Исторически речник
съкаꙁат [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съкаꙁатсъкажѫ, съкаꙁаѭ, съкаꙁаѫ, съкаꙁаѧ, съкажѹ, съкаꙁаюсъкажеш, съкаꙁаш, съкаꙁаеш, съкаꙁаатъсъкажетъ, съкаꙁатъ, съкаꙁаетъ, съкаꙁаатъ, съкажеть, съкаꙁать, съкаꙁаеть, съкаꙁаать, съкажет, съкаꙁат, съкаꙁает, съкаꙁаатсъкажемъ, съкаꙁамъ, съкаꙁаемъ, съкаꙁаамъ, съкажемь, съкаꙁамь, съкаꙁаемь, съкаꙁаамь, съкажем, съкаꙁам, съкаꙁаем, съкаꙁаам, съкажемо, съкаꙁамо, съкаꙁаемо, съкаꙁаамосъкажете, съкаꙁате, съкаꙁаете, съкаꙁаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съкажѫтъ, съкаꙁаѭтъ, съкаꙁаѫтъ, съкаꙁаѧтъ, съкажѹтъ, съкаꙁаютъ, съкажѫть, съкаꙁаѭть, съкаꙁаѫть, съкаꙁаѧть, съкажѹть, съкаꙁають, съкажѫт, съкаꙁаѭт, съкаꙁаѫт, съкаꙁаѧт, съкажѹт, съкаꙁаютсъкажевѣ, съкаꙁавѣ, съкаꙁаевѣ, съкаꙁаавѣсъкажета, съкаꙁата, съкаꙁаета, съкаꙁаатасъкажете, съкаꙁате, съкаꙁаете, съкаꙁаатесъкаж, съкаꙁасъкаж, съкаꙁа
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съкажмъ, съкаꙁамъ, съкажѣмъ, съкажамъ, съкажмь, съкаꙁамь, съкажѣмь, съкажамь, съкажм, съкаꙁам, съкажѣм, съкажамсъкажте, съкаꙁате, съкажѣте, съкажатесъкажвѣ, съкаꙁавѣ, съкажѣвѣ, съкажавѣсъкажта, съкаꙁата, съкажѣта, съкажатасъкаꙁахъ, съкаꙁахь, съкаꙁахсъкаꙁа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съкаꙁасъкаꙁахомъ, съкаꙁахомь, съкаꙁахом, съкаꙁахмꙑсъкаꙁастесъкаꙁашѧ, съкаꙁашѫ, съкаꙁаша, съкаꙁаше, съкаꙁахѫсъкаꙁаховѣсъкаꙁаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съкаꙁастесъкаꙁаахъ, съкаꙁахъ, съкаꙁаахь, съкаꙁахь, съкаꙁаах, съкаꙁахсъкаꙁааше, съкаꙁашесъкаꙁааше, съкаꙁашесъкаꙁаахомъ, съкаꙁахомъ, съкаꙁаахомь, съкаꙁахомь, съкаꙁаахом, съкаꙁахомсъкаꙁаашете, съкаꙁашете, съкаꙁаасте, съкаꙁасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съкаꙁаахѫ, съкаꙁахѫ, съкаꙁаахѹ, съкаꙁахѹсъкаꙁааховѣ, съкаꙁаховѣсъкаꙁаашета, съкаꙁашета, съкаꙁааста, съкаꙁастасъкаꙁаашете, съкаꙁашете, съкаꙁаасте, съкаꙁасте
съкаꙁат -съкаꙁаѭ -съкаꙁаш несв 1. Разказвам, предавам с думи ї въꙁдвіже съвѣдѣніе въ іѣковѣ.  ꙁаконъ положі въ їлі. елко ꙁаповѣдѣ оцемъ нашімъ. съкаꙁаті ѣ сномъ своімъ СП 77.5 ібо свѣтльнікомь сѫштемъ. ꙇ свѣштамъ толкамъ. се бо съкаꙁаѩ еванћлістъ рее. ѣко свѣтільнікꙑ свѣштѧ ношахѫ. ꙇ тако его обрѣтаахѫ сѧтъ К 5а 7 се же  рее л пртьеѭ съкаꙁаѧ.  вьсꙑнꙗѧ ѭ л покаꙁаѧ. ꙗко аште  ловѣколюбьц бѫдемъ по съмрьт С 374.2 Глася, имам следното съдържание. ꙇбо отъ праведънꙑхъ дѣані ꙁаінаемъ блаженое жтье. да відімъ съ страхомь. ъто семѹ стьлѣнье. бжі ꙁаконъ съкаꙁаетъ К 1b 26 2. Разкривам, съобщавам отъ толѣ наѧтъ съ. съкаꙁат ѹенкомъ свомъ. ѣко подобаатъ емѹ т вмⷧ҇ъ. ꙇ мъного пострадат отъ старецъ. ꙇ архере. ꙇ кънжънкъ. ꙇ ѹбьенѹ бꙑт.  трет дьнь въстат М Мт 16.21 ЗI да сто съблюдеш срце. отъ сквръненъ помꙑшлене ... на негоже оца обѣтованѣ твоѣ въꙁлагаеш. пръвое  последьнее сповѣдане. танꙑ срцю. ѣкоже бжіѧ повѣст съкаꙁаѭтъ СЕ 92а 11 3. Обяснявам, разяснявам бес пртъѧ же не глаше мъ. еднъ же съкаꙁаше ѹенкомъ своꙇмъ вьсѣ М Мк 4.34 З браⷮ скаꙁаѫ вамъ евнгле Е 35а 6 Тълкувам текст. ꙇ наенъ отъ мосѣа  отъ вьсѣхъ пророкъ съкаꙁаше ма кънгъ. ѣже бѣахѫ о немь М Лк 24.27 З, А, О. Срв. С478.3 рѣсте къ себѣ. не срдце л наю горꙙ бѣ въ наю. егда глааше къ нама на пѫт. ꙇ ѣко съкаꙁаше нама кънгꙑ М Лк 24.32А Показвам, посочвам. съкаꙁаѭ же вамъ кого сѧ ѹботе. ѹботе сѧ мѫщааго власть по ѹбьен вьврѣшт въ ћеонѫ. е глѭ вамъ. того ѹботе сѧ М Лк 12.5 З А Б 4. Поучавам, наставлявам етворꙑ бо сѫтъ вьсꙙ. о томь раꙁль намъ съкаꙁаѭштꙙ. рекѫ же о поспѣшені млостьнѣѣмь С 370.13 же съкаꙁатъ сѧ ὃ ἑρμηνεύεται Което е тълкувано, превеждано; тоест, сиреч тꙑ нарееш сѧ кфа. еже съкаꙁаатъ сѧ петръ М Йо 1.43 З А У ꙇ рее емѹ д ѹмꙑ сѧ въ кѹпѣл слѹамьсцѣ. еже съкаꙁаатъ сѧ посъланъ М Йо 9.7 З А же стъ съкаꙁамо[] ὅ ἐστιν μεϑερμηνευόμενον Което се превежда; тоест, сиреч се дѣва въ рѣвѣ прметъ.  родітъ сна.  нарекѫтъ мѧ емѹ енманѹль [!] еже естъ ськаꙁаемо сь нам бъ А Мт 1.23 СК Б ꙇ емъ ꙁа рѫкѫ отроковцѫ гла е. талтакѹмъ. еже естъ съкаꙁаемое. дѣвце тебѣ глѭ въстан М Мк 5. 41 З въ девѧтѫѭ годнѫ въꙁъп съ гласомь велемь глѧ. елѡ елѡ лма савахтан. еже естъ съкаꙁаемое бже бже мо въскѫѭ мѧ остав М Мк 15.34 З съкаꙁат сѧ М З А СК Б О У Е СП СЕ К С Гр δείκνυμι ὑποδείκνυμι διερμηνεύω παραινέω παραμένω γνωρίζω αἰνίσσομαι ἐπιλύω διανοίγω διαγορεύω εὐχαριστέω скаꙁат ськаꙁат съкаꙁаті Нвб сказвам, сказувам остар ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл АР РРОДД ДА