Исторически речник
съкратт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съкраттсъкращѫ, съкращѹсъкратшсъкраттъ, съкратть, съкраттсъкратмъ, съкратмь, съкратм, съкратмосъкратте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съкратѧтъ, съкратѧть, съкратѧтсъкратвѣсъкраттасъкраттесъкратсъкрат
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съкратмъ, съкратмь, съкратмсъкраттесъкратвѣсъкраттасъкратхъ, съкратхь, съкратхсъкрат
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съкратсъкратхомъ, съкратхомь, съкратхом, съкратхмꙑсъкратстесъкратшѧ, съкратшѫ, съкратша, съкратше, съкратхѫсъкратховѣсъкратста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съкратстесъкращаахъ, съкращахъ, съкращаахь, съкращахь, съкращаах, съкращахсъкращааше, съкращашесъкращааше, съкращашесъкращаахомъ, съкращахомъ, съкращаахомь, съкращахомь, съкращаахом, съкращахомсъкращаашете, съкращашете, съкращаасте, съкращасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съкращаахѫ, съкращахѫ, съкращаахѹ, съкращахѹсъкращааховѣ, съкращаховѣсъкращаашета, съкращашета, съкращааста, съкращастасъкращаашете, съкращашете, съкращаасте, съкращасте
съкратт -съкращѫ -съкратш св Съкратя, направя по–кратко нъ да съкратвъ слово рекѫ. де вь ванѭ. сьрѣтоста  сестрѣ лаꙁаровѣ С 315.4 Изч С Гр ἐπιτέμνω [вар. ἀποτέμνω] Нвб съкратя ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР скрата диал ДА