстꙑн естъ. не ꙁдѣте. се въ съкровштхъ не мѣте вѣрꙑ М Мт 24.26 въскꙑпѣ ꙁемлѣ іхъ жабам. въ съкровіщіхъ црь іхъ СП 104.30 събіраѩі ѣко вь мѣхъ водꙑ моръск(.)ꙑѩ. полагаѩ во съкровіштхъ беꙁьнꙑ (!) СП 32.7  ов тьмнцꙙ отъ самѣхъ основан раскопаваахѫ. ов же протвънꙑѧ слꙑ гонꙗахѫ. отъ вьнѣштьнхꙿ съкровштъ. вь вьнѫтрьнхъ бѣжꙙште С 467.18 Образно. въꙁносѩ облакꙑ отъ послѣдьнїхъ ꙁемлѩ. млънѩ въ дождь створ. їꙁводѩ вѣтръї отъ съкровшть свохъ СП 134.7 Тайно, потайно място. ѡбѩсѩ мѩ ѣко левъ готовъ на ловъ.  ѣко скѹменъ обітаѩ во съкровіштіхъ СП 16.12 2. Съкровищница; място, където се пази съкровище сего рад вьсѣкъ кънжънкъ наѹь сѧ цсрствю нбскѹмѹ. подобенъ естъ лвкѹ домовтѹ. ꙇже ꙁностъ отъ съкровща своего нова  ветъхаа М Мт 13.52 З А СК  въшедъше въ храмінѫ. дѣшѧ отроѩ съ маріеѭ. мтрѭ его.  падъше поклонішѧ сѧ емѹ.  отвръꙁьше съкровіща своѣ А Мт 2.11 СК прм ꙇ се прнесене отъ раба твоего сего. вь вѣьнꙑхъ твохъ съкровщхъ. съподоб положт СЕ 13b 13 трепеꙁа ѹготова сꙙ. брашна готова. вѣн кров  жлшта. съкровшта благꙑхъ отвръꙁошꙙ сꙙ С 470.27 Образно. добрꙑ лвкъ отъ добраго съкровшта ꙁностъ добраѣ ꙇ ꙁълꙑ лвкъ отъ ꙁълааго съкровшта ꙁностъ ꙁълаа М Мт 12.35 З А 3. Съкровище, имане пакꙑ подобъно естъ цсрстве нбское. съкровщю съкръвенѹ. [на] на селѣ. еже обрѣтъ лвкъ съкрꙑ М Мт 13.44 З не съкрꙑвате себѣ съкровшта на ꙁем. ꙇдеже ръвъ  тьлѣ тьлтъ. ꙇдеже тате подъкопаваѭтъ  крадѫтъ М Мт 6.19 З А СК ні съкровште раскопаваемъ ѣко обрѣтаетъ сѧ К 1b 18 Прен.Духовно богатство, духовни ценности. съкрꙑвате же себѣ съкровшта нбсе. ꙇдеже н ръвь н тьлѣ тьлтъ. деже тате не подъкопаваѭтъ. н крадѫтъ М Мт 6.20 З А СК ꙇже словомь маломь. небса отвръꙁе. ꙇ дꙇвъноѭ пѣсньѭ. дівъно съкровіште обрѣтъ К 11b 24 оста же о себѣ днъ растꙑ. вь вьсемъ трьпѣнї  трѹдѣ. дано мѹ съкровште отъ благодѣт дѹховьнꙑѧ. до врѣмене ꙗвьенꙗ мѹ съхран҄ь С 26.11 блаженкъ ѹбо сава того прмъ. прѣда  стротелю манастꙑръскѹѹмѹ акꙑ нѣкого отъ новопрстѫпвъшхъ повелѣват мѹ да слѹжтъ. не вѣдѫштемъ вь н҄емь съкровшта добрѹ С 283.16 акꙑ  съкровште стьство дрьжтъ слово С 509.14 М З А СК Е СП СЕ К С Гр ϑησαυρός κατάδυσις ταμιεῖον ταμεῖον [τὸ] ἀπόκρυφον съкровште съкровіще съкровіште Нвб съкровище ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР съкровище ’зимните скривалища на змиите’ диал ДА